Sitater

– Det har vært et privilegium å få lede etableringen og utviklingen av Fortum Oslo Varme i fire år. Selskapet er i dag i en god posisjon for fremtidig utvikling.
Eirik F. Tandberg.
– Jeg takker for styrets tillit og ser frem til å videreføre det gode arbeidet og prosessene Eirik F. Tandberg har startet. Den kommende tiden vil være utslagsgivende for selskapets utvikling i årene fremover. I løpet av kort tid ventes viktige beslutninger som vil avgjøre om det kan bli oppstart av karbonfangstprosjektet på Klemetsrud i 2022. Samtidig fortsetter utviklingen av selskapet for å tilby klimavennlig termisk energi og ansvarlig sluttbehandling av avfall.
Knut Inderhaug.
– We are looking for technologies to solve the CO2 emissions problem. This search led me to Norway and I thank you for the opportunity to find out more about the very advanced possibilities of CO2 separation at the Fortum Oslo Varmes waste incineration plant. The other stations (Norcem and Northern Lights) also made me more than enthusiastic. I am convinced that CCS is a very important possible solution to the emissions problem in industrial processes such as waste and fertilizer handling, cement and steel production. Also for producing blue hydrogen it seems like a promising opportunity. Norway is doing outstandingly important pioneering work here. CCS is one of other very promising solutions and Germany must open up to the use of such technologies.
Bundestag member Oliver Grundmann, Chairman of the CDU/CSU Parliamentary Association on Maritime Affairs
– It’s been great to have the opportunity to see one of Norway’s key carbon capture plants today and I’m interested in the potential this technology can have on the numerous waste-to-energy facilities in Germany. – CCS is somewhat of a disputed topic in Germany, but we believe there is an ongoing positive shift towards support for carbon removal technologies in the strive to reach Germany’s goal of climate neutrality by 2045. The need for carbon removal technologies, such as CCS, to fulfill our commitments in the Paris agreement is clearly stated in the latest assessment Report from IPCC. We believe we should explore these technologies as a mean to keep thousands of jobs in key European industries while decarbonizing our societies.
Dr. Klaus-Peter Schulze, CDU
– We are pleased to welcome the German delegation and to share our knowledge and insights. The recent development in Germany indicates a shift in public recognition of CCS-technology, and this is positive for the opportunities of decarbonizing future waste handling in a circular economy”
Jannicke Gerner Bjerkås, CCS director, Fortum Oslo Varme
– Vi har redusert søknadsbeløpet etter en samlet vurdering av prosessen til EUs Innovasjonsfond. Tilbakemeldingene etter første søknadsrunde er at Oslo har et godt, innovativt og modent prosjekt. Aktuelle kunnskapsmiljøer og sentralt plasserte aktører både i EU og Norge har imidlertid anbefalt oss å redusere beløpet vi søker om, for å unngå at andelen til vårt prosjekt relativt sett blir for høy.
Direktør for Fortum Oslo Varmes CCS-prosjekt, Jannicke Gerner Bjerkås.
The United Kingdom has a strong bond with Norway going back many decades. My visit has been a great opportunity to reaffirm and grow our lasting relationship as we work together to harness the potential of Carbon Capture and Storage technology.
Secretary of State for Business, Energy and Industrial Strategy, Kwasi Kwarteng
I’m honored to have Secretary of State Kvarteng visiting. There is great potential for carbon removal and negative emissions in the UK. Energy from waste (efW) reduces emission with 75% compared to landfills, and when applying carbon capture on non-recyclable waste you will be able to reach permanent carbon removals and negative emissions
Managing director, Eirik F. Tandberg
– Jeg er svært fornøyd med at prosjektet er et skritt nærmere å bli realisert. Karbonnøytrale byer er en forutsetning for å oppfylle målene i Parisavtalen. Prosjektet vil være en modell for en bærekraftig avfallshåndtering i byer over hele verden.
Byrådsleder Raymond Johansen (Ap).
– Vi er glade for at EUs innovasjonsfond ser behovet for karbonfangst for å nå EUs forpliktelser under Parisavtalen og dets mål om å være klimanøytral innen 2050.
Per Langer Executive Vice President i City Solutions, Fortum.
– Vi er et stort steg nærmere å oppnå betydelige utslippsreduksjoner med karbonfangst på avfallsforbrenning i Oslo. En realisering av vårt prosjekt vil gi en rekke positive effekter; Den norske CCS-verdikjeden vil bli mer robust med to fangstanlegg, muligheten for å nå Oslos klimamål øker kraftig og vi kan eksportere karbonfangstløsninger til mer enn 450 avfallsforbrenningsanlegg i resten av Europa.
Jannicke Gerner Bjerkås, CCS-direktør i Fortum Oslo Varme
– En positiv konklusjon i kvalitetssikringsrapporten er en milepæl. Vi har lagt frem robuste kostnadsanslag med liten usikkerhet som vil holde seg godt når vi skal bygge anlegget. Fortum Oslo Varmes CCS-prosjekt har noen faktiske forhold som gjør prosjektet noe mer kostnadskrevende, blant annet på grunn av beliggenheten. I likhet med mange tilsvarende fangstlokasjoner i Europa vil vi kunne demonstrere et anlegg med stor andel fangst av biologisk CO2 og med lokalt mellomlager og en transportløsning til kai.
Styreleder Liv Monica Stubholt.
– Dette er en milepæl for klimaet og Fortum Oslo Varmes CCS-prosjekt.
Eirik Folkvord Tandberg, administrerende direktør i Fortum Oslo Varme AS.
– Det er byer som leder an i klimakampen. Fortum Oslo Varmes anlegg på Klemetsrud er tett integrert i Oslos infrastruktur ved å bidra til å løse avfallsutfordringen, og ved å levere fjernvarme til over 200.000 mennesker hver dag. Den statlige investeringsbeslutningen er varslet i nasjonalbudsjettet for 2021, og med dette gir Fortum Oslo Varmes eiere et tydelig signal om at de ønsker å satse på CCS
Liv Monica Stubholt, styreleder i Fortum Oslo Varme
We are very excited to sign this MoU with a partner like Kvaerner to further strengthen Fortum’s energy initiatives. One of the possible projects is carbon capture and storage (CCS) for Waste-to-Energy (WtE) plants. CCS is very well suited for combatting climate change and creating a cleaner world.
Fortum's President and CEO Pekka Lundmark
– Mer enn halvparten av verdens befolkning bor i byer, så byenes rolle i å løse klimautfordringene vokser. Karbonfangst og lagring er helt nødvendig for å klare Parismålene. I dag markerer vi nok en milepæl i arbeidet med å sikre Karbonfangst på Klemetsrud. Det gjør meg både stolt og glad på våre felles vegne.
Marthe Scharning Lund (A), byråd for næring og eierskap i Oslo kommune.
– Det er gledelig å ha kommet til enighet med Oslo Havn om leie av areal på Sydhavna. Kneppeskjæret er et godt egnet område for første fase av transportetappen i Fortum Oslo Varmes bynære CCS-prosjekt. – Det har vært en god prosess med Oslo Havn for å komme frem til denne avtalen. En fremtidsrettet samarbeidspartner i Oslo Havn og plassering i Sydhavna var vårt førstevalg blant havnealternativene vi vurderte. Avstanden mellom karbonfangstanlegget og Sydhavna er relativt kort, og dermed godt egnet for bruk av elektrisk transport.
Styreleder i Fortum Oslo Varme, Liv Monica Stubholt.
– Vi opplever at utleiemarkedet er i endring mot betydelig større bevissthet rundt miljø- og klimapåvirkningen av et bygg. Flere og flere selskaper ser bygget man leier i som en del av identiteten til selskapet, og identiteten påvirkes i sterkere grad av fokus på miljø og bærekraft, og dermed også byggets miljøprofil. Vi opplever derfor at våre bygg får en høyere verdi når vi sammen med Fortum Oslo Varme maksimerer utnyttelsen av byens eksisterende ressurser.
Annette Hoffgaard, direktør Næringseiendom i Olav Thon Gruppen.
– Det første sorptive kjøleanlegget ble montert i selskapets egen driftssentral for et par år siden. Dette anlegget har gitt oss gode erfaringer når vi tar kjøleløsningen ut i markedet. Vi er veldig fornøyd med at en framtidsrettet og god samarbeidspartner som Olav Thon Gruppen er den første som benytter teknologien
Knut Inderhaug, direktør salg og marked, Fortum Oslo Varme
– Sorptiv kjøling er en kjent miljøvennlig kjøleteknologi som gir prosjektet en miljøprofil, samtidig som det er kostnadsbesparende, og passer Youngstorget 3 som hånd i hanske.
Ole-Martin Moe, leder av teknisk fagavdeling i Olav Thon Gruppen
Vi så en utfordring som ikke var løst, og utviklet en skalerbar gjenvinningsløsning for alle bransjer som bruker batterier
Ole Gudbrann Hempel, Fortum Charge & Drive
Med disse lynladestasjonene gir vi Fortum Charge & Drives kunder muligheten til å benytte den maksimale ladehastigheten i de nye elbilmodellene som nå ruller ut på norske veier.
Stian Mathisen, Fortum
– Vi i Fortum Oslo Varme er takknemlige for tilliten OBOS viser oss med denne avtalen. Fortum Oslo Varme og OBOS er to selskaper med et brennende miljøengasjement. Dette er et svært spennende partnerskap og et viktig ledd i utviklingen av gode miljøvennlige og fleksible energiløsninger også utenfor der vi har fjernvarme per i dag.
Eirik Folkvord Tandberg, administrerende direktør i Fortum Oslo Varme.
– Denne typen tredjepartsleveranser i fjernvarmenettet er til det beste for miljøet og byens befolkning. Fortum Oslo Varme gjenvinner allerede varme fra Oslos kloakk, og ved også å gjenvinne overskuddsvarmen fra datasentre øker vi andelen gjenvunnet varme i vår produksjon ytterligere og styrker Oslos kretsløpsbaserte energisystem, fortsetter Tandberg
Eirik F Tandberg, adm. dir. Fortum Oslo Varme
- Stortinget understreker viktigheten av rask fremdrift og minimal forsinkelse i kvalitetssikringsprosessen, og vi er glade for at vårt prosjekt nå sidestilles med fangstprosjektet til Norcem. Jeg tror Stortinget har merket seg at vi kan løse to globale problemer; både avfallsproblemet og klimaendringene, med karbonfangst på avfallsforbrenning.
Jannicke Gerner Bjerkås, CCS-direktør i Fortum Oslo Varme.
Med disse ladestasjonene kan man lade en elbil for 25 mils kjøring på ti minutter
Stian Mathisen, Communications Manager i Fortum