Yield Life Science delar ut innehavet i Isofol Medical

Styrelsen i Yield Life Science har beslutat föreslå årsstämman den 26 februari 2018 att till aktieägarna i Yield Life Science dela ut en så stor del av innehavet i Isofol Medical som möjligt. Förslaget innebär att för var sextonde aktie i Yield Life Science ges rätt till en aktie i Isofol Medical. 

Kallelse till årsstämma i Yield Life Science publiceras måndag den 29 januari 2018. Stämman ska genomföras måndag den 26 februari. Yield Life Science äger idag motsvarande cirka 3 % av aktiekapitalet i Isofol Medical. Innehavet i Isofol Medical är enda tillgången i Yield Life Science.

”Yield Life Science har aktivt arbetat med Isofol Medical sedan 2008. Nu ser vi att bolaget är på rätt väg när det gäller att kunna registrera bolagets läkemedelskandidat Modufolin®. Det är därför naturligt att Yields aktieägare har ett direkt ägande i bolaget, säger Tommy Marklund, ordförande i Yield Life Science.

Om årsstämman bifaller förslaget till utdelning, minskar Yield Life Science innehav i Isofol Medical från 969 251 stycken aktier till 33 470. Yield Life Science kan därefter bli föremål för en strukturaffär eller avveckling av verksamheten, vilket en bolagsstämma i så fall beslutar om.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol är ett onkologibolag som kliniskt utvecklar Modufolin®  som ett förstahandsval vid behandling av spridd kolorektalcancer och som standardterapi vid högdosbehandling med metotrexat av osteosarkom. Isofol ämnar därmed ersätta de existerande folatbaserade läkemedlen leukovorin och levoleukovorin, vilka idag anses vara standardbehandling inom dessa indikationsområden. Genom ett världsomfattande, exklusivt licensavtal innehar Isofol Medical alla rättigheter till att globalt kommersialisera Modufolin® för cancerbehandling samt tillgång till Merck KGaAs (Darmstadt, Tyskland) patentskyddade tillverkningsprocess och produktionsförmåga.

Om Modufolin®

Modufolin® (aktiv ingrediens: [6R]-5,10-methylenetetrahydrofolate) är ett nytt folatbaserat läkemedel framtaget för att öka effekten och minska biverkningarna vid cancerbehandling med cytostatika. Modufolin® innehåller den aktiva metaboliten hos alla folatbaserade läkemedel som används kliniskt, inklusive leukovorin och levoleukovorin. Till skillnad från dessa kräver inte Modufolin® metabol aktivering för att åstadkomma en klinisk effekt hos en patient. Det gör behandlingen oberoende av patientens genetiskt styrda förmåga att omvandla folater och utvärderas för nuvarande i två kliniska fas 2-studier.

För mer info:
Anders Hilmersson, VD Yield Life Science, 0709 424835

Denna information är sådan information som Yield Life Science är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2017.

Anders Rabbe, Managing Director, Isofol Medical AB

E‐mail: anders.rabbe@isofolmedical.com

Telefon: +46 (0)707 646 500

Yield är ett listat investeringsbolag som utvecklar en portfölj av företag inom läkemedel och medicinteknik med potential för kraftig värdetillväxt.

Yield Life Science AB, S Allégatan 13, 413 01 Göteborg Tel 0709-424835 info@yield.nu 

Om oss

Yield Life Science utvecklar en portfölj av företag inom läkemedel och medicinteknik med potential för kraftig värdetillväxt.

Dokument & länkar