Piteå kommun säkrar vattenkvalitén i Hemlunda

Hemlunda, strax utanför Piteå ligger nära den viktiga dricksvattentäkten i Svensbyfjärden som förser stora delar av Piteåborna med dricksvatten. Nu ansluts fastigheterna i området till det kommunala VA-nätet efter ett beslut i kommunfullmäktige för att säkra vattenkvalitén.

PIREVA (Piteå renhållning & vatten) har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att påbörja arbetet och just nu arbetas det för fullt med att dra nya vatten- och avloppsledningar vid Hemlunda. Området, som har en blandning av permanentboende och sommarstugor, är ett populärt friluftsområde med flera badplatser.

I början av 2014 gick PIREVA ut med en upphandling av entreprenad för Hemlunda. Upphandlingen vanns av bygg- och anläggningsföretaget Berggren & Bergman. Uppdraget gällde att ansluta 120 fastigheter till kommunalt vatten och avlopp. Den totala ledningssträckan var cirka 6 kilometer och omfattade fyra nya pumpstationer som utgör anslutningspunkter för vidare transport av avloppsvatten till reningsverket.

- Vi skulle bygga huvudledningar och servisledningar fram till fastighetsgränsen säger Erik Lundgren, platschef på Berggren & Bergman AB. Vi ska nu bara provtrycka ledningen och beräknar att vara färdiga med projektet fram till sommaren, säger han.

Parallellt gick PIREVA ut med en upphandling av de pumpstationspaket som skulle installeras vid respektive fastighet. Totalt var det 54 av fastigheterna som behövde lätt trycksatta avlopp (LTA) medan de resterande fastigheterna hade självfall till respektive pumpstation.

Erik Lundgren, Berggren & Bergman och David Wiklund, PIREVA

Före tidplanen

Fastighetsägarna har två år på sig att ansluta sig till det kommunala nätet och hittills har 10 av de 54 pumpstationerna levererats.
- Det här är det första området där vi går ut och bygger lätt trycksatta avlopp, men det kan komma att bli aktuellt för fler områden framöver. Under hela projektet har vi haft ett gott samarbete med såväl Berggren & Bergman som Xylem. Jag har arbetat med pumpdimensionering och beräkningar på ledningsnät och har då haft bra support från Xylem som levererat pumpstationerna. Arbetet med det här projektet har löpt på enligt beräkningarna och vi ligger faktiskt före vår tidplan tack vare att entreprenören tagit in mer resurser, säger David Wiklund, VA-ingenjör på PIREVA och fortsätter:

- De flesta fastighetsägare i området har varit positiva till att bli anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet. De får ökad komfort och slipper enskilda tankar att hantera samtidigt som värdet på fastigheterna stiger.

FAKTA

LTA är en förkortning av Lätt Trycksatta Avlopp, ett smart sätt att ansluta till det kommunala avloppsnätet. Eftersom Flygt LTA är trycksatt räcker det att dra ledningar med smal diameter i grunda diken som följer markkonturen, helt utan hänsyn till nivå-skillnader i terrängen. Det betyder att en mycket stor del av kostnaden för det dyra schaktarbetet försvinner och att villa- och fritidshusområden kan få riktigt toalettavlopp med högsta standard till ett mycket rimligare pris än vad som tidigare var möjligt. Dessutom blir det möjligt att få avlopp i exempelvis sjönära lägen eller på platser med högt grundvatten där det helt enkelt inte går att få självfall. (Källa: Xylem Sverige)

Otillräcklig rening av avloppsvatten från små avlopp bidrar till övergödningen i våra vattendrag, sjöar och kustvatten. Sveriges små avlopp släpper ut lika mycket fosfor som de kommunala reningsverken som nyttjas av nio miljoner personer. Därmed bidrar de starkt till övergödningen av våra sjöar, vattendrag och kustvatten. De är också en källa till spridning av bakterier och miljöfarliga ämnen.

Nära hälften av de 700 000 fastigheter i Sverige som har små avlopp bedöms ha anläggningar som inte är godkända. Ungefär 130 000 av dem har enbart slamavskiljning och är därmed direkt olagliga. (Källa: Havs och Vatten Myndigheten)

Om Xylem

Xylem (NYSE: XYL) är en ledande global leverantör av vattenteknologi, som hjälper sina kunder att transportera, behandla, testa och effektivt nyttja vatten för allmännyttiga ändamål, i fastigheter för boende och kommersiellt bruk, samt inom industri och jordbruk. Företaget är verksamt i mer än 150 olika länder genom ett antal marknadsledande produktvarumärken och dess personal besitter bred expertis med starkt fokus på att finna lösningar lokalt på världens mest komplicerade vatten- och avfallsvattenproblem. Xylem har sitt huvudsäte vid Rye Brook, New York, och hade år 2013 årliga intäkter på 3,8 miljarder dollar och cirka 12 500 anställda runt om i världen. Under de två senaste åren har Xylem omnämnts på Dow Jones Sustainability World Index för främjandet av hållbara affärsmetoder och lösningar runt om i världen.

Namnet Xylem härstammar från klassisk grekiska och är den vävnad som transporterar vatten i växter. Namnet belyser vår ingenjörskonst inom vattenområdet genom att sammanlänka den med den bästa vattentransporteringen som finns – den som pågår i naturen. För mer information, besök oss på www.xyleminc.com/se

Om oss

Hur kan Xylem hjälpa dig? Xylem (XYL) är en världsledande leverantör av vattenteknologi. Vi transporterar, renar, testar och hjälper våra kunder använda vatten på ett effektivt sätt inom kommunala anläggningar liksom i bostäder och kommersiella byggnader, samt industri och jordbruk. Företaget är verksamt i över 150 länder med ett antal marknadsledande varumärken och våra medarbetare besitter bred applikationsexpertis med stark inriktning på att hitta lokala lösningar på värdens mest utmanande vatten- och avloppsproblem. Xylem som lanserades under 2011 efter avknoppning av den vattenrelaterade verksamheten inom ITT Corporation, har sitt huvudkontor vid Rye Brook, NY, med 2013 intäkter på 3,8 miljarder USD och 12 500 anställda jorden runt. Namnet Xylem härstammar från den gamla grekiskan och är en vävnad som transporterar vatten i växter och belyser den effektiva tekniken i vår vattenfokuserade verksamhet genom att förknippa den med det bästa systemet för vattentransport som finns - naturens eget. För mer information, besök oss gärna på http://www.xylem.com/se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar