ZINZINO AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT Q1 2019

Report this content

STARK FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT KOMBINERAT MED GOD LÖNSAMHET

Med stöd av en ny effektiv försäljningsstimulerande kampanj mot distributörsorganisationen accelererade försäljningstillväxten under kvartalet vilket resulterade i att de totala intäkterna ökade med 21% till 168,3 (139,3) MSEK. Starkast tillväxt återfanns i Centraleuropa kombinerat med god utveckling på flertalet andra marknader.

Bolagets digitala utveckling fortsatte under första kvartalet genom att den nya kommunikationsplattformens första del aktiverades fullt ut. Zinzinos investeringar i IT-system och marknadsverktyg fortsätter att vara fundamentala för distributörsaktiviteten som sin tur driver försäljningen på de olika marknaderna.

Vid ingången av det andra kvartalet inleddes också ett nytt kapitel i Zinzinos historia då försäljningsstarten i Australien ägde rum den 4 april 2019.
 
JANUARI - MARS

  • De totala intäkterna ökade 21% till 168,3 (139,3) MSEK
  • Bruttovinsten uppgick till 51,3 (48,4) MSEK och bruttovinstmarginalen till 30,5% (34,8%)
  • EBITDA uppgick till 11,8 (12,7) MSEK och EBITDA-marginalen till 7,0% (9,1%)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 14,9 (13,3) MSEK
  • Likvida medel på balansdagen uppgick till 55,8 (58,7) MSEK
  • Ny kraftfull försäljningskampanj stimulerar tillväxt
  • Försäljningsstart i Australien

Under perioden har Bolaget bytt regelverk från “K3” till IFRS med övergångsdatum den 1 januari 2018. Effekten av bytet innebär att jämförelsesiffrorna för varje kvartal 2018 samt helåret 2018 räknats om till IFRS. Beskrivning och kvantifiering finns beskrivet i delårsrapporten.

För mer information vänligen kontakta: Dag Bergheim Pettersen, CEO Zinzino, tfn +47 (0) 932 25 700 zinzino.com

Bilder för fri publicering: Marcus Tollbom, tfn +46 (0) 70-190 03 12

Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag +46 (0)8 463 83 00 Email: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 08.00 den 16 maj 2019.

Taggar: