Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2014 Zinzino AB (publ)

”2014 hade vi en tillväxt på över 40 procent. Vårt fokus under 2015 är fortsatt tillväxt med många nya kunder. Vi skall ha en tillväxt på minst 25 procent och förbättrat resultat varje år under den kommande treårsperioden.

Dag Bergheim Pettersen, verkställande direktör, Zinzino AB

PERIODEN I SAMMANFATTNING, Q4 2014 (jämfört med samma period föregående år, 2013)
De totala intäkterna uppgår till 114,6 (82,2) vilket motsvarar en försäljningstillväxt på 39,5 procent mot föregående år för koncernen. Resultat före skatt uppgår till 5,2 (5,0) mSEK, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 0,18 (0,17) SEK. Resultatet har belastats med engångskostnader som uppgår till sammanlagt 3,1 (0,0) mSEK.

FJÄRDE KVARTALET, Q4 2014, (jämfört med samma period föregående år, 2013)

 • Totala intäkter uppgår justerat till 114,6 (82,2) mSEK, vilket motsvarar en tillväxt på 39,5%.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 7,3 (5,3) mSEK och rörelsemarginalen före avskrivningar uppgår till 6,4% (6,4%).
 • Resultat före skatt uppgår till 5,2 (5,0) mSEK. Resultat per aktie före skatt uppgår till 0,18 (0,17) SEK.
 • Resultat efter skatt uppgår till 19,5 (4,5) mSEK varav minoritetens andel uppgår till 1,5 (0,5) mSEK och nettomarginalen till 17,0% (5,5%).
 • Uppskjuten skattefordran på förlustavdrag har påverkat resultatet positivt med 14,5mSEK.

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2014 (jämfört med samma period föregående år, 2013)

 • Totala intäkter uppgår justerat till 357,7 (254,5) mSEK, vilket motsvarar en tillväxt på 40,5%.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 21,4 (11,2) mSEK och rörelsemarginalen före avskrivningar uppgår till 6,0% (4,4%).
 • Resultat före skatt uppgår till 18,4 (10,4) mSEK. Resultat per aktie före skatt uppgår till 0,63 (0,35) SEK efter utspädning.
 • Resultat efter skatt uppgår till 32,7 (9,8) mSEK, vilket motsvarar en nettomarginal på 9,1% (3,9%). Minoritetens andel av detta uppgår till 2,8 (0,8) mSEK.
 • Uppskjuten skattefordran på förlustavdrag har påverkat resultatet positivt med 14,5 mSEK.
 • Likvida medel uppgår per balansdagen till 42,8 (10,9) mSEK.
 • Styrelsen föreslår att det för verksamhetsåret 2014 utdelas 0,25 (0,10) SEK per aktie. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN, 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015

 • Notering för handel på Nasdaq OMX First North skedde den 11 december 2014. Detta för att förenkla handel för utländska aktieägare och attrahera fler investerare. Erik Penser agerar Certified Adviser.
 • Zinzino AB har förvärvat 85% av Faun Pharma AS – en investering på 10 mSEK.
 • Under december 2014 förvärvade Zinzino AB resterande 90% av Bioactive Foods AS och blir därmed ett helägt dotterbolag till Zinzino AB. Bolaget har tillsammans med Zinzino utvecklat, forskat och tagit fram Zinzinos Balance-produkter.
 • Lansering av ny produkt: Xtender, som är utformad för att skydda, bevara och förnya våra celler och vävnader.
 • Lansering av ny smak på BalanceOil: Orange/lemon/mint.
 • Investeringar i nytt IT-system medför nyinvesteringar på totalt 2 mSEK, varav 0,5 mSEK under 2014 och nedskrivning av immateriella tillgångar med 1,1 mSEK, taget som engångskostnad under fjärde kvartalet 2014.
 • Under fjärde kvartalet har koncernen fått 22 738 (17 165) nya kunder. Säljkåren utökades med 2 468 (3 057) distributörer.
 • Den procentuella fördelningen av omsättningen mellan produktlinjerna under fjärde kvartalet är 29% för Zinzino Coffee och 71% för Zinzino Food.

  
KOMMENTAR FRÅN DAG BERGHEIM PETTERSEN, vd:

”2014 blev ytterligare ett starkt år och vi höll vårt löfte till marknaden om tillväxt och förbättrad lönsamhet. Vi har haft en tillväxt på cirka 40% både under sista kvartalet men även resterande del av 2014 - starka siffor som är bättre än vad vi förväntade oss vid årets ingång. Lönsamheten blev även förbättrad med en rörelsemarginal som nu överstiger 5% av våra totala intäkter på över 350 mSEK. Vi ser att vår fokusering på tillväxt, ökad kundkvot d.v.s. antal kunder per aktiv säljare samt kostnadskontroll är huvudfaktorerna till den förbättrade lönsamheten mot föregående år.

Jag är både stolt och förnöjd med vår finansiella utveckling, men ändå viktigare är kanske besluten och genomförandet av de investeringar som ska göra oss bättre rustade och mera effektiva de närmaste åren. Under sista kvartalet 2014 har vi förvärvat egen produktionskapacitet genom investeringen i Faun Pharma. Dessutom har vi förvärvat 100% av Bioactive Foods AS, ett bolag vi redan hade ägarintresse i sedan tidigare. Investeringarna ger oss en utmärkt plattform för produktutveckling och reduktion av våra varukostnader. Detta ger oss i sin tur konkurrensfördelar, förbättrade marginaler och tryggar driften och framtiden för Zinzino.

Byte av handelsplattform till Nasdaq Omx First North är ytterligare ett viktigt steg vi tagit under året och ett naturligt steg i vår strategiska plan gällande internationell expansion av företaget. Idag är vi redan aktiva på 12 marknader. Vårt mål är att år 2020 vara etablerade på över 20 marknader. För 2015 är vårt mål att etablera oss i både Tyskland och Canada, två länder med stor befolkning och potential för Zinzino. Båda marknaderna skall öppnas kostnadseffektivt med hjälp av befintlig organisation i Sverige och USA.

Kundtillväxt och effektivisering ligger djupt förankrat i vår kultur och strategi. Med alla investeringar genomförda under 2014 i ryggen kommer vi under 2015 arbeta aktivt för fortsatt tillväxt på samtliga marknader, integration och effektivisering av Bioactive Foods och Faun Pharma, etablering på nya marknader, förstärkning av vår organisation, förbättrad struktur inom IT, förbättrade marginaler på sålda varor och ökad lönsamhet.

Vårt huvudfokus under 2015 är tillväxt och många nya kunder. Vi skall ha en tillväxt på minst 25% och förbättrat resultat varje år under den kommande treårsperioden.”

Dag Bergheim Pettersen, vd, Zinzino AB

 
För fullständig rapport se bifogad pdf.

Denna information är sådan som Zinzino AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 februari 2015.
 
INFORMATION OM FÖRETAGET
Zinzino grundades under namnet Zinzino Holding under hösten 2007. Under 2009 förvärvades bolaget, dels genom en apportemission under våren, dels genom en riktad nyemission, 93% av aktiekapitalet och 97% av rösterna i Zinzino Nordic AB. Zinzino Nordic är ett säljbolag som använder fristående distributörer som marknadsför och säljer produkter via kommission genom så kallad direktförsäljning.

NÄSTA RAPPORTTILLFÄLLE
Delårsrapport för Q1 2015 kommer den 22 maj 2015.

För ytterligare information:
Dag Bergheim Pettersen, CEO, Zinzino, tfn +47 (0) 93 22 57 00
Fredrik Nielsen, CFO, Zinzino, tfn +46 (0) 707 900 174

Bilder för fri publicering:
Anders Ekhammar, tfn +46 (0) 707 462 579
www.zinzino.se

Taggar:

Prenumerera

Citat

2014 hade vi en tillväxt på över 40 procent. Vårt fokus under 2015 är fortsatt tillväxt med många nya kunder. Vi skall ha en tillväxt på minst 25 procent och förbättrat resultat varje år under den kommande treårsperioden.
Dag Bergheim Pettersen, verkställande direktör, Zinzino AB