Kallelse till bolagsstämma i Zoomability Int AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Zoomability Int AB (publ), org.nr. 559088-0240, kallas härmed till årsstämma den 4 juni 2020 kl. 10:00 i Arcinovas lokaler på adress Birger Jarlsgatan 18A, 5 TR, Stockholm. 

Rätt att deltaga
Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 29:e maj 2020. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank- eller värdepappersinstitut, måste denna dag tillfälligt hos Euroclear Sweden AB inregistrera aktierna i eget namn. Begäran om sådan registrering måste göras i god tid.
Förutom den ovan nämnda registreringen måste anmälan om deltagande göras till bolaget senast onsdagen den 29:e maj kl 12.00 under adress Zoomability Int AB, att. Pehr-Johan Fager, Brandthovdagatan 24, 72135 Västerås, eller till pj@zoomability.com. Vid anmälan skall uppges namn, adress, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, e-postadress, antal aktier samt eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör fullmakten i original samt bestyrkta kopior av registreringsbevis och andra behörighetshandlingar insändas före stämman. Deltagare ombeds ange om de avser deltaga fysiskt eller digitalt i samband med anmälan.

Dagordning 

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 7. Beslut
  1. Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
  2. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
 10. Val av styrelse och revisorer, med i förekommande fall suppleanter
 11. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
 12. Anförande av verkställande direktören
 13. Övriga frågor
 14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 8
Inga förändringar mot nuvarande, dvs lägst fyra och högs 5 ledamöter samt högst tre suppleanter. Inga revisorssuppleanter.

Punkt 9
Styrelsen föreslår bolagsstämman att arvode till styrelsen för 2019 som inte betalats ut ska kunna kvittas mot aktier i bolaget som emitteras. Styrelsen föreslår kvittningsemission med nettobeloppet för styrelsearvodet mot volymviktad kurs de senaste 30 dagarna innan stämman. Vidare att ersättningen för 2020 skall vara oförändrad mot 2019, dvs ett halvt basbelopp för ledamot och ett basbelopp för styrelsens ordförande. Personer som är aktiva i bolaget skall inte erhålla någon ersättning för styrelseuppdrag.
Arvode till revisorerna utgår enligt räkning.

Punkt 10
Styrelsen föreslår återval av samtliga i nuvarande styrelsen, Karl-Axel Sundqvist, Ted Tigerschiöld, Christian Kronegård och Pehr-Johan Fager, samt nyval av Luca Di Stefano.

Punkt 11
Årsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma emittera nya aktier. Nyemitterade aktier skall kunna tecknas med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare och betalas kontant eller mot apport. Avsikten med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att kunna finansiera eventuella framtida bolagsförvärv eller annan utveckling av verksamheten. Styrelsen föreslås ha rätt att företa de justeringar och ändringar som är nödvändiga för registrering av beslut och bemyndigande.

Övrigt

Årsredovisning och revisionsberättelse, förslag samt övriga handlingar inför årsstämman kommer att framläggas på stämman och hålls tillgängliga på bolagets kontor samt på bolagets hemsida, https://www.zoomability.com/sv/ senast tre veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som så önskar. Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bedömning av bolagets ekonomiska situation.

För styrelsen i Zoomability Int AB
Pehr-Johan Fager

pj@zoomability.se
0709-203961

Om Zoomability Int. AB (publ) 

Zoomability har utvecklat och säljer en eldriven terränggående fyrhjuling, Zoom Uphill®, anpassad för personer med funktionsnedsättning i de nedre extremiteterna, men som också passar alla som vill ha en häftig körupplevelse. Den har rönt stor uppmärksamhet främst i USA, men även i Sverige och övriga Europa. Det är en hybrid mellan traditionella eldrivna rullstolar-PWC (såsom konkurrenterna Permobil, Otto Bock och Pride) och fyrhjulingar-ATV. Zoom Uphill® har funktionaliteten och de ergonomiska kvalitéerna som en PWC och körkapacitet och stabiliteten som hos en ATV. Den är unik i sin design då den tack vare sin patenterade bottenplatta är både lätt och smidig såväl som stark och stabil och lämpar sig därför både för tuff terräng och urbana miljöer. Zoom Uphill® möjliggör ett friare liv för personer med begränsad rörelseförmåga. Det kan vara människor med olika typer av funktionshinder, lungkapacitet eller styrka i kroppen. 

Prenumerera

Dokument & länkar