Bokslutskommuniké Zenergy AB (publ) januari – december 2018

Sammanfattning av Bokslutskommunikén - 2018

Koncernen, belopp i KSEK                        Q4 2018                     Q4 2017                            2018                            2017 

Nettoomsättning                                       2 890                        17 366                              44 199                         36 831
Resultat för perioden                              -20 326                       -13 774                           -52 359                       -29 543
Balansomslutning                                    78 075                       102 568                           78 075                      102 568
Soliditet                                                     23,2%                         46,8%                             23,2%                          46,8%
Likvida medel                                           1 401                        19 236                               1 401                         19 236
Resultat per aktie, kr                               -0,39                           -0,42                                -1,01                            -0,91

  • Avtal om fastighetsprojekt värda totalt ca 62 MSEK tecknade under det fjärde kvartalet.
  • Försenade bygglovsprocesser för viktiga projekt, inklusive Ödåkraprojektet åt K-Fastigheter, gav upphov till akut likviditetsbrist i slutet av året.
  • Johan Olofsson utsågs till tf. VD efter Olle Magnusson med tillträde vid årsskiftet. Olle Magnusson kvarstår som styrelseledamot i bolaget.
  • Efter perioden meddelades att Länsstyrelsen beslutat att flytta fram utbetalning av investeringsstöd om 3,6 MSEK för hus 1 i egna projektet Illern1 från vid driftsättning av hus 1 till när samtliga huskroppar besiktigats. Detta inverkade påtagligt negativt på likviditeten.

Om oss

Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggelement för flexibla lösningar. Zenergy AB strävar efter att vara det självklara valet som leverantör av brandsäkra, energioptimerade och miljöbesparande ZIP-Bomoduler och ZIP-Element till byggindustrin.

Prenumerera

Dokument & länkar