Riktad emission i Zoomability och emission av teckningsoptioner till alla aktieägare

Report this content

Med syfte att ta till vara på den positiva trend Zoomability Int AB (publ) (”Zoomability”) nu har i främst USA, men även andra länder, har styrelsen i Zoomability beslutat om att emittera 689 655 aktier för en riktad emission till ett nätverk av 6 professionella investerare, däribland Jörns Bullmarknad AB (”Investerarna”). Samtidigt med detta ger bolaget ut teckningsoptioner till samtliga nuvarande aktieägare i syfte att kompensera något för den utspädning som den nu riktade emissionen innebär. Om alla optioner utnyttjas kommer Zoomability att erhålla ytterligare kapital för kommande expansion.

Skälet till avvikelse från företrädesrätten är att  Zoomability omgående behöver erhålla kapital för att inte gå miste om de möjlighet som nu finns för expansion. Med de nya investerarna breddar vi också aktieägarbasen med nya starka och långsiktiga ägare. 

Emissionskursen är satt till 7:25 kr per aktie och inbringar totalt 5 000 000 kronor. Kursen är 0,02 kr högre än den volymviktade kursen de senaste 60 dagarna räknat bakåt från 11/8. Den riktade emissionen innebär en utspädningseffekt om c:a 24,7 % och att aktiekapitalet höjs med 2 068 965 kronor till 8 354 456 kr.  

Samtidigt beslutade styrelsen att emittera 2.288.959 teckningsoptioner, i ett optionsprogram benämnt TO1 (”Teckningsoptionerna”). Teckningsoptionerna emitteras till samtliga aktieägare, inklusive till de nya Investerarna. De befintliga aktieägarna erhåller 1 Teckningsoptioner vederlagsfritt för 2 befintliga aktier, och emissionen till Investerarna innebär att Investerarna erhåller resterande Teckningsoptioner, också dessa vederlagsfritt. Således erhåller befintliga aktieägare sammanlagt 1 047 582 Teckningsoptioner, motsvarande 45,8 % av alla Teckningsoptioner, och Investerarna erhåller 1 241 377 Teckningsoptioner, eller c:a 54,2 % av alla Teckningsoptioner som emitteras i TO1. 

Varje Teckningsoption ger rätt att teckna 1 ny aktie i Zoomability. Optionsprogrammet (TO1) har 12 månaders löptid och en utnyttjandeperiod som infaller under 12-månadsperiodens sista 14 kalenderdagar. Teckningskursen uppgår till 8:00 kronor. Om Teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut erhåller Zoomability totalt ytterligare 18 311 668 kronor från optionsinlösen.

Detta förutsätter att en planerad extra bolagsstämma, som Zoomablity snarast kommer kalla till, godkänner att övre gränsen för aktiekapitalet höjs till 15,3 miljoner kronor från nuvarande 12,1 mljoner kronor. Vi inlösen av optionerna ökar aktiekapitalet med 6 866 876 kronor till 15 221 332 kronor.
 

Teckningsoptionerna tas upp till handel på Spotlight Stock Market så snart som möjligt efter emissionen av dessa. Avstämningsdag för att erhålla teckningsoptioner i TO1 kommer att meddelas så snart optionerna är registrerade hos Bolagsverket och i god tid innan den tänkta avstämningsdagen infaller. Nyemissionen av de nya aktierna kommer att registreras efter det att de teckningsoptioner som ska tilldelas befintliga ägare har tillkommit dessa. Därmed erhåller Investerarna inte några ytterligare teckningsoptioner genom företrädesrätt.

Pengarna som nu tas in från den riktade nyemissionen ska främst användas till att genomföra den expansionsplan som finns för bolaget. Det går ut på att parallellt öka produktionen och marknadsföring, men också förbättra marginalerna genom lägre produktionskostnad.

Vi kommer också titta på nya modeller av Zoomen, som bygger på den patenterade bottenplattan som gör att den lätt kan ta sig fram bortom asfalterade ytor. Detta främst för personer med sådana begränsningar att de har svårt att hantera dagens Zoom.

Vidare kommer vi så snart det går att ta upp de sonderingar vi har haft det senaste året gällande produktion och försäljning i Kina, men som legat på is sedan coronapandemin startade.

För mer information kontakta

VD Pehr-Johan Fager
pj@zoomability.com
0709-203961

Denna information är sådan information som Zoomability Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2020.

Om Zoomability Int. AB (publ) 

Zoomability har utvecklat och säljer en eldriven terränggående fyrhjuling, Zoom Uphill®, anpassad för personer med funktionsnedsättning i de nedre extremiteterna, men som också passar alla som vill ha en häftig körupplevelse. Den har rönt stor uppmärksamhet främst i USA, men även i Sverige och övriga Europa. Det är en hybrid mellan traditionella eldrivna rullstolar-PWC (såsom konkurrenterna Permobil, Otto Bock och Pride) och fyrhjulingar-ATV. Zoom Uphill® har funktionaliteten och de ergonomiska kvalitéerna som en PWC och körkapacitet och stabiliteten som hos en ATV. Den är unik i sin design då den tack vare sin patenterade bottenplatta är både lätt och smidig såväl som stark och stabil och lämpar sig därför både för tuff terräng och urbana miljöer. Zoom Uphill® möjliggör ett friare liv för personer med begränsad rörelseförmåga. Det kan vara människor med olika typer av funktionshinder, lungkapacitet eller styrka i kroppen. 

Prenumerera

Dokument & länkar