KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ZINZINO AB DEN 15 MAJ 2018

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ZINZINO AB DEN 15 MAJ 2018
Aktieägarna i Zinzino AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 15 maj 2018 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Hulda Lindgrens Gata 8 i Göteborg. Inregistrering börjar kl. 12.45. 

RÄTT ATT DELTA I BOLAGSSTÄMMAN
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken senast 2018-05-08 dels senast måndagen den 14 maj 2018 anmält sin avsikt att delta i årsstämman enligt nedan föreskrifter.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att deltaga i årsstämman tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, måste var genomförd senast 2018-05-08. Förvaltaren bör därför under-rättas i god tid före denna tidpunkt.

SÅ ANMÄLER MAN SIG
Anmälan om deltagande i stämman kan ske på följande sätt:
per post till: Zinzino AB, Hulda Lindgrens gata 8, 421 31 Västra Frölunda
via e-post till: fredrik.nielsen@zinzino.com  

Vid anmälan skall aktieägaren uppge:
- Namn
- person-/organisationsnummer
- adress och telefonnummer dagtid
- i förekommande fall namn på och antal (högst två) biträden som skall medfölja aktieägaren vid stämman. Om deltagande sker genom ombud eller ställföreträdare bör fullmakt, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar insändas till bolaget i god tid före bolagsstämman.  

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd  
 3. Val av en eller två justeringsmän  
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad  
 5. Godkännande av dagordning  
 6. Anförande av verkställande direktören  
 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncern-redovisning och koncernrevisionsberättelse för 2017.
 8. Beslut a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncern-balansräkning för 2017 b. om fördelning av de till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen. c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. 
 9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden 
 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter som skall väljas av stämman. 
 11. Val av ny styrelse. 
 12. Val av revisor 
 13. Val av valberedningens ledamöter 
 14. Beslut om emissionsbemyndigande för företrädesemissioner.  
 15. Beslut om emissionsbemyndigande för riktade emissioner. 
 16. Bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av beslut hos Bolagsverket och Euro­clear Sweden AB. 
 17. Stämmans avslutande.

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 8 (b) Fördelning av de till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen
Styrelsen föreslår att utdelning skall utgå med 0,45 SEK per aktie. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen torsdagen den 17 maj 2018. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning av utdelningen ske tisdagen den 22 maj 2018 genom Euroclear Sweden AB. 

Punkt 9 - Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
Valberedningen föreslår att styrelsearvoden uppgår enligt följande:
Styrelsens ordförande: 181 000 svenska kronor per år
Ordinarie styrelseledamot: 103 000 svenska kronor per år
Styrelsen föreslår att revisionsarvode även i fortsättningen skall utgå efter godkänd löpande räkning. 

Punkt 11 - Val av ny styrelse
Valberedningen har till omval för 1 år föreslagit:
Styrelsens ordförande: Hans Jacobsson
Ordinarie ledamot: Staffan Hillberg
Ordinarie ledamot: Pierre Mårtensson
Ordinarie ledamot: Gabriele Helmer 

Punkt 12 - Val av revisor
Valberedningen har som nyval av revisor föreslagit
Fredrik Göransson , PwC AB 

Punkt 13 – Val av valberedningens ledamöter
Valberedningen föreslår omval av Örjan Saele som företrädare för familjen Saele och Saele Invest & Consult AS, samt Peter Sörensen som företrädare för Cashflow Holding ApS, som ledamöter i valberedningen i egenskap av representanter för de röstmässigt två största aktieägarna i Bolaget. Utöver detta föreslås även omval av Hans Jacobsson, styrelseordförande i Bolaget som sammankallande ledamot i valberedningen.

Punkt 14 - Beslut om emissionsbemyndigande för företrädesemissioner
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om företrädesemission av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen skall kunna besluta om företrädesemission med eller utan bestämmelse om kvittning eller eljest med villkor.  

Punkt 15 - Beslut om emissionsbemyndigande för riktade emissioner
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission på marknadsmässiga villkor av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen skall dock inte kunna fatta beslut som innebär att sammanlagt mer än 3 000 000 B-aktier tillkommer.  

ANMÄRKNINGAR
För beslut i enlighet med förslaget enligt punkt 15 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Styrelsens fullständiga förslag till beslut jämte erforderliga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängligt på bolagets huvudkontor i Göteborg från och med den 24 april 2018 och sänds till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Göteborg i april 2018  

Zinzino AB
Styrelsen  

För mer information vänligen kontakta: Dag Bergheim Pettersen, VD Zinzino, tfn +47 (0) 932 25 700 www.zinzino.se  

Bilder för fri publicering: Marcus Tollbom, tfn +46 (0) 70-190 03 12  

Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag
Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentlig-görande kl. 08.00 den 11 april 2018.

Zinzino AB (publ.) är ett direktförsäljningsbolag som är verksamt i Europa och Nordamerika. Zinzino marknadsför och säljer produkter inom två produktlinjer; Zinzino Health, med fokus på långsiktig hälsa, och Zinzino Coffee, bestående av espressomaskiner, kaffe och te. Zinzino äger det norska forskningsbolaget BioActive Foods AS och produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzino har drygt 120 anställda och finns på 33 marknader i Europa och Nordamerika. Företaget har sitt säte i Göteborg, kontor i Helsingfors, Riga, Oslo och Florida, USA. Zinzino är ett publikt aktiebolag, vars aktie är noterad på Nasdaq First North. Zinzino blev 2016 både utnämnt som ett av Veckans Affärers ”Superföretag 2015” och Dagens Industris Gasellföretag.

Taggar:

Om oss

Zinzino AB (publ.) är ett direktförsäljningsbolag som är verksamt i Europa, Nordamerika och Australien. Zinzino marknadsför och säljer produkter inom två produktlinjer; Zinzino Health, med fokus på långsiktig hälsa, och Zinzino Coffee, bestående av espressomaskiner, kaffe och te. Zinzino äger det norska forskningsbolaget BioActive Foods AS och produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzino har drygt 120 anställda och finns på 34 marknader i Europa, Nordamerika och Australien. Företaget har sitt säte i Göteborg, kontor i Helsingfors, Riga, Oslo, Florida och Sydney. Zinzino är ett publikt aktiebolag, vars aktie är noterad på Nasdaq First North.

Prenumerera

Dokument & länkar