Teckningsperioden för Zaplox teckningsoptioner av serie TO 1 inleds idag

Report this content

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Idag, den 25 november 2021, inleds teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 i Zaplox AB (”Zaplox” eller ”Bolaget"). Två (2) teckningsoptioner ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning om 0,24 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner sker i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 25 november – 9 december 2021. Fullt nyttjande av teckningsoptionerna tillför Zaplox cirka 14,3 MSEK före emissionskostnader.

Zaplox har erhållit teckningsförbindelser om sammanlagt cirka 5,4 MSEK vilket motsvarar cirka 38 procent av den totala emissionsvolymen. Bland teckningsåtagarna finns Bolagets största aktieägare Marknadspotential AB, VD Even Frydenberg samt styrelseledamöterna Jonas Edelswärd och Örjan Johansson. Samtliga parter tecknar för hela sitt teckningsoptionsinnehav.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO1 i sammandrag
Styrelsen i Zaplox beslutade i januari 2021, med ett efterföljande godkännande från den extra bolagsstämman i mars 2021, att genomföra en företrädesemission av units (”Företrädesemissionen”). Emissionen fulltecknades och samtliga aktier och teckningsoptioner emitterades. Det finns 119 178 816 utestående teckningsoptioner av serie TO 1. Innehavare av två (2) teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att teckna en (1) ny aktie i Zaplox till en kurs om 0,24 SEK. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum under perioden 25 november till 9 december 2021. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15:00 CET den 9 december. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla värdelösa krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 9 december 2021.

Direktregistrerade teckningsoptionsinnehavare (VP-konto)
Direktregistrerade teckningsoptionsinnehavare ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för inlösen, anmälan ska vara emissionsinstitutet Aqurat Fondkommission tillhanda senast kl. 15.00 den 9 december 2021. Observera att även betalning för de nya aktierna ska vara Aqurat Fondkommission tillhanda senast den 9 december 2021 i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln.

Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner (depå)
Förvaltarregistrerade teckningsoptionsinnehavare ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa sin förvaltares instruktioner avseende teckning och betalning. Detta bör ske i god tid före den 9 december 2021, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

Tidsplan för teckningsoptionerna

  • Teckningsperiod: 25 november – 9 december 2021
  • Sista dag för handel: 7 december 2021
  • Teckningstiden avslutas: 9 december 2021
  • Utfallet förväntas offentliggöras omkring den 16 december 2021

Teckningsförbindelser
Zaplox har erhållit teckningsförbindelser om sammanlagt cirka 5,4 MSEK vilket motsvarar cirka 38 procent av den totala emissionsvolymen. Bland teckningsåtagarna finns Bolagets största aktieägare Marknadspotential AB, VD Even Frydenberg samt styrelseledamöterna Jonas Edelswärd och Örjan Johansson. Samtliga parter tecknar för hela sitt teckningsoptionsinnehav. Teckningsförbindelserna har skriftligen avtalats och har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna.

Teaser och anmälningssedel
Teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på Zaplox (www.zaplox.com) och Aqurat Fondkommissions (www.aqurat.se) respektive hemsidor. Fullständigt EU-tillväxtprospekt innehållande bland annat fullständiga villkor och anvisningar finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.zaplox.com), Aqurat Fondkommissions hemsida (www.aqurat.se) och på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Rådgivare
Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut. Vid eventuella frågor avseende nyttjande av Zaplox teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta Aqurat Fondkommission per telefon: 08-684 058 00 eller e-post: info@aqurat.se

Lund den 25 november 2021

För mer information, vänligen kontakta:
Even Frydenberg, VD och styrelseledamot, +32 468 07 88 02
E-post: even.frydenberg@zaplox.com
Alternativt:
 ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox
Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda kontaktfri självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox SaaS lösningar adderar funktionalitet till hotellets befintliga app, eller erbjuder Zaplox premium app som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Zaplox Kiosk hjälper hotell att erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning. Zaplox integreras med lås- och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. zaplox.com.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Zaplox. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Zaplox sker endast genom det prospekt som Zaplox offentliggjort med anledning av emissionen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Zaplox har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities

Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktar sig denna kommunikation enbart till personer i som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett EU-tillväxtprospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har upprättats av Bolaget. Prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Zaplox, Aqurats och Finansinspektionens respektive hemsidor.

Taggar: