Absolicon siktar på omsättning 100 MSEK och 50% täckningsbidrag för 2022

Report this content

Senast år 2022 skall Absolicon omsättas 100 miljoner, ha 50% täckningsbidrag på sålda produktionslinor samt positivt kassaflöde i nuvarande affärsmodell. Det är innehållet i de finansiella mål Absolicons styrelse antagit.

Absolicons affärsidé är att sälja robotiserade produktionslinor för världens bästa koncentrerande solfångare och sedan även tillhandahålla material och kompetens som krävs för installationerna. Bolaget har tre tecknade ramavtal för leverans av produktionslinor till Sydafrika, Kenya respektive Cypern.

Styrelsen har nu antagit finansiella mål för bolagets verksamhet som skall uppnås senast år 2022:

  • 100 miljoner kronor i omsättning för helåret 2022
  • 50% täckningsgrad på produktionslinor
  • Positivt kassaflöde i nuvarande affärsmodell

Bolaget säljer solfångaren T160 som har över 76% i verkningsgrad och är certifierad med kvalitetsmärkningen Solar Keymark. Men fokus ligger på att sälja produktionslinor.

- Som vi ser det är det enda sättet att ställa om från fossila bränslen till solenergi tillräckligt snabbt är med produktionslinor för solfångare spridda över hela världen, säger Malte Frisk, styrelseordförande för Absolicon.

I december rekryterade Absolicon fem nya medarbetare och levererade solfångare till en pilotinstallation i Kenyas teindustri. I januari slutförde Absolicon förvärvet av grekiska Solar++ som tillhanda håller soldriven processutrustning till industrin.

Som en del av den finansiella planeringen har Absolicon meddelat att man siktar på att göra bolaget klart för notering på Stockholmsbörsen (Nasdaq Stockholm) och att det skall vara färdigt inom 3-5 år.

De framåtblickande finansiella målen och de underlag som presenteras för dem utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling. Verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

 

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB
E-post: joakim@absolicon.com
tel: 0611-557000

 

Underlag för de framåtblickande finansiella målen 2022

Underlag för fastställande av omsättningsmålet

Under 2018-2019 levererade Absolicon sin första produktionslina till Sichuanprovinsen för 25 MSEK.

En produktionslina kostar idag 40 MSEK och köparen betalar även 4% licenskostnad samt beräknas köpa 30% av insatsvarorna för de tillverkade solfångarna från Absolicon.

Absolicon har idag tecknat tre ramavtal med partners i Sydafrika, Kenya och Cypern som skall omvandlas till köpeavtal innan leveransen påbörjas. Bolaget räknar med att teckna ett antal ytterligare ramavtal de kommande åren.

En större industriell solfångarinstallation kostar ca 20 MSEK och innehåller insatsvaror från Absolicon om ca 6 MSEK. Absolicons förutser att varje såld produktionslina initialt kommer att genomföra minst en installation av det slaget i omedelbar anslutning till att produktionslinan levererats.

Ett typiskt solfångarfält för till exempel till ett fjärrvärmenät i Sverige eller Danmark som levereras från produktionslinan i Sverige om 10 000 m2 skulle ge intäkter om ca 25 MSEK.

Helåret 2022 räknar Absolicon med försäljningsintäkter från både slutleverans av produktionslinor och delbetalningar på produktionslinor under leverans, försäljning av material till flera installationer av solfångare samt licensintäkter. Absolicon räknar även med att i egen regi från produktionslinan i Härnösand leverera solfångarfält. Hälften av intäkterna antas komma från försäljning av produktionslinor.

Taget i beaktande att dessa intäkter ligger i framtiden finns det risker relaterade till bland annat försäljning av linorna med avseende på långa försäljningscykler, leveranstid, slutgiltigt pris och kundernas betalningsförmåga. Absolicon har tagit därför tagit en andel av den försäljning som Absolicon planerar för och ser som realistisk som omsättnings­mål för helåret.

Underlag för fastställande av målet om täckningsgrad

Absolicon har bra underlag för kostnaderna för tillverkning av produktionslinor efter att ha tillverkat och installerat två linor. Bolaget förutser en viss ambitionshöjning med högre automatiseringsgrad jämfört med den första sålda linan och tar i beaktande en risk för att priset på produktionslinorna inte kan upprätthållas. Bolaget sätter därför målet till 50%.

Underlag för målet om positivt kassaflöde

Kassaflödet påverkas mycket positivt av att hälften av omsättningen planeras komma från produktionslinor med högt täckningsbidrag. Positivt kassaflöde antas också komma från övrig försäljning och licensintäkter. Med antagandet att krediter till kunderna och krediter från leverantörer i stort kan balanseras beräknas rörelsekapitalet och investeringskapital ha en begränsad ökning trots den stora omsättningsökningen vilket sammantaget beräknas ge ett positivt kassaflöde för helåret 2022.

Kassaflöde i en förändrad affärsmodell

Affärsplanen förutsätter att försäljningen av produktionslinorna följer mönstret för den redan levererade linan med förskott från kunderna och låg kreditexponering för Absolicon. Det kan tänka sig att bolaget i framtiden ser möjlighet att växa fortare genom att till exempel vara delägare i produktionslinor eller finansiera solfångarfält vilket skulle innebära negativt kassaflöde från verksamheten och kräva en mer expansiv finansieringsverksamhet.

Specifika risker kopplade till Absolicon

Utöver allmänna affärsrisker finns ett antal risker kopplade till Absolicons affärsverksamhet. Nedanstående är några bransch- och företagsspecifika risker som Absolicon särskilt vill lyfta fram, men ingen fullständig förteckning av risker.

Uteblivna marknadsframgångar för storskalig solvärme

Industrier och städer står och väger om de skall välja att driva sina värmeprocesser med storskaliga solvärmefält. Om värmepumpar eller biobränslen istället väljs i första hand kommer inte marknaden för storskalig solvärme att växa. Trots att Absolicons koncentrerande solfångare kan generera högre temperaturer jämfört med andra solvärmeleverantörer (och därmed användas i nischtillämpningar) så antas Absolicons försäljning vara kopplad till försäljningen i det totala marknadssegmentet för storskaliga solvärmefält. Om marknaden för storskalig solvärme inte växer så får det negativ inverkan på Absolicons försäljning.

Fossilbränslemarkanden
Energin som produceras från Absolicons solfångare skall konkurrera med fossila bränslen som olja och gas som genererar koldioxidutsläpp. Om drivkrafterna att byta ut nuvarande bränslen för att minska sina koldioxidutsläpp skulle minska och om priset på fossila bränslen skulle efterfrågan på solfångare minska. Halverade fossilbränslepriser till $30/fat i kombination med att energikunderna helt struntade i sina koldioxidutsläpp skulle helt eliminera den potentiella marknaden.

Solfångarteknik och komponenter
Solfångaren T160 och de ingående komponenterna är ny teknik med låga marginaler. Redan ett moderat kvalitetsproblem vid en leverans kan helt eliminera den planerade vinsten. Tekniska problem som upptäcks först när produkterna skall installeras skapar också negativ påverkan på försäljning, teknisk utveckling och finansiell ställning.

Denna information är sådan information som Absolicon Solar Collector AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 februari 2020.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB

E-post: joakim@absolicon.com
tel: 0611-557000

Pressbilder: http://www.absolicon.se/nyheter/pressbilder/ 

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Absolicon har uppnått banbrytande prestanda och levererat en första produktionslina till den kinesiska provinsen Sichuan och byggt en robotiserad produktionslina i Sverige för demonstration för intresserade kunder och för egen tillverkning av solfångare. Tre ramavtal har tecknats för leverans av produktionslina till Sydafrika, Kenya respektive Cypern. Varje produktionslina har kapacitet att producera en solfångare var sjätte minut, 50 MWp(th) årligen. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.