Riktad nyemission

Report this content
Zenergy AB har riktat en nyemission enligt text nedan

 

Zenergy AB genomför en riktad nyemission av 9 677 420 aktier av serie B och tillförs härigenom ca 3 MSEK

Styrelsen för Zenergy AB (”Zenergy” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 6 maj 2021, beslutat att genomföra en riktad nyemission om ca 3 MSEK riktad till Sundbybergs Byggentreprenad AB. Den riktade nyemissionen genomförs för att tillföra Bolaget ägare av strategisk betydelse samt tillföra Bolaget kapital genom en kostnadseffektiv process. Nyemissionen medför vid fullteckning en utspädning om cirka 2 procent av röster och cirka 4 procent av kapital i Bolaget.

 

Den riktade nyemissionen

Styrelsen i Bolaget har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 6 maj 2021, beslutat om en riktad nyemission av aktier.

Genom den riktade nyemissionen emitteras högst 9 677 420 nya aktier av serie B till en teckningskurs om 0,31 SEK per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs högst cirka 3 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 70 000 SEK. Teckningskursen har fastställts efter en överenskommelse på armlängds avstånd mellan Bolaget och Sundbybergs Byggentreprenad AB och motsvarar Bolagets justerade volymviktade genomsnittspris per aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med 31 augusti 2021 till och med den 29 september 2021, med en emissionsrabatt om ca 5 procent. Enligt styrelsens bedömning är emissionskursen marknadsmässig under rådande bransch- och marknadsförhållanden.

Betalning för de nyemitterade aktierna ska erläggas kontant senast den 8 oktober 2021. Dock att styrelsen äger rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

 

Skäl till avvikelse från företrädesrätt samt motiv till kapitaliseringen

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är dels att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt anskaffa ytterligare rörelsekapital för att tillvarata de möjligheter och utmaningar som bolaget står inför och därigenom skapa utrymme för styrelsen att vidareutveckla bolagets positionerings och tillväxtstrategi, samt att få in en strategiskt viktig part i framtida projekt och orders.

Styrelsens bedömning är att ovan sammantaget innebär att det ligger i aktieägarnas intresse att genomföra emissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

 

Aktier, aktiekapital och utspädning

Vid fullteckning i nyemissionen kommer antalet utestående aktier och röster i Bolaget öka från 218 874 088 till 228 551 508. Vidare kommer aktiekapitalet öka från 2 000 000 SEK till 2 088 429,11 SEK. Slutligen medför fullteckning en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 4 procent av antalet aktier och cirka 2 procent av röster i Bolaget.

 

 

 

För mer information kontakta:

Pontus Eklind – Styrelseordförande, Zenergy AB (publ)

E-post: pontus@tapwell.se

 

Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1oktober 2021.

 

Om Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens.

 

Handelsbeteckningen för aktien på Spotlight Stockmarket är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589.

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36 121 340, info@zenergy.se, www.zenergy.se

Denna information är sådan som Zenergy är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-01 13:35 CET.

Pontus Eklind 
Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggelement för flexibla lösningar. Zenergy AB strävar efter att vara det självklara valet som leverantör av brandsäkra, energioptimerade och miljöbesparande ZIP-Bomoduler och ZIP-Element till byggindustrin.

Prenumerera

Media

Media