ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT MAJ 2019

God försäljningstillväxt under maj; Zinzinos försäljning steg med 21% och de totala intäkterna för koncernen ökade med sammanlagt 10% jämfört med föregående år.

Stark tillväxt i främst Centraleuropa bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 21% till 58,6 (48,3) MSEK.  Faun Pharmas externa försäljning minskade med 58% och uppgick till 3,3 (7,8) MSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 10% till 61,9 (56,1) MSEK jämfört med föregående år. 

Ackumulerat januari-maj ökade intäkterna med 21% till 287,5 (238,5) MSEK jämfört med motsvarande period föregående år.

Intäkterna fördelade sig enligt följande:

Regioner,MSEK 19-maj 18-maj Förändring Ack 2019 Ack 2018 Förändring
Baltikum 4,3 3,9 11% 22,1 17,9 23%
Norden 31,6 36,0 -12% 154,6 158,4 -2%
Övriga Europa 20,2 6,6 208% 80,9 26,0 211%
Nordamerika 1,9 1,9 2% 9,4 8,2 15%
Australien 0,6 0,0 1,0 0,0
Zinzino 58,6 48,3 21% 268,0 210,5 27%
Faun Pharma 3,3 7,8 -58% 19,5 28,0 -30%
Zinzino Group 61,9 56,1 10% 287,5 238,5 21%

Försäljningssiffrorna är framtagna enligt IFRS. Justering för IFRS 15, intäkt från kunder har påverkat jämförelsetal.

För mer information vänligen kontakta: Dag Bergheim Pettersen, CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700
zinzino.se

Bilder för fri publicering: Marcus Tollbom +46 (0) 70-190 03 12

Certified Adviser:  Erik Penser Bank Aktiebolag: +46 (0)8 463 83 00
Email: certifiedadviser@penser.se 

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning.  Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 16.00 den 12 juni 2019.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar