Kommuniké från extra bolagsstämma den 26 oktober 2021 i Zenergy AB (Publ)

Report this content

 

Kommuniké från extra bolagsstämma den 26 oktober 2021 i Zenergy AB (Publ)


Mot bakgrund av rådande pandemi, och i syfte att minimera risken för ytterligare spridning av Covid-19 genomfördes extra bolagsstämman, i Zenergy AB, org.nr 556796-2260, den 26 oktober 2021 utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövade sin rösträtt genom förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid den extra bolagsstämman.

 

Antal styrelseledamöter

Bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem bolagsstämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter.

 

Val av nya styrelseledamöter

Bolagsstämman beslutade i enlighet med aktieägarnas förslag, innebärande att styrelseledamöterna Fredrik Ståhl och Fredrik Stråhle entledigas som styrelseledamöter och att Marcus Gustafsson och Dick Jagdell utses till nya styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma i dess ställe.

 

Innebärande att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma består av Pontus Eklind (ordförande), Johan Lind, Henrik Häggkvist, Marcus Gustafsson och Dick Jagdell.

 

____________________

 

De antagna besluten och fullständig dokumentation kommer finnas på www.zenergy.se inom kort.

 

För mer information kontakta:

Pontus Eklind – Styrelseordförande, Zenergy AB

E-post: pontus@tapwell.se

 

 

Om Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens.

 

Handelsbeteckningen för aktien på Spotlight Stockmarket är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589.

Zenergy AB, Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36 121 340, info@zenergy.se, www.zenergy.se

Zenergy AB (publ)
info@zenergy.se

Prenumerera