Årsstämma Yield Life Science AB (publ)

KALLELSE

Aktieägarna i Yield Life Science AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 26 februari 2018 kl 15.00. Årsstämman äger rum hos Långedrags Båtvarv, Sextantgatan 14, Västra Frölunda.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 20 februari 2018 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta senast den 22 februari 2018 kl. 12:00. Anmälan skall ske per e-mail: info@yield.nu, eller skriftligen till bolaget med adress: Yield Life Science AB, Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg. 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 20 februari 2018 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn.

Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, i god tid innan 20 februari 2018 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1.      Val av ordförande vid stämman.
 2.      Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3.      Godkännande av dagordning.
 4.      Val av en eller två justeringsmän.
 5.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6.      VD:s redogörelse för verksamhetsåret samt framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 7.      Beslut om:
  a)    fastställelse av resultaträkning och balansräkning

  b)    dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c)     ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

 8.     Bestämmande av antalet styrelseledamöter som skall väljas på stämman.
 9.     Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
 10.     Val av styrelse. Val av revisor.
 11.     Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
 12.     Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
 13.     Stämmans avslutande.

Förslag punkt 7 b

Styrelsen i Bolaget föreslår en utdelning av 935 781 av Bolagets aktier i Isofol Medical AB (publ) org.nr. 556759-8064 (”Isofol”), till Bolagets aktieägare, med samma proportioner som respektive aktieägares innehav i Bolaget (d v s 1 aktie i Isofol för 16 innehavda aktier i Bolaget (1/16)). Bokfört värde på aktierna är 7 038 250 kr, vilket ryms inom fritt eget kapital.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för utdelningen. Styrelsen bedömer, efter att ha rådgjort med expertis på området, att utdelningen inte faller under den så kallade Lex Asea.

Förslag punkt 9

Aktieägare representerande minst 40 % av rösterna föreslår att stämman fattar beslut om att ingen ersättning skall utgå till de ordinarie styrelseledamöterna. Revisorn föreslås ersättas mot räkning.

Förslag punkt 10

Aktieägare representerande minst 40 % av rösterna föreslår att stämman fattar beslut om att omvälja Tommy Marklund (ordförande), Anders Hilmersson, Lars Lind och Hans Wiklund till ordinarie styrelseledamöter. Till ordinarie revisor, till slutet av nästa årsstämma, föreslås Carl Magnus Kollberg.

Förslag punkt 11

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att, utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av upp till 1 497 249 aktier. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kan aktiekapitalet högst komma att öka med 49 999,97 kronor. Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet varvid styrelsen dock äger rätt att besluta om viss rabatt. Skälet till bemyndigandet är att bolaget snabbt skall kunna stärka sin position i befintliga innehav eller utnyttja möjligheten att gå in som ägare i ytterligare bolag som bedöms ha stark tillväxtpotential.

Förslag punkt 12

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av upp till 1 497 249 aktier. Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kan aktiekapitalet högst komma att öka med 49 999,97 kronor. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet varvid styrelsen dock äger rätt att besluta om viss rabatt. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen/emissionerna skall kunna rikta sig till allmänheten, institutionella placerare och/eller att nyemitterade aktier skall kunna användas vid förvärv av verksamheter, bolag eller andelar i bolag och/eller för finansiering av koncernen och/eller för att uppnå en bättre aktieägarstruktur. Stämmans beslut fordrar en majoritet om minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Styrelsens fullständiga förslag kommer även att finnas tillgängliga Post och Inrikes tidningar samt på bolagets hemsida: www.yield.nu

Göteborg i januari 2018, Styrelsen i Yield Life Science AB (publ) 

Om oss

Yield Life Science utvecklar en portfölj av företag inom läkemedel och medicinteknik med potential för kraftig värdetillväxt.

Dokument & länkar