ZINZINO AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2021

Report this content

HÖJER VINSTPROGNOSEN YTTERLIGARE EFTER ÄNNU ETT STARKT KVARTAL

Tredje kvartalet 2021 var ytterligare ett kvartal där god försäljningstillväxt kombinerades med hög lönsamhet. Totala intäkter i koncernen ökade med 11% och uppgick till 313,6 (281,8) mSEK. EBITDA-resultatet steg till 40,4 (28,8) mSEK för kvartalet och EBITDA-marginalen ökade till 12,9% (10,2%). Under kvartalet uppnådde Taiwan fullvärdig marknadsstatus. Dessutom lanserades det efter kvartalets utgång ett nytt testkoncept för D-vitamin genom introduktionen av de nya produkterna Vitamin D Test och ZinoShine+.

Den goda lönsamheten hittills i år gör att styrelsen skriver upp den förväntade EBITDA-marginalen för helåret med ytterligare en procentenhet till att uppgå till mellan 9%-12%. Samtidigt justeras de förväntade intäkterna för helåret 2021 marginellt ner till att överstiga minst 1 300 (1 139) mSEK. Detta efter en något svagare tillväxttrend under andra halvåret 2021, jämfört med ett starkt andra halvår 2020.

JULI–SEPTEMBER

• De totala intäkterna ökade med 11% till 313,6 (281,8) mSEK

• Bruttovinsten uppgick till 107,5 (81,2) mSEK och bruttovinstmarginalen uppgick till 34,3% (28,8%)

• EBITDA uppgick till 40,4 (28,8) mSEK och EBITDA-marginalen till 12,9% (10,2%)

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 23,5 (12,0) mSEK

JANUARI–SEPTEMBER

• De totala intäkterna ökade med 21% till 969,4 (798,2) mSEK

• Bruttovinsten uppgick till 313,8 (238,3*) mSEK och bruttovinstmarginalen uppgick till 32,4% (29,9%*)

• Justerad bruttovinst uppgick 313,8 (216,1*) mSEK och den justerade bruttovinstmarginalen till 32,4% (27,1%*)

• EBITDA uppgick till 111,1 (71,1*) mSEK och EBITDA-marginalen till 11,5% (8,9%*)

• Justerad EBITDA uppgick till 111,1 (48,9*) mSEK och den justerade EBITDA-marginalen till 11,5% (6,1%*)

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 94,0 (64,5) mSEK

• Likvida medel uppgick på balansdagen till 182,9 (113,1) mSEK

* För jämförelsesiffror för första halvåret 2020 påverkas bruttovinst och EBITDA med 22,2 mSEK genom ändrad redovisning till följd av förändrade villkor för distributörsersättningar.

För mer information vänligen kontakta:

Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, zinzino.com

Bilder för fri publicering:

Marcus Tollbom +46 (0) 70 190 03 12, marcus.tollbom@zinzino.com

Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00,

email: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 08.00 den 19:e november 2021.

Zinzino är ett globalt D2C-företag från Skandinavien specialiserat på biomarkörbaserade personanpassade kosttillskott. Det är ett aktiebolag med aktier noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market. Företagets testbaserade och vetenskapligt beprövade kosttillskott finns för närvarande på över 100 marknader över hela världen.

Zinzino äger de norska forsknings- och produktionsenheterna BioActive Foods AS och Faun Pharma AS. Företagets huvudkontor är beläget i Göteborg i Sverige och ytterligare kontor finns i Finland, Lettland, Norge, USA, Australien, Hongkong, Malaysia, Indien, Taiwan och Sydafrika.

Taggar: