Kungörelse från årsstämman

Report this content

Rättelse av tidigare pressmeddelande gällande kungörelse från årsstämman i Zinzino AB 20190522.

Tidigare pressmeddelande gällande kungörelse från årsstämma i Zinzino AB innehöll en felaktig hänvisning till MAR.

Nedan följer det korrekta pressmeddelandet:

Kungörelse från årsstämman

Zinzino AB (publ.) höll idag den 22 maj årsstämma, där det i huvudsak beslutades:

 • Att fastställa resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen
 • Att för räkenskapsåret 2018 dela ut 0,70 SEK per aktie samt i ny räkning överföra resterande del av den balanserade vinsten
 • Att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet
 • Att till välja Hans Jacobsson till styrelsens ordförande och Staffan Hillberg, Pierre Mårtensson och Ingela Nordenhav som övriga styrelseledamöter
 • Att styrelsearvodet skulle utgå med 190 000 SEK till ordförande samt 108 000 SEK till var en av övriga ledamöter under den kommande perioden fram till nästa årsstämma
 • Att välja PWC AB till revisionsbyrå och Fredrik Göransson till huvudansvarig revisor
 • Att välja Hans Jacobsson (sammankallande), Örjan Saele och Peter Sörensen som valberedningens ledamöter
 • Att emittera teckningsoptioner enligt styrelsens beslutsförslag
 • Att ge styrelsen bemyndigande att besluta om företrädesemissioner
 • Att ge styrelsen bemyndigande att besluta om riktade emissioner om högst sammanlagt 3 000 000 B-aktier
 • Årsstämmans fullständiga beslut finns tillgängliga på bolagets huvudkontor i Göteborg
 • Det antecknades att samtliga beslut fattades enhälligt av stämman.

Göteborg den 22 maj 2019

Styrelsen i Zinzino

För mer information vänligen kontakta:
Dag Bergheim Pettersen, CEO Zinzino, tfn +47 (0) 932 25 700
zinzino.com

 
Bilder för fri publicering:
Marcus Tollbom, tfn +46 (0) 70-190 03 12

Certified Adviser:
Erik Penser Bank Aktiebolag, tfn +46 (0) 8 463 83 00 email: certifiedadviser@penser.se

Prenumerera

Dokument & länkar