KUNGÖRELSE FRÅN ÅRSSTÄMMAN

Report this content

Zinzino AB (publ.) höll idag den 15 maj årsstämma, där det i huvudsak beslutades:

 • att fastställa resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen;
 • att för räkenskapsåret 2019 dela ut 0,70 SEK per aktie samt i ny räkning överföra resterande del av den balanserade vinsten;
 • att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet;
 • att till välja Hans Jacobsson till styrelsens ordförande och Staffan Hillberg, Pierre Mårtensson och Ingela Nordenhav som övriga styrelseledamöter; 
 • att styrelsearvodet skulle utgå med 190 000 SEK till ordförande samt 108 000 SEK till var en av övriga ledamöter under den kommande perioden fram till nästa årsstämma;
 • att välja PWC AB till revisionsbyrå och Fredrik Göransson till huvudansvarig revisor;
 • att välja Hans Jacobsson (sammankallande), Magnus Götenfelt och Cecilia Halldner som valberedningens ledamöter och det antecknades att den nya oberoende valberedningens sammansättning var ett led i anpassningen till svensk kod för bolagsstyrning då bolaget avser att ansöka om upptagning för handel på First North Growth Market Premier Segment framgent;
 • att emittera teckningsoptioner enligt styrelsens beslutsförslag där lösenkursen fastställdes till 45 SEK per teckningsoption;
 • att ge styrelsen bemyndigande att besluta om företrädesemissioner;
 • att ge styrelsen bemyndigande att besluta om riktade emissioner om högst sammanlagt 3 000 000 B-aktier;
 • Årsstämmans fullständiga beslut finns tillgängliga på bolagets huvudkontor i Göteborg;
 • Det antecknades att samtliga beslut fattades enhälligt av stämman.
   

Göteborg den 15 maj 2020

Styrelsen i Zinzino

För mer information vänligen kontakta:
Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, zinzino.com

Bilder för fri publicering:
Marcus Tollbom +46 (0) 70 190 03 12, marcus.tollbom@zinzino.com

Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00, email: certifiedadviser@penser.se

Zinino AB (publ.) är ett globalt direktförsäljningsföretag som marknadsför och säljer testbaserade produkter inom kosttillskott, hudvård och livsstil. Zinzino äger det norska företaget BioActive Foods AS och forsknings-/produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzinos huvudkontor ligger i Göteborg, och företaget har även kontor i Helsingfors, Riga, Oslo, Florida och Adelaide. Zinzino är ett aktiebolag noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar