Avgjørende med to karbonfangstanlegg for å lykkes

Report this content

Det er fortsatt avgjørende å satse på to karbonfangstanlegg for realiseringen av en  pålitelig verdikjede for karbonfangst og lagring. To fangstanlegg styrker også etablering av nye grønne arbeidsplasser, og bidrar til å nå klimamålene.  

I dag ble kvalitetssikringsrapporten (KS2) fra konsulentselskapene Atkins Norge og Oslo Economics publisert av Olje- og energidepartementet. Konsulentselskapene har gjennomført kvalitetssikring av demonstrasjon av fullskala fangst, transport og lagring av CO2 på vegne av Olje- og energidepartementet (OED) og Finansdepartementet (FIN). Rapporten bekrefter at Fortum Oslo Varmes prosjekt er modent.
 

– En positiv konklusjon i  kvalitetssikringsrapporten er en milepæl. Vi har lagt frem robuste  kostnadsanslag med liten usikkerhet som vil holde seg godt når vi skal bygge anlegget.
Fortum Oslo Varmes CCS-prosjekt har noen faktiske forhold som gjør prosjektet noe mer kostnadskrevende, blant annet på grunn av beliggenheten. I likhet med mange tilsvarende fangstlokasjoner i Europa vil vi kunne demonstrere et anlegg med stor andel fangst av biologisk CO2 og med  lokalt mellomlager og en transportløsning til kai, uttaler styreleder Liv Monica Stubholt.

 

– Kvalitetssikringen viser til vesentlige forbedringer i vårt prosjekt fra KS1-rapporten i 2016 frem til i dag. Fortums prosjekt kan være det første av mange CO2-fangstprosjekter på energigjenvinning av avfallsforbrenning. Dette vil være helt nødvendig for å styrke sirkulærøkonomien.  Vårt prosjekt er basert på en høy grad av CO2-fangst (95 %), som gjenbruker varmen fra fangstprosessen til produksjon av fjernvarme i stedet for å la energien gå til spille. Dette gjør vi ved å investere i en varmepumpe – en investering som gir god energiutnyttelse,  sier administrerende direktør Eirik Folkvord Tandberg.
 

BIO-CCS

Kvalitetssikringsrapporten ser ikke ut til å ha tatt høyde for at Fortum Oslo Varmes prosjekt vil fange biogent CO2. Merverdien  av et klimapositivt prosjekt bør stå sentralt i den politiske beslutningsprosessen.
– Avfallet vi energigjenvinner består av 50 % biologisk materiale. Det gjør at v
i vil fange en stor andel biologisk CO2, noe som gir en stor ekstra klimaeffekt. Dermed oppnår vi å bli karbonnegative og klimapositive på en gang. Dette er en mulighet for de 500 energigjenvinningsanleggene i Europa også. Dette gjør at vårt prosjekt er godt posisjonert for å utløse en rekke nye prosjekter i fremtiden, sier CCS-direktør Jannicke Gerner Bjerkås.

 

Klimakampen vinnes i byene

 Fortum Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg er tett knyttet til Oslos infrastruktur for avfallshåndtering, og er en integrert del av byens energiforsyning. Anlegget har ingen risiko for nedleggelse eller utflagging av virksomheten, og et fangstanlegg er derfor en trygg investering for fremtiden, fortsetter Gerner Bjerkås.

 

Arbeidsplasser og teknologieksport

– Skal Northern Lights lykkes med sitt transport- og lagringsprosjekt vil kritisk mengde fanget CO2 være avgjørende for å lykkes industrielt. Ved å satse på to prosjekter vil man sikre robusthet i verdikjeden og legge til rette for et nytt industrieventyr både i fastlands-Norge og på norsk sokkel, og eksport av norsk teknologi innen to like viktige industrier.
– Norge deltar i et verdensmesterskap i grønn omstilling med alt det kan gi oss av arbeidsplasser, teknologisk forsprang og industriutvikling, men skal vi få ut det fulle potensialet er det viktig at vi satser på to karbonfangstanlegg fra starten av.
«Klimakur 2030» trekker frem CCS fra avfallsforbrenning som et avgjørende tiltak i ikke-kvotepliktig sektor for at Norge skal nå sine klimamål. I Fortum Oslo Varme står vi nå klare til å bidra med et prosjekt som er viktig for klimaet, for videre teknologiutvikling og fremtidens industriarbeidsplasser i Norge, avslutter Jannicke Gerner Bjerkås, direktør for CCS i Fortum Oslo Varme

For ytterligere spørsmål:

Jannicke Gerner Bjerkås
Direktør for CCS

+47 905 63 094

 

Truls E. A. Jemtland
kommunikasjonssjef

Fortum Oslo Varme AS
+47 920 29 480
truls.jemtland@fortum.com

Fortum Oslo Varme produserer og distribuerer fornybar fjernvarme og kjøling i Oslo-regionen. Vi sørger for trygg og miljøvennlig behandling av restavfall som ikke kan eller bør materialgjenvinnes, og vi gjenvinner energien fra avfall og andre miljøvennlige ressurser for å levere grønn fjernvarme og elektrisitet.

Fortum Oslo Varme er den største leverandøren av fjernvarme i Norge, og står for 36 prosent av all fjernvarme generert i Norge. 

Fortum Oslo Varme eies i fellesskap av Fortum og Oslo kommune.

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker

Sitater

– En positiv konklusjon i kvalitetssikringsrapporten er en milepæl. Vi har lagt frem robuste kostnadsanslag med liten usikkerhet som vil holde seg godt når vi skal bygge anlegget. Fortum Oslo Varmes CCS-prosjekt har noen faktiske forhold som gjør prosjektet noe mer kostnadskrevende, blant annet på grunn av beliggenheten. I likhet med mange tilsvarende fangstlokasjoner i Europa vil vi kunne demonstrere et anlegg med stor andel fangst av biologisk CO2 og med lokalt mellomlager og en transportløsning til kai.
Styreleder Liv Monica Stubholt.