Zenith Growth I AB (publ) beslutar om emission av Efterföljande Vinstandelsbevis och offentliggör prospekt

Report this content

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen för Zenith Growth I har idag beslutat att genomföra en emission av Efterföljande Vinstandelsbevis på upp till 574 923 492 kronor med företrädesrätt för befintliga andelsägare. Den 5 juni 2019 beslutade stämman för Zenith Growth I att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om efterföljande emission av vinstandelsbevis under de nuvarande Villkoren. Styrelsen för Zenith Growth I har idag den 22 oktober 2019 beslutat om emission av nya vinstandelsbevis i enligt med nedan. Styrelsen för Zenith Growth I offentliggör idag även prospektet avseende emissionen av Efterföljande Vinstandelsbevis.

 

Emissionen av Efterföljande Vinstandelsbevis i korthet

  • Andelsägare i Zenith Growth I har företrädesrätt att teckna nya vinstandelsbevis i förhållande till deras respektive nuvarande kvotandel.
  • Vinstandelsbevisen utges i poster om 10.000 kronor. Vinstandelsbevisens försäljningspris kommer att vara 124,41 procent av Vinstandelsbevisens nominella belopp, det vill säga 12.441 kronor per post. Lägsta teckningspost är 12.441 kronor.
  • Erbjudandet omfattar högst 46.212 Vinstandelsbevis, vilket motsvarar 574.923.492 kronor, om emissionen blir fulltecknad.
  • Teckningsperioden löper från och med den 29 oktober 2019 till och med den 22 november 2019.

Bakgrund och motiv

Zenith Group Holding äger indirekt aktiekapitalet i Zenith Growth I genom sitt dotterbolag Zenith Fund Holding AB. Sammanlagt består koncernen av tre privata bolag, Zenith Group Holding och dess två dotterbolag Zenith Fund Holding AB och Zenith Group AB samt sex publika bolag varav tre utgör AIF-fonder; Zenith Venture Capital I genom dess helägda dotterbolag Zenith Venture Capital AB fokuserar på bolag i uppstartsfasen, Zenith Growth I fokuserar på tillväxtkapital och tillväxtinvesteringar medan Zenith Group Real Estate I investerar i fastigheter genom investeringar i främst Fastighetsfonder. Förvaltare för de tre AIF-fonderna är FCG Fonder AB.

Bolaget är ett tillskott till den bolagssfär som Tommy Jacobson byggt upp sedan omkring år 2000, däri ingår sedan tidigare Quesada Kapitalförvaltning AB samt investmentbolaget Varenne AB.

Det främsta motivet till att genomföra den planerade emissionen av Vinstandelsbevis är att Fonden ska erhålla kapital för att genomföra investeringar i enlighet med Fondens investeringsstrategi samt avkastnings- och riskprofil. Investeringarna ska syfta till att skapa avkastning till investerare och att bidra till att Fonden når upp till den uttalade målsättningen avseende årlig totalavkastning över tid. 

I övrigt hänvisar styrelsen till prospektet. 

Villkor för emissionen av Efterföljande Vinstandelslån

Avstämningsdag för fastställande av vilka andelsägare som är berättigade att teckna med företrädesrätt är den 25 oktober 2019. Tilldelning av Vinstandelsbevis kommer att beslutas av Bolagets styrelse och tilldelning kommer i första hand ska ske till befintliga andelsägare vilket innefattar såväl primär som sekundär företrädesrätt. Tilldelning kommer i andra hand ska ske till andra potentiella investerare.

Bolagets Vinstandelsbevis är sedan tidigare upptagna till handel på NDX. De nyemitterade finansiella instrumenten kommer handlas på NDX. Första dag för handel med Vinstandelsbevisen på NDX är beräknad att infalla omkring senast tio dagar från att teckningstiden löpt ut.

Vinstandelsbevisens försäljningspris kommer att vara 124,41 procent av Vinstandelsbevisens nominella belopp, det vill säga 12.441 kronor per post.

Under förutsättning att emissionen av Efterföljande Vinstandelsbevis fulltecknas kommer Zenith Growth I att tillföras cirka 574.923.492 kronor före emissionskostnader. Erbjudandet omfattar högst 46.212 Vinstandelsbevis.

Teckning av Efterföljande Vinstandelsbevis kan ske under perioden från och med den 29 oktober 2019 till och med den 22 november 2019 eller den senare dag som bestäms av styrelsen och i så fall offentliggörs genom pressmeddelande senast den 22 november 2019.

Prospekt

Prospekt avseende Zenith Growth I:s emission av Efterföljande Vinstandelsbevis har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och hålls nu tillgängligt på Zenith Growth I:s hemsida www.zenithgroup.se och kommer att göras tillgängligt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Tidsplan

Nedanstående tidsplan är preliminär och kan komma att ändras.          
 

23 oktober                                    Sista handelsdag i Zenith Growth I med rätt att delta i företrädesemissionen

25 oktober                                    Avstämningsdag för fastställande av vilka andelsägare som är berättigade att teckna med företrädesrätt

29 oktober – 22 november            Teckningsperiod 

25 november                                Beräknad dag för offentliggörande av utfallet av Erbjudandet

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Thorén, VD Zenith Growth I AB (publ)               
Tel:
+46 (0)8 55 50 96 01              
E-post: lars.thoren@zenithgroup.se

Denna information är sådan som Zenith Growth I AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober kl. 15:00 CEST.

Om Zenith Growth I AB (publ)

Zenith Growth I AB (publ) är en alternativ investeringsfond (AIF) som investerar i entreprenörsledda onoterade bolag med en bevisad affärsmodell, positivt kassaflöde och med tillväxtpotential. kallad fonden, har givit ut vinstandelslån med ISIN SE0010636183. Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX) Debt Securities under kortnamnet ZenithGI-1.

Om Zenith Group

Zenith Group är ett Stockholmsbaserat investmentbolag som fokuserar på investeringar i nordiska uppstarts- och tillväxtbolag inom Tech-sektorn. Genom ett aktivt ägande bidrar Zenith Group till att bygga bolag och accelerera dess tillväxtresor tillsammans med framstående entreprenörer.

www.zenithgroup.se

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Zenith Growth I AB. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna vinstandelsbevis kommer endast att ske genom det prospekt som Zenith Growth I AB offentliggjort idag den 22 oktober 2019.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, (”USA”)), Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i Zenith Group Real Estate I AB har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Dokument & länkar