Bokslutskommuniké mars 2003

Bokslutskommuniké mars 2003 Verksamheten: ZAPP AB (publ) är ett företag som tillverkar miljövänlig isolering av cellulosafiber i skivform ämnad för byggindustrin. Skivorna är baserade på utsorterad fiber som kommer direkt från cellulosafabriken . Som bindemedel och brandskydd används vattenglas. Under bokslutsåret 2002 har marknadsföringen av bolagets produkter kommit igång och därmed också försäljningen. Fabriken ligger i Lilla Edet, strax norr om Göteborg. Resultat och finansiell ställning: ZAPP AB hade under Bokslutsåret 2002 en blygsam försäljning på 755 kSEK (117 kSEK). Resultatet efter finansiella poster blev - 7.999 kSEK (-6.041 kSEK) . Likvida tillgångar uppgick till 431 kSEK (1.478 kSEK). Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 766 kSEK (4.062 kSEK). Det negativa resultatet gjorde att mera än halva aktiekapitalet var förbrukat vid årsskiftet och bolaget stod inför likviditetsbrist. Styrelsen kallade därför till extra bolagsstämma under november 2002 och genomförde med bemyndigande från bolagsstämman en nyemission under februari 2003. Emissionen inbringade 4,7 miljoner kronor, vilket var väsentligt mindre än de ca. 11,7 miljoner kronor som skulle ha inkommit vid full teckning. Med fortsatta driftsunderskott finns uppenbar risk att ZAPP AB igen får problem med soliditet och likviditet och därmed kan bolagets överlevnad i dess nuvarande form vara i fara.. Styrelsen har därför beslutat föreslå den kommande bolagsstämman besluta om ett bemyndigade att genomföra en nyemission om högst 750.000 B-aktier, vilket motsvarar den del av tidigare bemyndigande som ej utnyttjats. Styrelsen föreslår ingen utdelning. Väsentliga händelser under året Under våren 2002 inköptes och renoverades en begagnad torkanläggning. Denna anläggning används för att torka den cellulosaråvara, kvistmassa, som är huvudbeståndsdel i isoleringsskivorna. Investeringen har också inneburit en bättre råvarukalkyl. I enlighet med ett bemyndigande från Bolagsstämman i mars 2002 genomfördes under våren en riktad nyemission på totalt 4,9 mkr. Aktierna tecknades av Stiftelsen Industrifonden, Livförsäkringsbolaget Skandia samt Miljöteknikfonden Länsförsäkringar Wasa Fondförvaltning AB. Arbetet med att föra ut budskapet om de miljö-och arbetsmiljömässiga fördelarna med ZAPP´s isoleringsskivor intensifierades under 2002. Fokus har till stor del inriktats på kommuner och det s.k. föreskrivande ledet som t.ex. arkitekter. Bl.a har order tagits på isolering för tre skolor. För att förstärka detta arbete anställdes under hösten en säljare för bearbetning av västra och södra Sverige. Även den miljöintresserade privatmarknaden har bearbetats. ZAPP har bl.a. deltagit i Hem & Villa mässan i Göteborg. Under hösten togs även beslut om att investera i en emballeringsutrustning. Därmed kommer företaget att kunna bearbeta den viktiga byggmaterial handeln med start våren 2003. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/28/20030328BIT01040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/28/20030328BIT01040/wkr0002.PDF Tabeller http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/28/20030328BIT01040/wkr0003.pdf

Om oss

ZAPP tillverkar miljövänliga isoleringsskivor av nedbrytnings- och förnyelsebar cellulosafiber, bindemedel och luft. En prognos för ZAPPs möjliga marknads-andel på sikt är 20 000 ton i Sverige, 200 000 ton i Europa och 500 000 ton i USA.