Kallelse till EXTRA BOLAGSSTÄMMA i Zenergy AB (publ)

Report this content

Förändring av styrelsemedlemmar genom extra bolagsstämma. 

 

Kallelse till EXTRA BOLAGSSTÄMMA i Zenergy AB (publ)

Aktieägarna i Zenergy AB, 556796-2260, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdag den 26 oktober 2021.

Mot bakgrund av rådande pandemi och i syfte att minimera risken för ytterligare spridning av Covid-19 har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer således inte att äga rum.

Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs på bolagets hemsida, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställd.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska senast måndag den 18 oktober 2021 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels senast måndag den 25 oktober 2021 till bolaget anmäla sig, genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan, så att den är bolaget genom poströsta.se tillhanda senast den 25 oktober 2021.

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman, se integritetspolicyn som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förvaltarregistrerade aktier 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast måndag den 18 oktober 2021, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum. Sådan ägarregistrering som gjorts av förvaltaren senast den 20 oktober 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt digitalt formulär användas. Formulär och ytterligare information finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.zenergy.se. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till bolagsstämman utan poströstningsformuläret gäller som anmälan till bolagsstämman. Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda genom poströsta.se senast den 25 oktober 2021.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt i original undertecknad av aktieägaren biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.zenergy.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är

rösten (d.v.s. poströsten i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen ska anstå till en så kallad fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren poströstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Förslag till dagordning:

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två justeringsmän
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Fastställande av antal styrelseledamöter
  8. Val av nya styrelseledamöter

Beslutsförslag:

VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN (PUNKT 2)

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Pontus Eklind väljs till ordförande vid bolagsstämman.

UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD (PUNKT 3)

Eftersom alla röster avges på förhand är det inte möjligt att inhämta bolagsstämmans godkännande av röstlängden vid stämman. Mot den bakgrunden föreslår styrelsen att röstlängden upprättas och godkänns av bolagsstämmans ordförande, baserat på de poströster som kommit in i behörig ordning.

VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER (PUNKT 5)

Till personer att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Henrik Häggkvist, eller, vid förhinder, den som styrelsen istället utser.

FASTSTÄLLANDE AV ANTAL STYRELSELEDAMÖTER (PUNKT 7)

Det föreslås att styrelsen fortsatt ska bestå av totalt fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

VAL AV NYA STYRELSELEDAMÖTER (PUNKT 8)

Aktieägarna Fredrik Ståhl och Stjärnporten AB föreslår gemensamt att Peter Stråhle och Fredrik Ståhl ska entledigas som styrelseledamöter och att Marcus Gustafsson och Dick Jagdell utses till nya styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma i dess ställe. Nedan följer ytterligare information om respektive föreslagen styrelseledamot.

Aktieägarna anser att Marcus Gustafsson och Dick Jagdell har de rätta kvalifikationerna, god kunskap om branschen och borde vara ett värdefullt tillskott till styrelsen. Om stämman beslutar i enlighet med ovan förslag kommer styrelsen fram till nästa årsstämma bestå av Pontus Eklind (styrelseordförande), Henrik Häggkvist, Johan Lind, Marcus Gustafsson och Dick Jagdell.

Marcus Gustafsson

Marcus Gustafsson har sedan 2009 arbetat på Söderberg & Partners som Risk & Insurance Consultant med fokus på bygg- och fastighetskunder. Marcus har en god kännedom om fastighetsbranschen både från beställar- och entreprenörssidan och försäljning. Förutom sina specialistkunskaper kommer han att tillföra ett stort kontaktnät och vara drivande att hitta nya affärer.

Dick Jagdell

Dick Jagdell är förnärvarande tillförordnad VD för Zenergy. Dick har gjort ett stort strukturellt arbete i bolaget och hans värdefulla erfarenhet, från över 30 år i byggbranschen, kan bli viktig i bolagets fortsatta resa. Dick har arbetat med flera olika tjänster inom byggbranschen och har stor förståelse för de olika processerna under byggtiden. Under sommaren och hösten har han aktivt arbetat med processerna, kalkylerna och de byggtekniska frågorna i Zenergy. Att ha denna erfarenhet genom en styrelseplats ses som mycket värdefullt.

_________________

STÄMMOHANDLINGAR

Fullständiga beslutsförslag framgår av denna kallelse. Handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på adressen Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd och på bolagets hemsida, www.zenergy.se, senast två veckor innan bolagsstämman.

Samtliga ovanstående handlingar kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

FRÅGERÄTT

Aktieägare har rätt, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, att erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Zenergy AB, Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd eller via e-post till aktieforum@zenergy.se senast tio dagar före stämman, det vill säga den 16 oktober 2021. Upplysningarna lämnas av bolaget genom att de hålls tillgängliga på bolagets hemsida och hos bolaget senast från och med den 21 oktober 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

____________________

Jönköping i oktober 2021

Zenergy AB

Styrelsen

 

Om Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens.

 

Handelsbeteckningen för aktien på Spotlight Stockmarket är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589.

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36 121 340, info@zenergy.se, www.zenergy.se

Zenergy AB (publ)
info@zenergy.se

Prenumerera