Utnyttjandeperioden för teckningsoptioner i Ziccum har inletts

Report this content

Lund, 2 december 2019. Teckning av aktier i Ziccum AB (publ) (”Ziccum” eller ”Bolaget”) med stöd av teckningsoptioner (TO 1) inleddes den 1 december 2019 och pågår till och med den 31 december 2019. Sista dag för handel av TO 1 är fredagen den 20 december 2019.

Utnyttjandeperioden som nu inleds avser teckning av aktier med stöd av de teckningsoptioner som gavs ut i samband med upptagande till handel av Bolagets värdepapper på Spotlight. Ziccum emitterade då ”units” bestående av en (1) nyemitterad aktie samt en (1) teckningsoption av serie TO 1.

Som ett resultat av unitemissionen utgavs 3 000 000 units, omfattande 3 000 000 aktier och 3 000 000 teckningsoptioner av serie TO 1. Innehav av två (2) teckningsoptioner av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en kurs om 10 SEK. Utnyttjandeperioden löper från och med 1 december 2019 till och med 31 december 2019. Vid full teckning tillförs Ziccum högst 15 MSEK varvid det totala antalet aktier i Bolaget ökar med 1 500 000 aktier till 7 500 000 aktier och Bolagets aktiekapital ökar med 250 000 SEK till 1 250 000 SEK, vilket motsvarar en utspädning om 20 procent av Bolagets kapital och röster. Med utspädning avses antalet nyemitterade aktier till följd av fullt utnyttjande av teckningsoptionerna i förhållande till det totala antalet aktier i Ziccum efter att de nya aktierna registrerats.

Notera att de teckningsoptioner av serie TO 1 som inte utnyttjas för teckning av aktier senast den 31 december 2019 eller avyttras senast den 20 december 2019 förfaller och förlorar sitt värde och kommer att rensas från VP-konto eller depå.

En broschyr som närmare beskriver Ziccum, och hur inlösen av TO 1 går till finns länk nedan samt på Bolagets hemsida www.ziccum.com. Där återfinns även anmälningssedel, styrelsens redogörelse, revisorsyttrande samt fullständiga villkor för TO 1.

Resultatet från utnyttjandeperioden meddelas i januari 2020.

För mer information, vänligen kontakta:

Göran Conradson, VD, Ziccum AB
E-post: conradson@ziccum.com

Mobil: 0709-61 55 99

https://ziccum.com/investors/utnyttjande-av-teckningsoptioner

TILL REDAKTÖRERNA

Om Ziccum 

Baserat på bolagets patenterade teknologi ­– LaminarPaceTM– utvecklar Ziccum AB (publ) torra beredningar av biologiska läkemedel och vacciner som i nuläget enbart finns i vätskeform, där känslighet vid temperaturskillnader inte minst vid transporter i dagsläget begränsar medicinsk och därmed kommersiell potential. Med Ziccums teknologi LaminarPaceTM, kan tillgängligheten av läkemedel och vaccin ökas på befintliga – såväl som öppna nya – marknader. Ziccums aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. www.ziccum.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 december 2019, kl. 0800.

Taggar:

Dokument & länkar