Analysguiden: Två strålande ramavtal

Report this content

På kort tid har Absolicon meddelat om att två separata ramavtal tecknats till goda villkor. Avtalen påvisar styrkan i Absolicons affärs­modell samt efterfrågan på tekniken. Konvertering av ramavtal är en trigger som kan driva aktievärdet.

Absolicon har utvecklat solfångaren T160 för industriellt bruk och fjärr­värme. T160 är Solar Keymark-certifierad och har i oberoende (liksom globalt accepterade) tester påvisats vara marknadens effektivaste i sin kategori. Affärsmodellen bygger på att sälja produktionslinor som möjliggör för en snabb global utrull­ning av tekniken. Intäktsmodellen är intressant då den står på tre ben; en intäkt från försäljning av produktionslinan, potentiellt åter­kom­man­de licens­intäkter samt potentiellt återkommande intäkter från försäljning insatsvaror. Med god lönsamhet på licens­intäkter skapas möjligheter till bra marginaler över tid.

Bolaget arbetar med flera parallella mer eller mindre långt gånga försäljnings­pro­cesser. Längst framskriden är processen med GreenLine Africa som i juni signerade ett ramavtal för köp av en produktions­lina. När detta ramavtal kan konvert­eras till en beställning är svårt som utomstående att bedöma – men för att bolagets tidsplan (driftsättning under H2 2020) skall hålla bör det ske inom en snar framtid. En konvertering skulle addera potential till aktien.

Företagets momentum just nu är starkt. I oktober signerades ytter­ligare ett ramavtal med kenyanska Ariya Finergy. I de båda ramavtalen stipuleras fördelaktiga villkor: (i) Försäljnings­värdet på prod­uktionslinorna uppgår till 40–50 MSEK, (ii) licens­intäkten motsvarar 4% av försälj­nings­värdet på de producerade sol­fångarna och (iii) värdet på insatsvaror kan upp­gå till 30–75 MSEK per år, givet full kapa­citet. Även om bolaget har en stor tilltro till att affär­erna blir av är ram­av­talen inte bindande. Finansiering är heller inte säkrad. Det finns således en risk att de båda process­erna avbryts helt utan affär. Det kan också ta tid innan de potentiella åter­kommande intäkterna blir betydande.

Andra kvartalsrapporten 2019 var över lag i linje med våra förväntningar. Givet att ingen beställning ännu kommit in från GreenLine Africa har vi justerat ner den riskjusterade netto­omsättningen 2019. I basscenariot beräknas ett motiverat värde per aktie till 159 (160) kronor för de kommande 6–12 månaderna i ett basscenario.  

Läs hela analysen här.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden.

Prenumerera