Halvårsrapport januari - juni 2002

Report this content

Halvårsrapport januari - juni 2002 · Omsättningen för första halvåret uppgick till 89.9 MSEK (136.1 MSEK varav 36,2 MSEK avser numera nedlagda affärsområdet New Media), och andra kvartalets omsättning uppgick till 48,7 MSEK (75,8 MSEK varav 20,7 avser New Media). · Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick för halvåret till -12.6 MSEK (- 2.9 MSEK). Innefattar kostnader av engångskaraktär om cirka 5 MSEK. · Resultatet efter finansnetto och skatt var för halvåret - 31.2 MSEK (-14.3 MSEK). Resultatet är då belastat med en engångsnedskrivning av goodwill med 6 MSEK · Kassaflödet i perioden har varit positivt och kostnadsbesparings- programmet fortsätter under hösten med ytterligare neddragningar. · Genombrotts order på TV2 i Danmark för sändning 2003 3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun Helår MSEK 2002 2001 2002 2001 2001 Nettoomsättning 48.7 75.8 89.9 136.1 231.1 EBITDA* -7.3 -3.4 -12.6 -2.9 -23.5 Rörelseresultat -17.6 -9.1 -27.5 -14.0 -47.0 Resultat efter -19.4 -8.4 -31.2 -14.3 -47.7 finansiella poster och skatt * Rörelseresultat före avskrivningar Koncernbeskrivning MTV Produktions kärnverksamhet är TV-produktion. MTV Produktion utvecklar, producerar och säljer TV program främst i de skandinaviska länderna samt Polen. MTV International säljer koncernens program och rättigheter på den internationella marknaden och har kunder i över 35 länder. I MTV Piece ligger koncernens uppdrag inom evenemang och kommunikation. Studior och inspelningsteknik ligger i bolagen TV & Filmsupport. I tillägg äger MTV Produktion en skola för högre TV-utbildning, IHTV, till 66 procent, och 51 procent av GöteborgsDramat, som producerar långfilm. Sammanfattning av verksamheten Allmänt Marknaden för TV produktion i Skandinavien har under det andra kvartalet ökat väsentligt. TV kanalerna har ökat sina utläggningar vad gäller underhållningsprogram och framförallt spridit sina utläggningar på fler produktioner. Detta har gynnat MTV Produktion. MTV Produktion har ett 15 tal programserier i produktion i tredje kvartalet, Bl.a Gladiatorerna, Temptation Island, Make My Day, Popstars, Tv2 Hjälper dig och Allt att Vinna. En ökad efterfrågan på samskandinaviska program samt finansierade program är en annan tydlig trend. Temptation Island och Make My Day är program som produceras för Sverige Norge och Danmark. Vad beträffar marknaden för evenemang och kommunikation är lågkonjunkturen alltjämt påtaglig. Efterfrågan är fortsatt låg. Kostnadsreduktionsprogrammet som genomfördes under slutet av 2001 är nu helt avslutat. Fastkostnaden kommer att sänkas ytterligare med minst 10 MSEK. Åtgärder är till viss del redan gjorda och full effekt kommer att nås från och med 2003. Införsäljningen går fortsatt bra. Orderboken vid ingången i andra halvåret var dubbelt så stor som vid samma tid föregående år. Tredje kvartalet kommer att bli väsentligt bättre än förgående år. Finansiellt resultat Omsättningen för halvåret uppgick till 89.9 MSEK (136.1 MSEK) varav 90 % avser TV-produktion . I omsättningen från föregående år ligger 36,2 MSEK från det numera nedlagda affärsområdet New Media. Omsättningen i kvartal 2 uppgick till 48.7 MSEK (75.8 MSEK), förskjutning från andra till tredje kvartalet innebär att omsättningen kommer att bli högre i kvartal 3. TV-kanalerna har under slutet av andra kvartalet ökat sina programinvesteringar och MTV har startat produktion av 6 stora programserier Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick för halvåret till -12.6 MSEK (-2.9 MSEK). För kvartal 2 uppgick rörelseresultatet före avskrivningar till -7.3 MSEK (-3.4 MSEK). I rörelseresultatet ligger kostnader av engångskaraktär på cirka 5 miljoner till följd personalnedskärningar och nedskrivningar/kundförluster. Avskrivningarna i koncernen uppgick till 14.8 MSEK (11.0 MSEK). Varav goodwillavskrivningar 8.2 MSEK. Engångsnedskrivning av goodwill har då gjorts med 6 MSEK Rörelseresultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick för halvåret till - 27.5 MSEK (-14.0 MSEK ). För kvartal 2 uppgick rörelseresultatet efter avskrivningar till -17.6 MSEK (-9.1 MSEK). Räntenetto och övriga finansiella poster uppgick till -3.6 MSEK (-0.6 MSEK). Resultatet har belastats negativt med en orealiserad valutaförlust på 1,9 MSEK, vilken är en följd av valutarörelserna i Sverige, Norge och Danmark Resultatet efter finansnetto och beräknad skatt uppgick till -31.2 MSEK (-14.3 MSEK). Finansiell ställning Koncernens soliditet uppgick vid periodens slut till 25,3 %, jämfört med 40,2 % vid årsskiftet och 51.7 % vid samma period föregående år. Kassaflödet från den löpande verksamheten var under första halvåret var 5,8 MSEK. (5,2 MSEK) Kassaflödet i den löpande verksamheten beräknas bli positivt även för andra halvåret. Koncernens investeringar i maskiner och rättigheter under perioden, uppgick till 4,2 MSEK (6.8 MSEK). Likvida medel och outnyttjade krediter uppgick vid periodens slut till 30,8 MSEK (22,5 MSEK). Vinsten per aktie var negativ för halvåret och negativ för motsvarande period föregående år. . Eget kapital per aktie var 5,82 (16.50). Antal anställda Vid utgång av kvartal 2 var antalet fast anställda i koncernen 61 st jämfört med 101 st för föregående år. Medelantalet anställda totalt i koncernen var 144 st jämfört med 199 st från föregående år Skatt Koncernen har taxerade skattemässiga underskott om cirka 50 MSEK. Sammanfattning av affärsområdena TV Produktion Omsättningen uppgick till 82,8 MSEK (100,7 MSEK) vilket motsvarar 92 % av koncernens totala omsättning. I perioden har flera nya stora ordrar tagits, bl.a. Temptation Island och Make my day för tre länder. Två dokumentärserier för sändning hösten 2002 och våren 2003 har beställts av TV2 i Danmark. Det är den första affären som omfattar leverans av TV program någonsin mellan TV2 och MTV Produktion. Därmed får MTV tillgång till en marknads volym på ca 250 MSEK om året. Även ett nytt tvåårs avtal med Canal+ i Norge har tecknats för paketering och sändning av Fotbollsmatcher 2ggr per vecka. I tredje kvartalet produceras ett 15-tal TV serier för 7 olika TV kanaler i Skandinavien. MTV International har investerat i två nya klipp arkiv för att stärka det redan stora komediarkivet en ny order till Carlton tecknades i juli som omfattade 500.000 SEK. På MIP kommer tre nya format att presenteras för världens TV kanaler. En ängels tålamod är sålt till en spanska TV- kanal TV & Filmsupport Den Svenska verksamheten när nu anpassad till den låga volym som marknaden erbjudit under ett års tid. Det innebär att den teknik som nu återfinns i Sverige inte är någon nämnvärd belastning. I Danmark är situationen en annan där ger den låga volymen TV produktion inte tillräcklig beläggning på teknik och studios varför TV & Film support i Danmark belastar koncernen med ca 5 MSEK på rörelseresultatnivå i första halvåret. Ytterligare åtgärder planeras främst i Danmark liksom intensifierade försök till ytterligare uthyrning och strukturförändringar vad gäller tekniken. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/27/20020827BIT00040/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/27/20020827BIT00040/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar