Zenith Growth I AB (publ) Investerar i Minna Technologies AB

Report this content

Stockholm den 17 maj 2019 – Zenith Growth I AB (publ) har givit ut vinstandelslån med ISIN SE0010636183. Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX) Debt Securities under kortnamnet ZenithGI-1.

Zenith Growth I AB (publ) har den 16 maj 2019 tecknat avtal om investering i Minna Technologies AB. Investeringen uppgår till 30 Mkr och Zenith Growth I AB (publ) får genom investeringen en ägarandel om 11,02% i företaget. För mer information se bifogat pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Thorén, VD Zenith Growth I AB (publ)                
Tel: +46 (0)8 55 50 96 20
E-post: lars.thoren@zenithgroup.se

Denna information är sådan som Zenith Growth I AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2019 kl. 13:30 CEST.

Om Zenith Growth I AB (publ)

Zenith Growth I AB (publ) är en alternativ investeringsfond (AIF) som investerar i entreprenörsledda onoterade bolag med en bevisad affärsmodell, positivt kassaflöde och med tillväxtpotential.

Om Zenith Group

Zenith Group är ett Stockholmsbaserat investmentbolag som fokuserar på investeringar i nordiska uppstarts- och tillväxtbolag inom Tech-sektorn. Genom ett aktivt ägande bidrar Zenith Group till att bygga bolag och accelerera dess tillväxtresor tillsammans med framstående entreprenörer.

www.zenithgroup.se