Delårsrapport 1 jan - 31 mars 2015 Zinzino AB (publ)

”Vårt mantra är tillväxt och ökad lönsamhet”.

Dag Bergheim Pettersen, verkställande direktör, Zinzino AB

PERIODEN I SAMMANFATTNING
För första kvartalet 2015 visar samtliga Zinzinos marknader tillväxt mot föregående år. De totala intäkterna uppgår till 109,0 (75,5) mSEK, vilket motsvarar en försäljningstillväxt på 44% mot föregående år för koncernen. Resultat före skatt uppgår till 6,5 (2,9) mSEK, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 0,22 (0,10) SEK. Bruttovinstmarginalen uppgår till 34% (28%), en marginalförbättring på 6 procentenheter.

FÖRSTA KVARTALET, Q1 2015, (jämfört med samma period föregående år, 2014)

  • Totala intäkter uppgick justerat till 109,0 (75,5) mSEK, vilket motsvarar en tillväxt på 44%.
  • Rörelseresultatet uppgår till 6,8 (2,7) mSEK och rörelsemarginalen 6,3% (3,6%)
  • Resultat före skatt uppgår till 6,5 (2,9) mSEK. Resultat per aktie uppgår till 0,22 (0,10) SEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

  • Zinzino AB har förvärvat ytterligare 13,8 procent av Faun Pharma AS vilket ökar ägandet till 98,8%.
  • Zinzino Food har lanserat ny produkt: Protect. En produkt som samverkar med kroppens medfödda försvarsmekanism – immunförsvaret. Innehåller Wellmune®
  • Påbörjat etableringsprocesser med uppstart i Tyskland och Kanada.
  • Under första kvartalet 2015 har koncernen fått 14 821 (11 864) nya kunder. Säljkåren utökades med 2 359 (2 916) distributörer.
  • Den procentuella fördelningen av omsättningen mellan produktlinjerna under första kvartalet 2015 är 25% för Zinzino Coffee och 75% för Zinzino Food.
  • Omsättning för Zinzino Food uppgår till 65,9 (41,4) mSEK, vilket motsvarar en tillväxt på 59%.
  • Omsättningen för Zinzino Coffee uppgår till 21,6 (29,0) mSEK, vilket motsvarar en omsättningsminskning på 26%.

KOMMENTAR FRÅN DAG BERGHEIM PETTERSEN, vd:

Vårt mantra är tillväxt och ökad lönsamhet.

“Tillväxten under första kvartalet uppgår till 44% och vi har en bättre lönsamhet än någonsin tidigare. Vi ligger före vår prognos på 25% tillväxt och vår kostnad för sålda varor minskar, vilket ger ökade bruttovinst-
marginaler. Detta är något vi har i vår plan och som vi dagligen jobbar hårt för att uppnå.

Vi har förvärvat ytterligare aktier i Faun Pharma AS så att vi nu äger 98,8%. Med till närmat full kontroll av bolaget gör vi nu investeringar i nya produkter, produktionskapacitet, utrustning och organisation. Resultatet av detta förväntar vi oss att se under kommande halvår när vi lanserar nya produktkoncept. Vi är övertygade om att denna lansering hjälper oss uppnå våra högt ställda tillväxtmål med en genomsnittlig försäljningstillväxt på minst 25% under de kommande tre åren med förbättrad lönsamhet varje år.

För att bibehålla tillväxten skall vi även etablera oss på två nya marknader under 2015 - Tyskland och Kanada. Två stora marknader som vi tror skall ge oss många nya kunder och distributörer och därigenom försäljningstillväxt. Båda etableringarna sker resurseffektivt genom insatser av befintlig organisation i Sverige och USA.

Det innebär att vi kan absorbera etableringskostnaderna inom ramen för våra ordinarie driftskostnader. Vår affärsmodell vid etablering av nya marknader är ytterst effektiv och borgar för lönsamhet tidigt på nya marknader.

Vi lanserade en ny produktlinje inom hälsa för snart 3 år sedan då vi ingick ett samarbete med norska forskningsbolaget BioActive Foods AS. Sedermera förvärvade vi BioActive Foods AS under slutet av förra året. Det har visat sig vara ett lyckat drag och vi arbetar nu med storskalig produktutveckling för de nästkommande åren. Vi är övertygade om att detta kommer att resultera i ännu fler lojala kunder och likt ovan faktorer bidra till att vi når våra högt ställda tillväxtmål.

Vi skall värna och ta hand om våra kunder. Kundlojalitet och kundnöjdhet är något vi mäter noggrant och strävar efter. För att ta hand om våra kunder på allra bästa sätt har vi rekryterat många kvalificerade medarbetare till vår effektiva supportavdelning och övriga organisationen. Vi har satsat mycket på en sund och trivsam intern kultur och arbetsmiljö som vi tror sprider sig till våra kunder. Utöver detta kommer vi lansera en egen Zinzino-app som ytterligare kommer att bidra till kundnöjdhet och lojalitet.

Vi säljer idag ett självtest som mäter förhållandet i blodet mellan omega-6 och omega-3 fettsyror. Vi har i skrivande stund analyserat över 95 000 tester. På detta vis har vi en klar bild av hälsostatus på våra kunder på de olika marknaderna där vi är verksamma. Det är otroligt stimulerande att arbeta med en produktlinje som kan bidra till förbättrad hälsa hos våra kunder, distributörer, medarbetare, familj och vänner. Vi har som mål att ha 1 000 000 kunder år 2020. Med våra befintliga och kommande produkter tror vi oss ha de perfekta verktygen att nå det målet.

Zinzino fyller 10 år under 2015 som vi firar med kampanjer och lanseringar av nya produkter inom hälsa och kosttillskott samtidigt som vi etablerar oss på nya marknader. Zinzino skall inspirera till förändring i människors livsstil.”

Dag Bergheim Pettersen, vd, Zinzino AB

För fullständig rapport se bifogad pdf.

Denna information är sådan som Zinzino AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 maj 2015. 

INFORMATION OM FÖRETAGET Zinzino grundades under namnet Zinzino Holding under hösten 2007. Under 2009 förvärvades bolaget, dels genom en apportemission under våren, dels genom en riktad nyemission, 93% av aktiekapitalet och 97% av rösterna i Zinzino Nordic AB. Zinzino Nordic är ett säljbolag som använder fristående distributörer som marknadsför och säljer produkter via kommission genom s.k. direktförsäljning.

NÄSTA RAPPORTTILLFÄLLE
Delårsrapport Q2, 2015, publiceras den 31 augusti 2015.

För ytterligare information:
Dag Bergheim Pettersen, CEO, Zinzino, tfn +47 (0) 93 22 57 00
Fredrik Nielsen, CFO, Zinzino, tfn +46 (0) 707 900 174

Bilder för fri publicering:
Anders Ekhammar, tfn +46 (0) 707 462 579
www.zinzino.se

Taggar: