Citat

Sverige ligger i framkant när det gäller tekniska lösningar som kan bidra till att motverka klimatförändringar på global nivå och det är oerhört glädjande att tron på efterfrågan på svenska exportprodukter ökat. Det innebär sannolikt att fler företag kommer att våga gå vidare med viktiga investeringar,
Jens Hedar, Chef för Kundrelationer på SEK
Osäkerheten i omvärlden, med ett skifte mot högre räntor, påverkar investeringsviljan. Samtidigt har efterfrågan på finansiering av försvars-, omställnings- och energiprojekt ökat. Vi ser därför fortsatt positivt på utvecklingen av SEK:s affärer under resterande del av året.
Magnus Montan, vd på Svensk Exportkredit
Den höga nyutlåningen beror framför allt på hög efterfrågan på rörelsefinansiering från svenska exportföretag och på ett par större exportkrediter till utländska kunder. Vi har också ökad finansiering av försvarsaffärer.
Magnus Montan, vd för Svensk Exportkredit
Det som tynger framtidsutsikterna är hög inflation, höga energi- och bränslepriser, komponentbrist och geopolitisk oro. Resultatet understryker tesen om att vi går från ekonomisk avmattning in i en lågkonjunktur.
Magnus Montan, vd på Svensk Exportkredit
1,5 miljoner svenskar arbetar i exportsektorn och det är viktigt att deras arbetsgivare har god tillgång till finansiering nu när världsekonomin hackar. Tillgång till kapital är också avgörande för att företagen ska lyckas ställa om till en mer hållbar verksamhet och därmed bidra till den globala kampen mot klimatförändringarna.
Magnus Montan, vd på SEK
Jag är väldigt glad att kunna hälsa Jan välkommen till SEK. Riskhantering är en grundbult i vår verksamhet och Jan har bred erfarenhet från alla SEK:s riskslag vilket är värdefullt.
Magnus Montan, vd på SEK
Vi är väldigt nöjda med det framgångsrika resultatet, i synnerhet i dessa oroliga tider och nu när vi närmar oss årsslutet. Efterfrågan, särskilt från högkvalitativa investerare, var stark och vi är glada att ha emitterat 1 miljard euro baserat på en orderbok om 1,25 miljarder euro. Det här understryker också vårt löfte att arbeta för att bygga en eurokurva som ett strategiskt drag för att diversifiera upplåningen och bredda investerarbasen.”
Anna Finnskog, chef för Treasury på Svensk Exportkredit
Det faktum att allt fler konsumenter efterfrågar hållbart bidrar till att allt fler företag vågar investera för att ställa om. Detta gör företagen inte bara bättre rustade för att möta nya regelverkskrav utan ger samtidigt en konkurrensfördel i förhållande till de som inte investerar.
Maria Simonson, hållbarhetschef på SEK
Återhämtningen från pandemin är utraderad. Minskad orderingång hos exportföretagen kommer att få negativa effekter för både jobb och tillväxt eftersom nästan halva Sveriges BNP utgörs av export.
Jens Hedar, chef för Kundrelationer på Svensk Exportkredit
Vi har sett en betydande ökning av rörelsefinansiering till svenska exportföretag men även exportkrediter till utländska låntagare har ökat. Bland annat har vi finansierat mineralgödselbolaget Cinis Fertilizers första produktionsanläggning för cirkulärt och fossilfritt kaliumsulfat och i Elfenbenskusten möjliggör SEK:s sociala lån fungerande infrastruktur som säkrar vattentillgången.
Magnus Montan, vd för SEK
När det stormar synliggörs SEK:s roll, då vill låntagare ha stabila och långsiktiga finansiärer. Vårt uppdrag är att säkra finansiering för svensk exportnäring även under ökad osäkerhet och volatila kapitalmarknader.
Magnus Montan, vd på SEK
Obligationen är den första publika emissionen i euro som vi gjort sedan 2013. Det är en strategisk satsning för att diversifiera upplåningen och bredda investerarbasen. Det är också den största gröna obligationen som SEK har emitterat.
Magnus Montan, vd för Svensk Exportkredit
Trots det svåra marknadsläget med stor volatilitet var feedbacken från investerarna genomgående positiv. Emissionen blev riktigt lyckad och vi kunde till och med öka beloppet från 500 till 700 miljoner euro.
Anna Finnskog, chef för Treasury på Svensk Exportkredit
Få har betytt så mycket för det svenska exportkreditsystemet som Per har gjort. Hans kompetens, erfarenheter, entusiasm och kontaktnät har bidragit till många av SEK:s framgångar genom åren. Det är jag och alla kollegor på SEK oerhört tacksamma för. Jag vill också tacka Peter för hans bidrag till bolaget under de här tre åren och välkomna Pontus till SEK.
Magnus Montan, vd på Svensk Exportkredit
Genom att investera i klimatneutral omställning kan Sveriges exportföretag och deras underleverantörer stärka sin konkurrenskraft och samtidigt minska klimatpåverkan.
Maria Simonson, hållbarhetschef på SEK
Det som tynger framtidssynen är geopolitisk oro, fraktproblem, komponentbrist, höga varupriser och hög inflation. Trots detta är resultatet utifrån ett historiskt perspektiv högt.
Magnus Montan, vd på SEK
Även om vi ser en dämpad ökningstakt i exportföretagens sysselsättningsplaner sker den från en mycket hög nivå. Nu när företagen ser en avmattad orderingång anpassar de personalstyrkan därefter.
Magnus Montan, vd på Svensk Exportkredit
Jag ser fram emot att jobba i en värderingstyrd verksamhet med ett tydligt uppdrag. Fokus på utveckling av medarbetare som en viktig del av företagets strategi känns inspirerande och jag ser fram emot att bli en del av teamet som utvecklar detta vidare.
Jenny Lilja Lagercrantz
Vi ser en fortsatt stark efterfrågan i marknaden. Många företag satsar dessutom på investeringar i grön omställning för att sänka sin energiförbrukning. Prisökningen av energi ger ytterligare kraft till omställningen.
Jens Hedar, chef för Kundrelationer på Svensk Exportkredit
Givet de utmaningar vi ser i form av inflation, ökade råvarupriser och logistikproblem är nedgången mindre än befarad. Det är viktigt eftersom nästan halva Sveriges BNP utgörs av exporten.
Magnus Montan, vd på Svensk Exportkredit
Svenska exportföretag är fenomenala på att hantera störningar i marknaden, det framgick inte minst under pandemin. Men politiska konflikter är svårare att hantera och riskerna är svårare att bedöma, vilket gör att handelspolitiska mönster kommer att följa säkerhetspolitiska, i högre utsträckning än vi sett tidigare.
Jens Hedar, chef för Kundrelationer på SEK
Vi når en hög nyutlåningsvolym vilket framför allt beror på hög efterfrågan på exportkrediter. Vi har bland annat finansierat en stor mödravårdsavdelning på ett sjukhus i Ghana. Finansieringen är ett resultat av Team Swedens satsning på EPC-affärer (Engineering, Procurement and Construction) som, i det här fallet, lett till att ett 40-tal svenska exportörer kommer att kontrakteras.
Magnus Montan, vd för SEK
Att minska växthusgasutsläppen är en av vår tids viktigaste utmaningar. Finansieringen av Preems ombyggnation är en del av SEK:s satsning för att stödja exportindustrins omställning och konkurrenskraft, och nå Sveriges högt satta klimatambitioner.
Magnus Montan, vd på Svensk Exportkredit
SEK har en viktig roll för svensk export och jobb inom industrin och för den gröna omställningen. Jacobsen har en gedigen finansiell bakgrund och erfarenhet som passar verksamheten mycket väl.
Karl-Petter Thorwaldsson, näringsminister
SEK:s finansiering av internationella projekt skapar nya affärer och exportmöjligheter för svenska företag. Den globala efterfrågan på hållbara lösningar är mycket stor vilket ger goda förutsättningar för Sverige som är världsledande på innovativa och klimatsmarta lösningar.
Magnus Montan, vd för Svensk Exportkredit
Exporten är dragloket i svensk ekonomi och sysselsätter omkring 1,5 miljoner människor och därför är den osäkerhet som nu råder på marknaden oroande.
Jens Hedar, chef för Kundrelationer på Svensk Exportkredit
– Svensk Exportkredits roll att stärka svensk exports konkurrenskraft och finansiera den gröna omställningen på ett ansvarsfullt sätt känns oerhört inspirerande att bidra till. Mitt intryck är att SEK kommit långt i att arbeta integrerat med hållbarhet i affären och jag ser fram emot att bli en del av teamet som utvecklar detta vidare tillsammans med kunderna.
Maria Simonson
Givet den höga ambition som finns inom de flesta branscher är det förvånande att inte fler bolag planerar att göra hållbarhetsrelaterade investeringar vilket är viktigt för att långsiktigt stärka exportindustrins konkurrenskraft globalt.
Magnus Montan, vd för Svensk Exportkredit
Finansieringen är en del av SEK:s satsning på stora EPC-projekt i världen. Affärsmodellen ger fler affärer till svensk exportindustri vilket är unikt.
Andreas Ericson, chef för Internationell finansiering på SEK
Rätt kompetens och god tillgång till finansiering kommer att vara avgörande för företagens förmåga att kunna investera och växa. Det behövs för att långsiktigt stärka den svenska exportindustrins konkurrenskraft.
Magnus Montan, vd för Svensk Exportkredit
Så här ambitiösa sysselsättningsplaner har vi aldrig sett tidigare. Det vittnar om att exportnäringen ser en fortsatt stark konjunktur framför sig och därför behöver rekrytera.
Magnus Montan, vd för Svensk Exportkredit
Å ena sidan råder god konjunktur med hög orderingång, å andra sidan har företagen starkt kassaflöde därtill god tillgång till finansiering på bank- och kapitalmarknaden. Därför ligger finansieringsbehovet kvar på ungefär samma nivå som i våras.
Jens Hedar, chef för Kundrelationer på Svensk Exportkredit
De stora exportföretagen förväntar sig en fortsatt stark efterfrågan de kommande 12 månaderna, vilket är mycket glädjande, framför allt mot bakgrund av de utmaningar vi ser i form av komponentbrist, fraktproblem och höga elpriser.
Magnus Montan, vd för Svensk Exportkredit
Efterfrågan kommer att finnas men komponentbrist, fraktproblem och smittspridning riskerar sätta käppar i hjulet för både Black Friday och julhandeln. Det kan skapa problem för retail som försöker återhämta sig efter nedstängning under pandemin och påverka tillväxttakten inom e-handeln.
Jens Hedar, chef för Kundrelationer på Svensk Exportkredit
Att kunna erbjuda hållbar finansiering oavsett vilken typ av lån kunderna behöver är ett viktigt steg i SEK:s strävan att vara en positiv kraft i omställningen och nå FN:s globala hållbarhetsmål. SEK har lång erfarenhet av att finansiera förnybar energi och hållbar infrastruktur internationellt.
Magnus Montan, vd på SEK
Att erbjuda hållbarhetslänkade lån är ett sätt för oss att styra finansieringen mot konkreta och mätbara mål, samtidigt som det ger kunden ett mer fördelaktigt pris. Det är en win-win för alla parter, och framför allt för klimatet.
Jens Hedar, chef för Kundrelationer på Svensk Exportkredit
Vi ser positivt på det här lånet från SEK som är avsett att bidra till vår fortsatta förvärvsresa. På sikt ser vi gärna att en större del av vår totala finansiering länkas till våra ambitiösa mål inom hållbarhet.
Ola Karlsson, CFO, Axel Johnson International
Vi är stolta och glada över att vara en av världens säkraste banker. SEK har ett högt förtroende och gott renommé bland kunder och globala investerare.
Magnus Montan, vd för SEK
Trots att många svenska företag klarat sig relativt väl genom pandemin behövs finansiering för att de ska kunna fortsätta växa ur krisen. Därför är vi glada att vi tillsammans med SEK kan säkerställa att svenska företag kan dra nytta av den alleuropeiska garantifonden.
Thomas Östros, EIB:s vicepresident
Genom detta avtal får vi ytterligare kapacitet att finansiera företag och stärka deras globala konkurrenskraft. Såväl exportföretag som deras underleverantörer kan få finansiering från SEK med garantier från EIB.
Magnus Montan, vd på SEK
Skåne är en stark exportregion med bra geografiskt läge i Öresundsregionen. Vi vill finnas lokalt för våra befintliga kunder i och samtidigt bredda vår kundbas och samarbeta med fler.
Magnus Montan, vd på Svensk Exportkredit
Vi kan nog inte förvänta oss en lika stark uppgång som i våras. Osäkerheten gör att vissa företag fortfarande avvaktar med stora investeringsbeslut, medan andra tar tillfället i akt för att investera i sin klimatomställning. Det vi ser är att alla kunder vill hitta sätt att koppla sin finansiering till hållbarhetsmål.
Jens Hedar, chef för Kundrelationer på Svensk Exportkredit
I pandemin, när exportbolagens tillgång till finansiering på bank- och kapitalmarknaden var begränsad, lånade SEK ut rekordbelopp för att säkra företagens likviditet. Nu när konjunkturen vänt är en av våra främsta uppgifter att finansiera industrins omställning i syfte att minska klimatutsläppen.
Catrin Fransson, vd på SEK
Lyckas svensk exportindustri ställa om för att möta den stora och växande globala efterfrågan på hållbara lösningar kan detta bli ett av de största bidragen Sverige ger till den globala klimatomställningen.
Andreas Ericson, ansvarig för Hållbar finansiering på Svensk Exportkredit
Att en majoritet av exportföretagen investerar för att minska klimatutsläppen är väldigt positivt, det är nödvändigt för att Sverige ska lyckas med sitt åtagande i Parisavtalet. Investeringarna behövs också för att långsiktigt stärka exportindustrins konkurrenskraft globalt.
Andreas Ericson, ansvarig för Hållbar finansiering på Svensk Exportkredit (SEK).
Fler än hälften av företagen förväntar sig en ökad efterfrågan, vilket ger dem ännu bättre förutsättningar att investera i grön omställning. Tajmingen för det är utmärkt – tillväxtprognoserna i stora delar av världen är goda, det finns mycket kapital på marknaden och efterfrågan på hållbara lösningar har aldrig varit större.
Catrin Fransson, vd för Svensk Exportkredit
De stora exportföretagen är mycket optimistiska inför framtiden vilket är glädjande eftersom 1,5 miljoner svenskar arbetar i exportsektorn. Många förväntar sig en ökad orderingång under det kommande året och behöver nu rekrytera
Catharina Henriksson, ansvarig för Exportkreditbarometern på Svensk Exportkredit
Nu när ekonomin tar fart finns mycket goda förutsättningarna att investera i grön omställning. Rätt kompetens och god tillgång till finansiering kommer vara avgörande för att kunna investera i klimatsmart teknik och hållbara lösningar. Det behövs för att långsiktigt stärka den svenska exportindustrins konkurrenskraft
Catharina Henriksson, ansvarig för Exportkreditbarometern på SEK
De stora exportföretagen har gjort en mycket stark återhämtning och har även en ljus syn på framtiden. Deras framgång är helt avgörande för Sveriges ekonomiska tillväxt, eftersom nästan halva Sveriges BNP utgörs av export
Jens Hedar, chef för Kundrelationer på Svensk Exportkredit
Affären är helt i linje med vår ambition att finansiera grön omställning i Sverige. SEK har lång erfarenhet av att finansiera förnybar energi internationellt vilket ofta kräver långfristig finansiering och en förståelse för att hantera projektrisker. Nu utnyttjar vi den kunskapen för svenska projekt.
Birgitta Lindström Kruk, chef för Export- och projektfinansiering på Svensk Exportkredit