DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 APRIL TILL 30 JUNI 2019

Report this content

Zengun Group AB startade sin verksamhet den 24 maj 2019 då bolaget förvärvade Zengun Group Holding AB (org nr 559050-0699) och dess helägda koncernföretag genom att förvärva samtliga aktier från Segulah fond V. För jämförbarhet visas även finansiell information för den tidigare koncernen Zengun Group Holding AB.

ZENGUN GROUP AB (PUBL)
PERIODEN 2019-05-24 – 2019-06-30

 • Nettoomsättningen uppgick till 203,2 Mkr.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 7,5 Mkr.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • Zenguns grundare, övriga ägare och ledande befattningshavare köpte i maj ut Segulah fond V.
 • Förvärvet finansierades genom upptagande av obligationslån om 450 Mkr samt en apportemission. Obligationen noterades på Nasdaq Stockholm den 9 juli.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 • Vid en extra bolagsstämma den 22 augusti utsågs Jan Örnevik till ny ordförande och Cecilia Safaee till ny styrelseledamot.
   

ZENGUN GROUP HOLDING AB (tidigare koncern)
ANDRA KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 598,4 (541,8) en ökning med 10 procent eller 56,6 Mkr.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 24,0 Mkr (32,8). Resultatet belastas av en negativ marginaljustering om 13,0 Mkr i ett enskilt projekt.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 124,0 Mkr (13,2).

JANUARI–JUNI

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 183,7 Mkr (1 014,1) en ökning med 17 procent eller 169,6 Mkr.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 50,1 Mkr (63,6).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 175,1 Mkr (minus 21,6).
        

FÖR MER INFORMATION
Sture Nilsson
VD och koncernchef
+46 70 580 04 15

Anna-Carin Bjelkeby
ekonomi- och finansdirektör
+46 70 580 62 25

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som Zengun Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2019 kl. 07.30 CEST.

Zengun är en av de ledande byggentreprenörerna i Stockholm. Företaget driver byggprojekt på uppdrag av välkända aktörer i fastighetsbranschen. Huvudfokus är kommersiella fastigheter, i portföljen finns även bostadsprojekt och projekt inom offentlig sektor. Zengun är en komplett leverantör och samarbetspartner med kundnära arbetssätt som en viktig del i affärsidén. Antalet medarbetare är drygt 200 och intäkterna drygt 2 miljarder kronor per år. #zengunbyggerstockholm

Prenumerera