Delårsrapport januari-juni 2018: Starka finanser hos de svenska exportföretagen

Aktiviteten i den svenska exportindustrin är hög. God tillgång till finansiering gör att den positiva utvecklingen för svensk export inte avspeglas fullt ut i SEK:s utlåning.
Nyutlåningen under årets första sex månader var lägre än under motsvarande period förra året och uppgick till Skr 26,6 miljarder.

–Trots ökad exportorderingång anser företagen att behovet av exportfinansiering är oförändrat. Tillgången till finansiering i marknaden är god och företagens finansiella situation har stärkts, säger Catrin Fransson, vd på SEK.

Rörelseresultatet för årets första sex månader uppgick till Skr 416 miljoner, vilket var lägre jämfört med samma period föregående år.

Räntenettot för det första halvåret var lägre jämfört med samma period föregående år och uppgick till Skr 728 miljoner. Räntenettot påverkades negativt av en högre resolutionsavgift och högre upplåningskostnader.

Arbetet med att nå nya kunder har varit framgångsrikt under första halvåret. Det är främst satsningen mot medelstora företag som har resulterat i nya affärer och kunder.

–Vårt strategiska arbete med att nå fler kunder i detta segment har gett effekt, vilket är glädjande, säger Catrin Fransson, vd på SEK.

Resultat januari-juni 2018 (jämfört med januari-juni 2017)

• Nyutlåningen uppgick till Skr 26,6 miljarder (48,7)
• Räntenettot uppgick till Skr 728 miljoner (852)
• Rörelseresultatet uppgick till Skr 416 miljoner (486)
• Nettoresultatet uppgick till Skr 312 miljoner (371)
• Avkastningen på eget kapital uppgick till 3,5 procent (4,3)
• Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till Skr 78 (93)
• Totala kapitalrelationen uppgick till 20,2 procent (12/2017: 23,0)

Kontaktinformation 

Catharina Henriksson, pressansvarig
+46 76-677 59 09
catharina.henriksson@sek.se
 

Om SEK

SEK (AB Svensk Exportkredit) ägs av den svenska staten och har i uppdrag att på kommersiella och hållbara grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring. SEK vänder sig till stora och medelstora företag och till deras utländska köpare av svenska produkter och tjänster. Våra lån kan ha korta eller långa löptider och kan betalas ut i flera olika valutor. SEK är den naturliga samarbetspartnern vid exportfinansiering. Vi har en gedigen kunskap om internationella affärer och kan erbjuda en variation av finansieringslösningar.

Taggar:

Om oss

SEK:s ägs av den svenska staten och har i uppdrag att säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring. SEK vänder sig till stora och medelstora företag och till deras utländska köpare av svenska produkter och tjänster. Lånen kan ha korta eller långa löptider och betalas ut i flera olika valutor. Med utlåning i 70 länder har SEK en gedigen kunskap om internationella affärer och är en naturligt samarbetspartner vid exportfinansiering.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Trots ökad exportorderingång anser företagen att behovet av exportfinansiering är oförändrat. Tillgången till finansiering i marknaden är god och företagens finansiella situation har stärkts.
Catrin Fransson, vd SEK