Zenergy meddelar om avstämningsdag gällande omstämpling av aktier

Zenergy AB (publ), ”Zenergy” kommer enligt tidigare kommunicerat beslut taget på extra bolagsstämma den 29 augusti 2017, stämpla om samtliga stamaktier till B-aktier. Bolagsstämmans beslut har registrerats hos Bolagsverket den 11 september 2017. Det totala antalet aktier i Zenergy är oförändrat. B-aktierna kommer från och med den 26 september 2017 handlas under kortnamnet ZENZIP B med ISIN-kod SE0010413658. Avstämningsdag för omstämplingen är satt till den 27 september 2017. Omstämplingen av aktier kommer att ske enligt följande tidsplan:

25 september 2017: Sista dag för handel med stamaktie ISIN SE0007691498

26 september 2017: Första dag för handel med B-aktie ISIN SE0010413658

27 september 2017: Avstämningsdag

28 september 2017: B-aktier bokas in på VP-konton

I samband med detta kommer alla utestående teckningsoptioner med kortnamn ZENZIP TO 1

”omstämplas” till att ge rätt att teckna nya aktier av Serie B samt byta namn till ZENZIP TO 1 B. Teckningsoptionen kommer ej erhålla ny ISIN kod.

För mer information kontakta:

Olle Magnusson – VD, Zenergy AB (publ)
Telefon: 0707 – 61 81 33
E-post: olle.magnusson@zenergy.se

Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 september 2017.

Prenumerera

Dokument & länkar