ZINZINO AB (PUBL): BOKSLUTSKOMMUNIKE´ 2018

Report this content

KRAFTIGT FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET MÖJLIGGÖR ÖKAD AKTIEUTDELNING

Förbättrad lönsamhet, stark balansräkning och god likviditet gör att styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 50 öre (45 öre) och en extra utdelning på 20 öre (-) till aktieägarna för det gånga året.

Den stigande andelen Zinzino Health i produktmixen i kombination med ökad kostnadskontroll bidrog starkt till kraftigt förbättrade bruttomarginaler. I kombination med skalfördelar från övrig verksamhet resulterade det i att EBITDA ökade till 2,2 (-2,3) MSEK för fjärde kvartalet och fördubblades under det gångna året till 22,2 (11,1) MSEK.

Med den ungerska och tyska marknaden i spetsen fortsatte även försäljningstillväxten under fjärde kvartalet. De totala intäkterna ökade med 6% till 163,9 (154,7) MSEK. Totalt uppgick intäkterna 2018 till 585,6 (540,3) MSEK vilket motsvarade en tillväxt på 8% mot föregående år.

Bolagets investeringar i IT-system och marknadsverktyg genererade positiv effekt och ökad distributörsaktivitet som bland annat resulterade i att den viktiga nordamerikanska marknaden vände till tillväxt under fjärde kvartalet.

”De senaste åren har vi lanserat flera nya hälsoprodukter i en mängd nya länder för att uppnå en miljard i omsättning de nästkommande åren. Vi har en ytterst skalbar affärsmodell och vi kommer att öka lönsamheten i takt med att förväntningarna på tillväxt uppnås” avslutar Dag Bergheim Pettersen, CEO, sin kommentar till rapporten.

JANUARI - DECEMBER

 • Totala intäkter ökade med 8 % till 585,6 (540,3) MSEK
 • Bruttovinsten ökade med 21% och uppgick till 191,7 (159,8) MSEK
 • Bruttovinstmarginalen ökade med 3,1 procentenheter till 32,7% (29,6%).
 • EBITDA ökade med 100% och uppgick till 22,2 (11,1) MSEK
 • EBITDA-marginalen ökade med 1,7 procentenheter till 3,8% (2,1%)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 20,4 (38,0) MSEK
 • Likvida medel på balansdagen uppgick till 45,4 (48,4) MSEK

OKTOBER-DECEMBER                                                                                                                                                   

 • Totala intäkter ökade med 6% till 163,9 (154,7) MSEK
 • Bruttovinsten ökade med 17% och uppgick till 52,7 (45,2) MSEK
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 32,2% (29,2%).
 • EBITDA uppgick till 2,0 (-2,3) MSEK
 • EBITDA-marginalen uppgick till 1,2% (-1,5%)
 • Fortsatt stark tillväxt i Europa; intäkterna steg med 158% under kvartalet
 • Zinzino utvecklar Global Webbshop som möjliggör försäljning till hela världen


För mer information vänligen kontakta
:
Dag Bergheim Pettersen, CEO Zinzino, tfn +47 (0) 932 25 700 www.zinzino.com


Bilder för fri publicering
:
Marcus Tollbom, tfn +46 (0) 70-190 03 12


Certified Adviser:
Erik Penser Bank Aktiebolag: +46 (0)8 463 83 00 Email: certifiedadviser@penser.se


Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 09.00 den 28 februari 2019.

Taggar: