Zenith Venture Capital I AB (publ) initierar skriftligt förfarande i syfte att rösta om justering avseende beräkning av ränta på Vinstandelslån

Styrelsen i Zenith Venture Capital I AB (publ), org. nr 559105-6311 (”Bolaget” eller ”Zenith”) har fattat beslut om att inleda ett skriftligt förfarande under Bolagets icke säkerställda vinstandelslån om upp till 500 000 000 kronor med ISIN SE0010820431 vilka handlas på Nordic Derivatives Exchange, Debt Securities under kortnamnet ZenithVCI-1 (”Vinstandelslånen”) i enlighet med vinstandelslånvillkoren daterade den 20 december 2017 (”Villkoren”).

Bolaget har instruerat Quesada Kapitalförvaltning AB (”Quesada”) att initiera ett skriftligt förfarande i syfte att formellt rösta om (i) att senarelägga startdatumet för beräkning av Preferensräntan, så som definierat i Villkoren, i syfte att förlänga den tidsperiod som Bolaget kan emittera Efterföljande Vinstandelslån, så som definierat i Villkoren. Zeniths förvaringsinstitut accepterar endast emissioner av Efterföljande Vinstandelslån med emissionsdatum före startdatumet för Preferensräntan. Då etableringen av fonden förskjutits med cirka sex månader föreslår Bolaget att startdatumet för Preferensräntan förskjuts så att räntan börjar räknas från den 30 juni 2019. Det föreslagna startdatumet baseras på Bolagets bedömning att det kommer krävas cirka ett år för att emittera nödvändiga vinstandelslån för att möjliggöra en effektiv förvaltning av fonden, samt (ii) att rätta ett fel i Villkoren, innebärande att punkt 16.5(a), angående vissa majoritetskrav för ändring av Villkoren, stryks. Felet består i att sådana ändringar av Villkoren endast ska omfattas av majoritetskraven i punkt 16.7. I praktiken innebär detta att huvudregeln för ändring av Villkoren är femtio (50) procents majoritet och inte sextiosju (67) procents majoritet. Det bör noteras att vissa ändringar enligt Villkoren fortsatt kräver högre majoritet än femtio (50) procent och i dessa avseenden föreslås inga ändringar.

Quesada kommer idag initiera det skriftliga förfarandet genom utfärdande av en kallelse. Kallelsen kommer att skickas till innehavare av Vinstandelslån som är registrerade i den skuldbok som förs av Euroclear Sweden AB den 17 juli 2018.

För beslutsförhet i det Skriftliga Förfarandet krävs att ägare av Vinstandelslån som representerar minst femtio (50) procent av Utestående Vinstandelslån besvarar förfrågan och att åtminstone nittio (90) procent av de som svarar samtycker till ändringen.

Quesada, eller i förekommande fall Bolaget, måste ha mottagit röster via Scrive eller per post, bud eller e-post till adressen nedan senast klockan 17:00 (CEST) den 8 augusti 2018. Utfallet i det skriftliga förfarande kommer att offentliggöras genom pressmeddelande så snart det är avslutat.

Kallelsen till det skriftliga förfarandet, inklusive detaljerad information om förfarandet samt innebörden av villkoren för bytet av emittent och ändringarna i Villkoren finns att tillgå på Bolagets hemsida (www.zenithgroup.se).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bladh, VD och en av grundarna till Zenith Venture Capital I AB (publ)           
Tel: +46 (0)8 55 50 96 20    
E-post: info@zenithgroup.se

Denna information är sådan som Zenith Venture Capital I AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2018 kl. 8:00 CEST.

Om Zenith Venture Capital I AB (publ)

Zenith Venture Capital I AB (publ) är en alternativ investeringsfond som investerar i uppstartsbolag. Fonden har 13 portföljbolag och har hittills investerat ca 170 Mkr.