ZINZINO AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2018

Report this content

STARK TILLVÄXT I KOMBINATION MED GOD LÖNSAMHET DRIVET AV POSITIV UTVECKLING I CENTRALEUROPA

Lansering av nya digitala verktyg under kvartalet i kombination med Zinzinos engagerade distributörers insatser på de olika marknader resulterade i att försäljningen ökade med 16% jämfört med samma period förra året. De nordiska länderna stod för över 70% av omsättningen men Tyskland, Schweiz, Österrike, Spanien, Rumänien och Ungern fortsatte att öka starkt under tredje kvartalet. Förutom satsning på nya digitala säljverktyg har även Zinzino utökat verksamheten i Ungern och Rumänien för att hantera den snabbt växande kundmassan i regionen. Under tredje kvartalet har dessutom Zinzinos Brand book lanserats i syfte för att stärka Zinzinos varumärke och medvetenheten om bolaget. 

”Vi ser tillbaka på ytterligare ett sammantaget positivt kvartal i linje med våra målsättningar. Vi är nöjda med 16 % tillväxt i kombination med hög lönsamhet - helt enligt våra förväntningar” skriver Dag Bergheim Pettersen, CEO, i sin kommentar till rapporten.

JULI-SEPTEMBER

 • Totala intäkter ökade med 16% till 139,8 (120,1) MSEK
 • Bruttovinsten ökade med 20% och uppgick till 46,0 (38,3) MSEK
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 32,9% (31,9%).
 • EBITDA uppgick till 6,2 (5,8) MSEK
 • EBITDA-marginalen uppgick till 4,4% (4,8%)
 • Zinzino utökar verksamheten i Ungern och Rumänien efter rejäl försäljningstillväxt i regionen.
 • Lansering av Zinzino Hub – ett kraftfullt digitalt försäljningsverktyg

JANUARI-SEPTEMBER

 • Totala intäkter ökade med 9 % till 421,7 (385,6) MSEK
 • Bruttovinsten ökade med 21% och uppgick till 139,0 (114,5) MSEK
 • Bruttovinstmarginalen ökade med 3,3 procentenheter till 33,0% (29,7%).
 • EBITDA ökade med 53% och uppgick till 20,1 (13,1) MSEK
 • EBITDA-marginalen ökade med 1,4 procentenheter till 4,8% (3,4%)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 19,8 (27,4) MSEK
 • Likvida medel på balansdagen uppgick till 49,9 (38,3) MSEK

 
För mer information vänligen kontakta
:
Dag Bergheim Pettersen, CEO Zinzino, tfn +47 (0) 932 25 700 www.zinzino.com


Bilder för fri publicering:
Marcus Tollbom, tfn +46 (0) 70-190 03 12

Certified Adviser:
Erik Penser Bank Aktiebolag


Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 08.00 den 15 november 2018.

Taggar: