Exportkreditbarometern nr 2, 2018: Stark svensk export trots konjunkturavmattning

SEK:s rapport Exportkreditbarometern visar positiva tongångar för svensk export trots tecken på konjunkturavmattning. Den finansiella situationen är fortsatt god även om läget har försämrats det senaste halvåret. Stora bolag anger en nedgång i sysselsättningen medan små och medelstora företag (SME) anställer i oförändrad styrka i Sverige, och till och med ökar utomlands.

Svagare finansiell situation

Den finansiella situationen är fortsatt god, även om index har sjunkit till 65 från 75. Fyra av tio menar att företagets finansiella situation har stärkts, vilket kan jämföras med sex av tio i våras. Stora bolag är mindre positiva till framtiden än SME.

Oförändrat finansieringsbehov trots avmattning

Även om företagen noterar en konjunkturavmattning, bedöms effekterna vara begränsade. En majoritet av företagen har ett oförändrat finansieringsbehov sedan den senaste mätningen.

— Värt att notera är att fler företag känner sig oroliga för sina kunders förmåga att finansiera sina köp. Detta är en varningssignal, om än i tidigt skede. Vi vet sedan tidigare att bristande tillgång till finansiering riskerar att sätta käppar i hjulen för tillväxten. Att svenska exportörer kan erbjuda sina kunder finansiering är viktigt för svensk exportnäring, menar Fransson.

Fortsatt stark exportorderingång

Hälften av företagen i undersökningen har sett en ökad exportorderingång det senaste halvåret, och lika många förväntar sig att orderingången kommer att öka under det kommande året. Index har dock sjunkit till 70 från 75. SME är mer optimistiska än stora bolag.

SME ökar rekryteringarna utomlands

Företagens sysselsättningsplaner ligger fortfarande på en hög nivå även om det totala indexet har sjunkit, vilket främst beror på de stora bolagen. SME däremot planerar att fortsätta anställa i oförändrad styrka i Sverige och till och med öka något utomlands.

– En förklaring kan vara att konjunkturavmattningens effekter noteras först hos de stora bolagen och med en eftersläpning hos SME som ofta är underleverantörer till de stora bolagen, säger Catrin Fransson.

Fler tror på en starkare krona

Hälften av exportföretagen upplever dagens kronkurs som fördelaktig, vilket är en minskning från två tredjedelar i våras. Fler exportföretag tror dock på en starkare krona framöver (51 procent jämfört med 26 procent), vilket kan tolkas som att företagen i större utsträckning tror att Riksbanken kommer att höja reporäntan.

Exportkreditbarometern visar att:

  • Företagens finansiella situation har försvagats  
  • Exportorderingångarna minskar
  • Sysselsättningen minskar
  • Finansieringsbehovet ökar

Om Exportkreditbarometern

Exportkreditbarometern är en temperaturmätare på hur svensk exportnäring mår finansiellt. Barometern genomförs på uppdrag av Svensk Exportkredit (SEK) två gånger per år. Målgruppen är svenska exportföretag med en exportvolym på minst 25 miljoner kronor samt en exportandel på minst 50 procent. Av 2204 slumpmässigt utvalda bolag har intervjuer genomförts med 210. Undersökningen är statistiskt säkerställd.

Kontaktinformation 

Catharina Henriksson, pressansvarig
+46 76-677 59 09
catharina.henriksson@sek.se
 

Om SEK

SEK (AB Svensk Exportkredit) ägs av den svenska staten och har i uppdrag att på kommersiella och hållbara grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring. SEK vänder sig till stora och medelstora företag och till deras utländska köpare av svenska produkter och tjänster. Våra lån kan ha korta eller långa löptider och kan betalas ut i flera olika valutor. SEK är den naturliga samarbetspartnern vid exportfinansiering. Vi har en gedigen kunskap om internationella affärer och kan erbjuda en variation av finansieringslösningar.

Taggar:

Om oss

SEK:s ägs av den svenska staten och har i uppdrag att säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring. SEK vänder sig till stora och medelstora företag och till deras utländska köpare av svenska produkter och tjänster. Lånen kan ha korta eller långa löptider och betalas ut i flera olika valutor. Med utlåning i 70 länder har SEK en gedigen kunskap om internationella affärer och är en naturligt samarbetspartner vid exportfinansiering.

Prenumerera

Media

Media

Citat

— Värt att notera är att fler företag känner sig oroliga för sina kunders förmåga att finansiera sina köp. Detta är en varningssignal, om än i tidigt skede. Vi vet sedan tidigare att bristande tillgång till finansiering riskerar att sätta käppar i hjulen för tillväxten. Att svenska exportörer kan erbjuda sina kunder finansiering är viktigt för svensk exportnäring.
Catrin Fransson, vd för SEK