Fortum Oslo Varmes CCS-prosjekt til finalen i EUs innovasjonsfond

Report this content

Fortum Oslo Varmes karbonfangstprosjekt er med videre i konkurransen om støtte fra EUs Innovasjonsfond. Fangstanlegget i Oslo er nå ett av 70 prosjekter som er kvalifisert til en siste og mer omfattende søknadsrunde, før Europakommisjonens tildeling av midler foretas i fjerde kvartal 2021.

– Vi er et stort steg nærmere å oppnå betydelige utslippsreduksjoner med karbonfangst på avfallsforbrenning i Oslo. En realisering av vårt prosjekt vil gi en rekke positive effekter; Den norske CCS-verdikjeden vil bli mer robust med to fangstanlegg, muligheten for å nå Oslos klimamål øker kraftig og vi kan eksportere karbonfangstløsninger til mer enn 450 avfallsforbrenningsanlegg i resten av Europa, forteller Jannicke Gerner Bjerkås, CCS-direktør i Fortum Oslo Varme.

Selskapets eiere, Oslo kommune  og Fortum, er fornøyde med at karbonfangstprosjektet er med videre i innovasjonsfondets søknadsprosess.

– Jeg er svært fornøyd med at prosjektet er et skritt nærmere å bli realisert. Karbonnøytrale byer er en forutsetning for å oppfylle målene i Parisavtalen. Prosjektet vil være en modell for en bærekraftig avfallshåndtering i byer over hele verden, uttaler byrådsleder  Raymond Johansen (Ap).

– Vi er glade for at EUs innovasjonsfond ser behovet for karbonfangst for å nå EUs forpliktelser under Parisavtalen og dets mål om å være klimanøytral innen 2050, uttaler Per Langer Executive Vice President i City Solutions, Fortum.

EUs innovasjonsfond har 1 milliard euro til fordeling i første utlysning til  prosjekter med banebrytende teknologier innen fornybar energi, energiintensive industrier, energilagring og karbonfangst, -bruk og -lagring. Hele 311 prosjekter søkte på den første utlysningen. Som en del av Norges CCS-prosjekt Langskip har Fortum Oslo Varmes fangstprosjekt tidligere mottatt tilsagn om delfinansiering fra den norske stat. En vellykket søknad til EUs innovasjonsfond vil utløse denne støtten fra staten, og anlegget kan bygges.

– Det å komme videre til siste runde er i seg selv et kvalitetsstempel av prosjektet. At søknaden er med til fase to bekrefter at vi har et modent og innovativt fangstprosjekt i tråd med Innovasjonsfondets retningslinjer, fortsetter Bjerkås.

Stor interesse i Europa

Det er høy aktivitet i Europa for å redusere klimautslipp og løse økende avfallsutfordringer.

– Vi ser en stor interesse for såkalt klimapositive løsninger. Vårt prosjekt kan fange biogent CO2 og bidrar til å fjerne CO2 fra atmosfæren, såkalt BIOCCS. Dette blir et stadig viktigere klimatiltak jo lengre det tar å fase ut fossil energi globalt, og kombinasjonen med karbonfangst på avfallsforbrenning er derfor svært relevant for å nå EUs og Norges klimamål, understreker Bjerkås.

Europa har satt klare mål for en mer sirkulær og klimanøytral økonomi. Det betyr at deponier må stenges ned og avfallet må sorteres, resirkuleres og energigjenvinnes. Dette prosjektet viser hvordan Europa kan ta ned utslippene fra avfallet som ikke kan eller bør materialgjenvinnes. 

– Verden etterspør en løsning for karbonfangst fra avfallsforbrenning, og vi er klare til å demonstrere hvordan det kan gjøres. Karbonfangst på avfallsforbrenning er i dag et konkurransedyktig klimatiltak, avslutter Bjerkås.

For ytterligere spørsmål:

Jannicke Gerner Bjerkås, direktør for CCS, telefon: 905 63 094

Truls E. A. Jemtland, kommunikasjonssjef, telefon 920 29 480
 

Fortum Oslo Varme produserer og distribuerer fornybar fjernvarme og kjøling i Oslo-regionen. Vi sørger for trygg og miljøvennlig behandling av restavfall som ikke kan eller bør materialgjenvinnes, og vi gjenvinner energien fra avfall og andre miljøvennlige ressurser for å levere grønn fjernvarme og elektrisitet.

Fortum Oslo Varme er den største leverandøren av fjernvarme i Norge, og står for 36 prosent av all fjernvarme generert i Norge. 

Fortum Oslo Varme eies i fellesskap av Fortum og Oslo kommune.

Multimedia

Multimedia

Sitater

– Jeg er svært fornøyd med at prosjektet er et skritt nærmere å bli realisert. Karbonnøytrale byer er en forutsetning for å oppfylle målene i Parisavtalen. Prosjektet vil være en modell for en bærekraftig avfallshåndtering i byer over hele verden.
Byrådsleder Raymond Johansen (Ap).
– Vi er glade for at EUs innovasjonsfond ser behovet for karbonfangst for å nå EUs forpliktelser under Parisavtalen og dets mål om å være klimanøytral innen 2050.
Per Langer Executive Vice President i City Solutions, Fortum.
– Vi er et stort steg nærmere å oppnå betydelige utslippsreduksjoner med karbonfangst på avfallsforbrenning i Oslo. En realisering av vårt prosjekt vil gi en rekke positive effekter; Den norske CCS-verdikjeden vil bli mer robust med to fangstanlegg, muligheten for å nå Oslos klimamål øker kraftig og vi kan eksportere karbonfangstløsninger til mer enn 450 avfallsforbrenningsanlegg i resten av Europa.
Jannicke Gerner Bjerkås, CCS-direktør i Fortum Oslo Varme