Delårsrapport 3 2017: Hög nyutlåning för SEK

Svensk export går bra och den positiva trenden avspeglas också i SEK:s utlåning. Nyutlåningen under årets första nio månader var högre än under motsvarande period förra året och uppgick till Skr 77,8 miljarder (45,2). Under det tredje kvartalet uppgick nyutlåningen till Skr 29,1 miljarder (8,8).

Pressmeddelande FINAL- Den höga nyutlåningen beror på ett antal större exportkrediter, men också på att vi generellt har haft en hög efterfrågan inom våra produktområden från olika delar av svensk exportnäring, säger SEK:s vd Catrin Fransson.

Räntenettot har varit stabilt under årets första nio månader och uppgick till Skr 1 278 miljoner (1 290). Räntenettot har belastats med en höjd resolutionsavgift, som uppgick till Skr 145 miljoner (74).

- SEK har en hög likviditet och en stark kapitalisering och är fortsatt väl förberett att bistå den svenska exportnäringen med finansieringslösningar och därigenom stärka den svenska exportens konkurrenskraft, säger SEK:s vd Catrin Fransson.
Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick till Skr 666 miljoner (789). Nettoresultat av finansiella transaktioner påverkade resultatet med Skr -143 miljoner (-50), främst relaterat till orealiserade marknadsvärdesförändringar.

Resultat januari-september 2017 (Jämfört med januari-september 2017)
• Nyutlåningen uppgick till Skr 77,8 miljarder (45,2)
• Räntenettot uppgick till Skr 1 278 miljoner (1 290)
• Rörelseresultatet uppgick till Skr 666 miljoner (789)
• Nettoresultatet uppgick till Skr 509 miljoner (614)
• Avkastningen på eget kapital uppgick till 3,9 procent (4,8)
• Totala kapitalrelationen uppgick till 21,1 procent vid periodens slut
(12/2016: 25,1)
• Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till Skr 128 (154)

Petra Könberg, Chef Marknad & Affärsutveckling
0761-49 83 09

Om SEK

SEK:s uppdrag är att på kommersiella och hållbara grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring. SEK är en marknadskompletterande aktör, vilket innebär att vårt erbjudande är ett komplement till bank- och kapitalmarknadsfinansiering för exportörer som vill ha olika finansieringskällor. SEK:s Vision är att stärka svenska exportföretags konkurrenskraft och därmed bidra till att skapa sysselsättning och hållbar tillväxt i Sverige.

Taggar:

Om oss

SEK:s ägs av den svenska staten och har i uppdrag att säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring. SEK vänder sig till stora och medelstora företag och till deras utländska köpare av svenska produkter och tjänster. Lånen kan ha korta eller långa löptider och betalas ut i flera olika valutor. Med utlåning i 70 länder har SEK en gedigen kunskap om internationella affärer och är en naturligt samarbetspartner vid exportfinansiering.

Prenumerera