Kommuniké från årsstämman 2020 i Zenergy AB (publ)

Zenergy AB (publ) org.nr 556796-2260, har hållit årsstämma onsdagen den 10 juni 2020. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet

Vid årsstämman fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen

och koncernbalansräkningen för 2019. Årsstämman beviljade envar av styrelseledamöterna och den

verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Beslut om disposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att balansera till stämmans förfogande

stående medel i ny räkning. Ingen utdelning ska ske.

Styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisor

Styrelsen ska bestå av fem bolagsstämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter. Årsstämman

beslutade om omval av styrelseledamöterna Johan Lind, Fredrik Ståhl, Peter Stråhle, Henrik Häggkvist

och Pontus Eklind. Johan Lind valdes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade om nyval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Christer Johansson, Jönköping, kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisor

Stämman beslutade att inget styrelsearvode ska utgå till styrelsens ledamöter. Stämman beslutade att Pontus Eklind istället för styrelsearvode erhålla teckningsoptioner genom en riktad nyemission enligt nedan.

Stämman beslutade även att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer

Riktad emission av teckningsoptioner till styrelseledamot

Stämman beslutade om en riktad nyemission av högst 1 300 000 teckningsoptioner av serie B med rätt till teckning av nya B-aktier i bolaget till styrelseledamot Pontus Eklind. Varje teckningsoption ger rätt att tidigast 10 juni 2023 teckna en ny B-aktie i bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs per aktie uppgående till 120 procent av den volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på Spotlight under perioden från och med den 13 maj 2020 till och med den 3 juni 2020, dock lägst aktiens kvotvärde, ett belopp som fastställts till 40,4 öre.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett

eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av

A eller B aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler berättigande till teckning av A och/eller B

aktier. Syftet med bemyndigandet är att skapa flexibilitet för styrelsen vid kapitalanskaffning och vid

upptagande och säkerställande av lån.

____________________

De antagna besluten i sin helhet finns tillgängliga på www.zenergy.se inom kort.

För mer information kontakta: Johan Olofsson – VD, Zenergy AB (publ)

Telefon: 0765 – 384117

E-post: johan.olofsson@zenergy.se

Om Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens.

Handelsbeteckningen för aktien på Spotlight Stockmarket är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589.

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36 121 340, info@zenergy.se, www.zenergy.se

Prenumerera

Dokument & länkar