Zenith Group Real Estate I AB (publ) offentliggör tilläggsprospekt

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. 

Den 23 augusti 2018 publicerade Zenith Group Real Estate I AB (”Bolaget”) prospekt (”Prospektet”) avseende en företrädesemission av Efterföljande Vinstandelsbevis (”Emissionen”). Mot bakgrund av att Bolaget den 31 augusti 2018 offentliggjorde delårsrapport för perioden 2018-01-01 – 2018-06-30 har Bolaget upprättat ett tilläggsprospekt (FI dnr 18-12236) (”Tilläggsprospektet”). Tilläggsprospektet har idag, den 18 september 2018, godkänts av Finansinspektionen och finns nu publicerat. Tilläggsprospektet är en del av och ska läsas tillsammans med Prospektet.

Rätt för investerare att i enlighet med 2 kap. 34 § lag (1991:980) om handel med finansiella instrument återkalla sin teckning av Vinstandelsbevis som omfattas av Prospektet med anledning av offentliggörandet av Tilläggsprospektet ska utnyttjas senast två (2) arbetsdagar från offentliggörande, det vill säga senast den 20 september 2018. Återkallelse ska ske skriftligen till Sedermera Fondkommission, Ärende: Zenith, Norra Vallgatan 64, 211 22 Malmö eller per e-post till nyemission@sedermera.se.

Teckningsperioden i Emissionen förlängdes genom pressmeddelande den 10 september 2018 och löper till och med den 21 september 2018.

För Emissionens villkor i övrigt hänvisas till Prospektet och Tilläggsprospektet som finns publicerat på www.zenithgroup.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bladh, VD Zenith Group Real Estate I AB            
Tel: +46 (0)8 55 50 96 20    
E-post: investera@zenithgroup.se

Denna information är sådan som Zenith Group Real Estate I AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 september 2018 kl. 18:00 CET.

Om Zenith Group Real Estate I AB (publ)

Zenith Group Real Estate I AB (publ) är en alternativ investeringsfond som investerar i fastigheter genom investeringar i främst fastighetsfonder.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Zenith Group Real Estate I AB. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna vinstandelsbevis har endast skett genom det prospekt som Zenith Group Real Estate I AB offentliggjorde den 23 augusti 2018.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, (”USA”)), Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i Zenith Group Real Estate I AB har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Prenumerera

Dokument & länkar