Meddelande om byte av lokal för extra bolagsstämma den 11 mars 2021

Report this content

Aktieägarna i Zordix AB (publ) org. nr 556778-7691, ("Bolaget") informeras härmed om att extra bolagsstämma den 11 mars 2021 kommer att hållas klockan 10.15 i Umeå Folkets Hus, Vasaplan, 901 09 i Umeå.

Anledningen till Bolagets byte av lokal för bolagsstämman är det rådande läget med covid-19 som medfört att tidigare annonserad lokal ej längre hålls tillgänglig för allmänheten vid tiden för stämman.

Ytterligare information med anledning av covid-19

Mot bakgrund av det rådande pandemiläget är styrelsens och ledningens ambition att stämman ska bli kort och effektiv med minsta risk för smittspridning. Aktieägare bör noga överväga att använda sig av möjligheten att poströsta enligt vad som har angivits i kallelsen.

Aktieägare som uppvisar symptom på smitta (torrhosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk), har varit i kontakt med personer som uppvisar symptom, har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp, uppmanas särskilt att nyttja sig av sådan möjlighet.

Bolagets styrelse har beslutat om följande åtgärder för att minimera risken för spridning av coronaviruset vid stämman:

● Inregistrering till stämman börjar klockan 10.00.
● Externa gäster bjuds inte in.
● Ingen förtäring kommer att serveras.
● Ingen presentation kommer att hållas vid stämman.

Bolaget följer utvecklingen och myndigheters rekommendationer och kommer vid behov att uppdatera informationen om extra bolagsstämman på Bolagets hemsida, www.zordix.com.

Dokument & länkar