Zenith Venture Capital I AB (publ) offentliggör utfall av emissionen av Efterföljande Vinstandelsbevis samt beslut att förvärva samtliga tillgångar och skulder från Zenith Growth I AB

Emissionen

Resultatet för Zenith Venture Capital I AB (publ), org. nr 559105-6311 (”Emittenten”), i företrädesemission av Efterföljande Vinstandelsbevis, för vilken teckningsperioden avslutades den 29 maj 2020, visar att inga Vinstandelsbevis har tecknats med stöd av företrädesrätt. Däremot har teckningsanmälningar motsvarande 7 603 vinstandelsbevis mottagits för teckning utan stöd av företrädesrätt, vilka samtliga tilldelas. Genom emissionen kommer Emittenten tillföras 2 047 560 kr kontant före emissionskostnader samt, vid genomförandet av Transaktionen beskriven i avsnittet nedan, övriga tillgångar till ett värde av 70 698 229 kronor.

Genom emissionen kommer antalet Vinstandelsbevis i Emittenten att öka med 7 603, från 17 413 till 25 016.

De nya Vinstandelsbevisen som tecknats i emissionen förväntas bli föremål för handel på NDX inom 10 dagar.

Skriftligt förfarande

Som tidigare meddelats har styrelsen i Emittenten fattat beslut om att inleda ett skriftligt förfarande i enlighet med Villkoren. Det skriftliga förfarandet har nu avslutats och samtliga föreslagna åtgärder har röstats igenom med 100 procents majoritet av de avlagda rösterna. Vidare har andelsägarna i Bolagets systerfond Zenith Growth I AB (publ), org. nr 559103-6644 (”Zenith Growth”), beslutat att rösta igenom förslaget att avyttra Zenith Growths samtliga tillgångar och skulder till Emittenten mot betalning i vinstandelslån i Emittenten (”Transaktionen”).

Utfallet innebär att Emittenten, under förutsättning att Finansinspektionen godkänner ansökan om ägarprövning avseende Zenith VC som ny ägare i Minna Technologies AB, org. nr 556967-5449, kommer att (i) genomföra Transaktionen, samt (ii) ändra Villkoren så att det nominella beloppet som varje Vinstandelslån ska vara ändras från 10.000 kronor till 1 krona.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Thorén, VD Zenith Venture Capital I AB  
Tel: +46 (0)8 55 50 96 00        
E-post: info@zenithgroup.se

Denna information är sådan som Zenith Venture Capital I AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni 2020 kl. 17.30 CET.

Om Zenith Group

Zenith Group är ett Stockholmsbaserat investmentbolag som fokuserar på investeringar i nordiska uppstarts- och tillväxtbolag inom Tech-sektorn. Genom ett aktivt ägande bidrar Zenith Group till att bygga bolag och accelerera dess tillväxtresor tillsammans med framstående entreprenörer.

www.zenithgroup.se


Prenumerera

Dokument & länkar