KUNGÖRELSE FRÅN ÅRSSTÄMMAN

Report this content

Zinzino AB (publ.) höll idag den 20 maj årsstämma, där det i huvudsak beslutades:

 • att fastställa resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen,

 • att för räkenskapsåret 2020 dela ut 1,25 SEK per aktie samt i ny räkning överföra resterande del av den balanserade vinsten,
 • att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet,
 • att till välja Hans Jacobsson till styrelsens ordförande och Staffan Hillberg, Pierre Mårtensson, Ingela Nordenhav och Anna Frick som övriga styrelseledamöter,  
 • att styrelsearvode skall utgå med totalt 980 000 kronor, varav 280 000 kronor till ordföranden, 160 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter, 25 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 15 000 kronor till ledamot i revisionsutskottet samt 10 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 10 000 kronor till ledamot i ersättningsutskottet. 
 • att välja PWC AB till revisionsbyrå och Fredrik Göransson till huvudansvarig revisor,
 • att i enlighet med valberedningens förslag inrätta en valberedning inför 2022 år årsstämma,
 • att emittera 800 000 teckningsoptioner enligt styrelsens beslutsförslag där lösenkursen fastställdes till 140 SEK per teckningsoption,
 • att ge styrelsen bemyndigande att besluta om företrädesemissioner,
 • att ge styrelsen bemyndigande att besluta om riktade emissioner om högst sammanlagt 3 000 000 B-aktier,
 • att godkänna föreslagna riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i bolaget,
 • att godkänna ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.
 • Årsstämmans fullständiga beslut finns tillgängliga på bolagets huvudkontor i Göteborg.
 • Det antecknades att erforderlig majoritet om minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda på bolagsstämman uppnåddes.
 

Göteborg den 20 maj 2021

Styrelsen i Zinzino

 

För mer information vänligen kontakta:

Fredrik Nielsen, CFO Zinzino tfn + 46 (0) 707 900 174, zinzino.com

Bilder för fri publicering:

Marcus Tollbom  tfn +46 (0) 70 190 03 12, email: marcus.tollbom@zinzino.com

Certified Adviser:

Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00, email: certifiedadviser@penser.se

Zinzino AB (publ.) är ett globalt direktförsäljningsföretag som marknadsför och säljer testbaserade produkter inom kosttillskott, hudvård och livsstil. Zinzino äger det norska företaget BioActive Foods AS och forsknings-/produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzinos huvudkontor ligger i Göteborg, och företaget har även kontor i Helsingfors, Riga, Oslo, Florida och Adelaide. Zinzino är ett aktiebolag noterat på Nasdaq First North.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar