Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000

Report this content

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000 * Resultat efter finansnetto ökade med 21 % till 116 Mkr (96) * Nettoomsättningen ökade med 14 % till 1521 Mkr (1330) * Vinst per aktie 9,70 kr (8,45) * Partek´s ägarandel över 98% Marknadsutvecklingen för koncernens produkter var fortsatt god både i Europa och Amerika och efterfrågan på den asiatiska marknaden hade en fortsatt gynnsam utveckling. Den positiva utvecklingen på marknaden medförde att koncernens samtliga affärsområden nådde en högre fakturering än motsvarande period föregående år och koncernen kan därmed redovisa det starkaste resultatet någonsin för de första nio månaderna. Orderingången under perioden var mycket god och nådde 1712 Mkr (1334), en ökning med 28%. Samtliga affärsområden hade en högre orderingång än samma period föregående år. Affärsområde Lastbilspåbyggnader hade en mycket stark ökning som följd av att affärsområdet erhöll en order på 186 Mkr med Försvarets Materielverk (FMV) som slutkund. Faktureringen under perioden ökade med 14 % från 1330 Mkr till 1521 Mkr. Ökningen hänför sig främst till Affärsområdena Bakgavellyftar och Containerhantering där utvecklingen på de amerikanska och europeiska marknaderna varit mycket gynnsam. Av koncernens fakturering svarade Amerika för 36% , Europa exklusive Sverige för 39 % , Sverige för 15 % och Asien för 10 %. Rörelseresultatet under perioden uppgick till 123 Mkr (106). Det starkt förbättrade resultatet beror främst på ökad lönsamhet för Affärsområdena Containerhantering och Riktsystem. Rörelseresultatet har påverkats positivt med netto 1 Mkr av poster av engångskaraktär. Av beloppet utgör 5 Mkr intäktsförda överskottsmedel från SPP motsvarande den del, 20%, som väntas bli kontant utbetalt under år 2000. Rörelsemarginalen uppgick till 8,1 % (8,0). Resultatet efter finansnetto ökade till 116 Mkr (96), en ökning med 21%. Resultatet efter skatt ökade till 79 Mkr (69) och vinsten per aktie ökade till 9,70 kr (8,45) för perioden och till 14,60 kr för de senaste 12 månaderna jämfört med 13,40 kr för kalenderåret 1999. Bolagets huvudägare, Partek Oyj Abp, har under perioden ökat sin ägarandel i bolaget och Zeteco är fr o m den 3 mars dotterbolag till Partek. I prospekt daterat 5 juni 2000 har Partek lämnat ett offentligt, ovillkorat, erbjudande till aktieägarna i Zeteco att överlåta sina B- aktier för SEK 199 per aktie kontant. Styrelsen för Zeteco har rekommenderat bolagets aktieägare att acceptera Parteks erbjudande. Erbjudandet gällde, efter förlängning, till den 15 augusti 2000. Parteks ägande i Zeteco uppgick vid rapportperiodens slut till 98,7% av antalet aktier och till 98,8% av rösterna. Som tidigare meddelats har bolagets VD, Johnny Alvarsson, beslutat avgå för att övergå i annan arbetsgivares tjänst. Styrelsen har därför vid dagens sammanträde beslutat utse bolagets ekonomidirektör, Olle Olofsson, till ny verkställande direktör för bolaget från den 1 november 2000. Affärsområde Bakgavellyftar Faktureringen under perioden blev 858 Mkr (748) en ökning med 15%. Ökningen är hänförlig till Amerika där en ökande andel av faktureringen avser större bakgavellyftar med ett högre faktureringsvärde. I södra Europa var marknaden för bakgavellyftar fortsatt stark medan efterfrågan i Mellaneuropa var svagare. Under perioden introducerades två nya bakgavellyftar på den europeiska marknaden och en ny på den amerikanska marknaden. Av faktureringen svarade Amerika för 51 %, Europa för 45 % och Asien för 4 %. Affärsområdets lönsamhet under kvartalet och för perioden har påverkats negativt dels av ökad andel försäljning av produkter med lägre marginal dels, som följd av lägre orderingång i Amerika, kapacitetskostnader. Affärsområde Containerhantering Orderingången för affärsområdet blev 51 % högre än motsvarande period föregående år. Tillväxten i orderingång kommer från Europa och Asien och orderstocken var vid periodens utgång 237 Mkr (117). Faktureringen för affärsområdet nådde 268 Mkr (232), en ökning med 16%. Ökningen i faktureringen var hänförlig till Europa och Asien. Av affärsområdets fakturering svarade Amerika för 16 %, Europa för 52 % och Asien för 32 %. Det nya stöt- och ljuddämpningssystemet INRS har mött ett mycket stort intresse på marknaden. I Malaysia har ytterligare mark förvärvats och beslut fattats om en tredje utbyggnadsetapp för att kunna möta kommande behov av ökad tillverkningskapacitet för regionen. Affärsområdets lönsamhet har förbättrats jämfört med motsvarande period föregående år. Affärsområde Riktsystem Faktureringen för affärsområdet blev 245 Mkr (228), en ökning med 7%. Ökningen kommer främst från den amerikanska marknaden. En ny riktbänk för reparation av personbilar med lättare krockskador har presenterats för marknaden under perioden. Av försäljningen utgör en ökande andel elektroniska mätsystem, programvara och mätdata. Av affärsområdets fakturering svarade Amerika för 30 %, Europa för 59 % och Asien för 11 %. Lönsamheten för affärsområdet var högre än föregående år. Affärsområde Lastbilspåbyggnader Orderingången under perioden var mycket hög då en order på 186 Mkr erhölls för leveranser till FMV via Scania/Volvo. Faktureringen under perioden nådde 156 Mkr (127). Ökningen var huvudsakligen hänförlig till den svenska anläggningsmarknaden. Under perioden har affärsområdet startat tillverkning i Polen. Lönsamheten för affärsområdet var lägre än föregående år. Investeringar Investeringar i maskiner, inventarier samt byggnader uppgick under perioden till 46 Mkr (37). Koncernens resultat har belastats med avskrivningar på 41 Mkr (36). Finansiell ställning och valutaexponering Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 112Mkr (68) och de räntebärande skulderna till 229 Mkr (227). Koncernens valutaexponering terminssäkras i hög grad varigenom kronans värde mot andra valutor påverkar koncernens resultat med viss eftersläpning. För perioden har resultatet påverkats positivt med ca 8 Mkr jämfört med samma period 1999. Under perioden har, med stöd av hembudsavtal, tidigare utgivna teckningsoptioner förvärvats. Köpeskillingen, netto ca 4 Mkr, har reducerat koncernens fria egna kapital. Soliditeten uppgick till 51 % (50). Personal Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 1.498 (1.354). Utsikter för helåret Bedömningen kvarstår om ett förbättrat resultat jämfört med föregående år. Kommande information Bokslutskommuniké 2000 publiceras i mitten av februari 2001 Stockholm den 27oktober 2000 Styrelsen För ytterligare information kontakta Johnny Alvarsson, VD, på telefon 08-545 158 20 eller 070-589 17 95. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT00960/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT00960/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar