Lagförslag från regeringen bromsar näringslivets klimatambition

Vid vårt seminarium idag i Almedalen behandlades regeringens förslag om en ny skattelag för frivillig klimatkompensation. Förslaget innebär att av ett företags totala utsläpp, är det endast de direkta utsläppen från egen förbränning eller egna bilar som ges avdragsrätt. Med andra ord ingår inte till exempel transporter och flygresor.

Mattias Goldmann, VD för Tankesmedjan Fores redovisade en analys av de remissvar som regeringen fått in på sitt förslag. Svaren kommer från myndigheter såsom Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Tillväxtverket, Svenskt Näringsliv, branschföretag och klimatexperter. Av dessa är 14 av 15 negativa till denna begränsning. Svaren har inte beaktats av regeringen.

”Det är sällsynt att det är så stor samstämmighet i remissyttranden och det är extra sällsynt att regeringen inte tar något intryck, inte ens från sina egna myndigheter”, ansåg Mattias Goldman.  

Beträffande denna begränsning konstaterade Claire Wigg, ZeroMissions VD: ”Ofta är minst 80 procent av ett företags utsläpp indirekta och dessa utesluts nu. Det betyder att förslaget får liten påverkan som stimulans. I själva verket är det vår övertygelse att det får motsatt effekt”.

Det nya skattelagsförslaget ger bara avdrag för frivilligt köp av EUs utsläppsrätter. Detta ansåg Claire Wigg olyckligt, eftersom inga företag frivilligt använder sig av dessa. Anledningen är att det är tveksamt om det ger någon utsläppsminskning. De ger inte heller någon sociala fördelar.  ”Regeringen ger avdragsrätt för ett system som inte företagen är intresserade av”, var hennes slutsats. 

Det som hänt sedan regeringen presenterade sitt förslag är att miljömålsberedningen lagt fram sin utredning med förslag till klimatmål. Rickard Nordin, riksdagsman och energipolitisk talesman för centerpartiet och medlem i miljömålsberedningen redogjorde för hur centralt det är att få med näringslivet för att nå klimatmålen. Han var bekymrad över att regeringen nu lägger ett förslag som inte alls stimulerar näringslivets frivilliga engagemang, trots att alla insatser kommer att behövas.

En konsekvens av lagförslaget är att all annan klimatkompensation än enligt EUs system kommer att skattemässigt att betraktas som gåva. Det var något som Johan Ununger, VD för Saltå Kvarn, ett företag som fått avslag på sitt avdragsyrkande, reagerade starkt på. ”Vi och andra företag ger inte bort pengar när vi klimatkompenserar, vi gör det av affärsmässiga skäl. Om klimatkompensation ska behandlas som gåva är risken stor att kompensation för företagens utnyttjande av andra ekosystemtjänster kommer att behandlas på samma sätt”.

Regeringen bör tänka om ansåg samtliga seminariedeltagare. Annars kan näringslivets klimatarbete bromsas.

För mer information kontakta Jenny Blomberg på

4670 734 50 45 eller 468 34 65 65

ZM har arbetat med klimatfrågan i 10 år och hjälper företag och organisationer med klimatstrategier. Vi möjliggör bättre affärer. 

Vi är också en ledande leverantör av högkvalitativ klimatkompensation med projekt som har en stark förankring hos lokala samhällen och med fokus på människor.

Om oss

ZeroMission har funnits sedan 2006 och hjälper företag med klimatstrategier, klimatberäkningar, analyser och klimatkompensation. Vi möjliggör bättre affärer.

Media

Media

Citat

Det är sällsynt att det är så stor samstämmighet i remissyttranden och det är extra sällsynt att regeringen inte tar något intryck, inte ens från sina egna myndigheter”
Mattias Goldman
Regeringen ger avdragsrätt för ett system som inte företagen är intresserade av
Claire Wigg