Zenergy AB (publ) ingår pantavtal med Stjärnhöken Holding 2 AB

Report this content

Zenergy AB (publ) ingår pantavtal med Stjärnhöken Holding 2 AB

Zenergy AB (publ) ingår pantavtal med Stjärnhöken Holding 2 AB


Zenergy AB och Stjärnhöken Holding 2 AB har, som meddelats genom pressmeddelande den 7 maj 2021, ingått avtal om köp av totalt 78 bostäder till ett värde om ca. 134 MSEK. De har nu kommit överens om att Stjärnhöken Holding 2 AB ska erlägga 10 MSEK i förskottsbetalning. Som säkerhet för Zenergy AB:s rätta fullgörande och leverans enligt avtalet har parterna denna dag ingått ett pantavtal genom vilket Zenergy AB pantsätter samtliga aktier i dotterbolaget Zenergy Fastighets Holding AB till Stjärnhöken Holding 2 AB.

 

Zenergy AB (”Zenergy”) och Stjärnhöken Holding 2 AB (”Stjärnhöken”) har, som tidigare meddelats genom pressmeddelande den 7 maj 2021, ingått avtal avseende köp av totalt 78 bostäder genom fyra olika bostadsprojekt, värdet för dessa avtal uppgår till ca. 134 MSEK.

 

Stjärnhöken kommer att till Zenergy erlägga totalt 10 MSEK av köpeskillingen enligt ett av bostadsprojekten i förskott (”Avtalet”). Till följd av förskottsbetalningen och som säkerhet för Zenergy:s rätta fullgörande enligt Avtalet har Stjärnhöken och Zenergy denna dag ingått ett pantavtal genom vilket Zenergy pantsätter samtliga aktier i dotterbolaget Zenergy Fastighets Holding AB, org.nr 559142-7249, till Stjärnhöken (”Panten” respektive ”Pantavtalet”).

 

Panten upphör när Zenergy fullgjort samtliga sina nuvarande och framtida förpliktelser enligt Avtalet, vilket innebär att Stjärnhöken har rätt att ta Panten i anspråk om Zenergy inte fullgör sina förpliktelser enligt Avtalet eller Pantavtalet. Om Stjärnhöken tar Panten i anspråk ska Panten realiseras genom privat eller publik försäljning eller auktionsförfarande eller på sådant annat sätt och på sådana villkor som Stjärnhöken bedömer vara lämpligt och som är tillåtet enligt lag.

 

Vid eventuell realisering av Panten ska det belopp som överskrider förskottsbeloppet inklusive eventuell ränta tillfalla Zenergy.

 

 

För mer information kontakta: Pontus Eklind – Styrelseordförande, Zenergy AB (publ)

E-post: pontus@tapwell.se

 

Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2021.

 

Om Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens.

 

Handelsbeteckningen för aktien på Spotlight Stockmarket är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589.

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36 121 340, info@zenergy.se, www.zenergy.se

Denna information är sådan som Zenergy är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-27 15:58 CET.

Zenergy AB (publ)
info@zenergy.se

Prenumerera