KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ZORDIX AB (PUBL)

Report this content

Aktieägarna i Zordix AB (publ), org. nr 556778-7691, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 9 december 2019 kl. 13.00 i P5 (“Väven”) – Konferens, Storgatan 46 A, 903 26 Umeå. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 12.30.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta vid extra bolagsstämman ska:

       i.          dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 3 december 2019;

       ii.          dels senast tisdagen den 3 december 2019 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till Zordix AB (publ), Att: Axel Danielsson (vänligen märk kuvertet "Extra bolagsstämma") eller per e-post till ir@zordix.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast tisdagen den 3 december 2019 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget på adress enligt ovan senast den tisdagen den 3 december 2019. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.zordix.com, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

     1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

     2. Upprättande och godkännande av röstlängd

     3. Godkännande av dagordning

     4. Val av en justeringsperson

     5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

     6. Beslut om att godkänna styrelsens förslag om nyemission av aktier genom genom betalning med apportegendom med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

     7. Beslut om att godkänna styrelsens förslag om kontant nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

     8. Stämmans avslutande.

 

Förslag till beslut

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman väljer Malin Jonsson till ordförande vid stämman.

Punkt 6: Beslut om att godkänna styrelsens förslag om nyemission av aktier genom genom betalning med apportegendom med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen för Bolaget föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om emission av högst 331 524 stycken B-aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enligt följande:

Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 33 152,40 kronor.

Betalning av aktierna sker genom apportegendom enligt styrelsens redogörelse. 

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma:

  • Fredrik Selldén;

  • Ellinor Morén;

  • Mikael Lindhe;

  • Fredrik Präntare;

  • David Wallsten; samt

  • Fredrik Malmberg.

Aktieteckning ska ske på särskild teckningslista från och med den 9 december 2019 till och med den 16 december 2019. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

Betalning för tecknade aktier ska erläggas till anvisat konto senast den 23 december 2019. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för betalning.

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att aktierna ska erläggas som betalning för aktierna i Dimfrost.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 7: Beslut om att godkänna styrelsens förslag om kontant nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen för Bolaget föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om emission av högst 1 090 909 stycken B-aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enligt följande:

Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 109 090,90 kronor.

Teckningskursen för aktierna ska vara 5,50 kr. 

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma:

  • David Wallsten, eller av denne helägt bolag; samt

  • Viktor Vallin.

Aktieteckning ska ske på särskild teckningslista från och med den 9 december 2019 till och med den 16 december 2019. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

Betalning för tecknade aktier ska erläggas till anvisat konto senast den 23 december 2019. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för betalning.

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som de nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Syftet med beslutet om nyemission av aktier och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att ytterligare bredda aktieägarbasen samt att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt möjliggöra anskaffning av ytterligare likviditet kopplat till utvecklingen av spelet Bramble: The Mountain King i samband med förvärvet av Dimfrost Studio AB.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt punkten 6 och 7, krävs att dessa har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 2 000 000 stycken A-aktier och 11 050 847 stycken B-aktier. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 13 050 847 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga senast två veckor före stämman hos Bolaget på Industrivägen 12, 901 30 Umeå och på Bolagets webbplats www.zordix.com och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Hantering av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf.

 

*****

Umeå november 2019

Zordix AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Matti Larsson, VD, matti@zordix.com, tel. +46 70 654 9541

 

Kort om Zordix 

Zordix är en svensk spelutvecklare och förläggare med huvudkontor i Umeå, vars affärsidé är att utveckla och ge ut spel till konsol och PC på den globala marknaden. Zordix huvudteam arbetar under namnet Zordix Racing, och utvecklar racingspel på hög nivå till konsol och PC. Ett nystartat affärsområde för bolaget är Zordix Publishing, där Zordix förlägger spel utvecklade av mindre studios, och hjälper dem lansera sina titlar globalt. Zordix Racing arbetar för närvarande på spelet Overpass tillsammans med förläggaren Bigben Interactive. Augment Partners AB, e-post: info@augment.se, tel. +46 8 505 651 72, är Zordix Mentor.

www.zordix.com

https://www.youtube.com/user/zordixab

Dokument & länkar