Zenith Growth I AB (publ) har avslutat det skriftliga förfarandet och därigenom beslutat att sälja samtliga tillgångar till Zenith Venture Capital I AB och avveckla bolaget

Som tidigare meddelats har styrelsen i Zenith Growth I AB (publ), org. nr 559103-6644 (”Bolaget”), fattat beslut om att inleda ett skriftligt förfarande under Bolagets icke säkerställda vinstandelslån om upp till 500 000 000 kronor med ISIN SE0010636183 vilka handlas på Nordic Derivatives Exchange, Debt Securities under kortnamnet ZenithGI-1 (”Vinstandelslånen”) i enlighet med vinstandelslånevillkoren daterade den 2 juli 2018 (”Villkoren”).

Det skriftliga förfarandet har nu avslutats och samtliga föreslagna åtgärder har röstats igenom med 100 procents majoritet av de avlagda rösterna. Vidare har andelsägarna i Bolagets systerfond Zenith Venture Capital I AB (publ), org. nr 559105-6311 (”Zenith VC”), beslutat att rösta igenom förslaget att förvärva Bolagets samtliga tillgångar och skulder mot betalning i vinstandelslån i Zenith VC (”Transaktionen”).

Utfallet innebär att Bolaget, under förutsättning att Finansinspektionen godkänner ansökan om ägarprövning avseende Zenith VC som ny ägare i Minna Technologies AB, org. nr 556967-5449, kommer att (i) genomföra Transaktionen, (ii) ändra Villkoren vad avser reglerna om återbetalning och att utskifta vinstandelslånen i Zenith VC, samt (iii) skifta ut vinstandelslånen i Zenith VC till andelsägarna. Bolagets verksamhet kommer därefter att upphöra och Bolaget kommer att likvideras.

Vinstandelslånen i Zenith VC kommer att utskiftas till Bolagets andelsägare pro rata i förhållande till respektive andelsägares Kvotandel. Utskiftningen kommer att ske i omedelbar anslutning till Transaktionens genomförande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Thorén, VD Zenith Growth I AB                  
Tel: +46 (0)8 55 50 96 00        
E-post: info@zenithgroup.se

Denna information är sådan som Zenith Growth I AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni 2020 kl. 17.30 CET.

Om Zenith Group

Zenith Group är ett Stockholmsbaserat investmentbolag som fokuserar på investeringar i nordiska uppstarts- och tillväxtbolag inom Tech-sektorn. Genom ett aktivt ägande bidrar Zenith Group till att bygga bolag och accelerera dess tillväxtresor tillsammans med framstående entreprenörer.

www.zenithgroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar