• news.cision.com/
  • Absolicon/
  • Avantiare Construcciones y Medioambiente, S.A. tecknar ramavtal med Absolicon om förvärv av produktionslina i Spanien

Avantiare Construcciones y Medioambiente, S.A. tecknar ramavtal med Absolicon om förvärv av produktionslina i Spanien

Report this content

Avantiare Construcciones y Medioambiente, S.A. har tecknat ett ramavtal med Absolicon om förvärv av en produktionslina för solfångaren T160 i Spanien. Avantiare är ett byggföretag baserat i Sevilla som tillhandahåller integrerade tjänster till kunder, från aktivt deltagande till utarbetande av själva projektet. Det totala försäljningsvärdet som omfattas av avtalet uppskattas till 40–50 miljoner kronor plus månatlig licensavgift om 4% och försäljning av komponenter. Ramavtalet föreskriver principerna för de separata avtal som skall upprättas.

Innehåll i ramavtalet

Ramavtalet beskriver de separata avtal som skall upprättas i processen. Absolicons intäkter från försäljningen kan inordnas i tre grupper: förvärv av linan, licensintäkter och intäkter från materialförsäljning.

1. Försäljning av produktionslinan

Produktionslinan är av samma modell som Absolicon har i Sverige och som bolaget redan levererat till Sichuanprovinsen. Linan med två sexaxliga robotar har kapacitet att tillverka 50 MW solfångare (100 000 m2) per år. Tillsammans med hårdvaran levererar Absolicon konsultstöd för marknadsarbete och teknisk support, utveckling och teknisk utbildning.

Det totala värdet av hårdvara och aktiviteter som omfattas av avtalet uppskattas till 40–50 miljoner kronor.

2. Licens för att tillverka T160

För rättigheten att tillverka T160 under Absolicons immaterialrättsliga skydd, ta del av framtida produktutveckling och använda Absolicons varumärke utgår månatlig licensavgift om ca 4% på försäljningsvärdet.

Produktionslinan i full produktion tillverkar på ett skift 50 MW solfångare (100 000 m2) per år med försäljningsvärde 200–250 miljoner kronor vilket med 4% licensavgift skulle innebära ca 8 miljoner kronor per år i licensintäkt. Absolicons uppskattning är dock att det tar tid innan Avantiare utvecklat solvärmemarknaden för industrier i regionen så att de volymerna kan uppnås.

3. Materialförsörjning

Genom avtalet säkerställer Absolicon tillgång på patenterade komponenter och insatsvaror av hög kvalité som delvis tillverkas i Spanien eller lokalt vid installationsplatsen.

Vid full produktion behöver produktionslinan köpa material för 100–150 miljoner kronor per år där 30% - 40% av inköpen kan komma att gå genom Absolicon och 60% - 70% från lokala underleverantörer. Utfallet för Absolicon beror i viss utsträckning på resultatet av Absolicons pågående materialsatsning.

Ramavtalet beskriver övergripande principer

Ramavtalet föreskriver de övergripande principerna för de separata avtal som skall upprättas, och vilka steg som skall tas innan ett bindande avtal för förvärv av produktionslinan kan tecknas. Det uppskattade värdet kan komma att ändras liksom slutgiltig utformning av produktionslinans produktionskapacitet. Absolicon uppskattar idag att försäljningsvärdet av avtalet ligger i nedre delen av intervallet 40-50 miljoner kronor.

Om Avantiare inte uppfyller sina åtaganden i varje steg förlorar de rätten att genomföra förvärvet och har då möjlighet att få tillbaka en del av köpeskillingen, dock aldrig för Absolicons havda kostnader.

Marknadspotential

Spanien är en av de ledande marknaderna för solenergi i Europa. De idealiska solresurserna och det goda industriella panoramat gör Spanien till en lovande marknad för solvärme för industriprocesser (SHIP).

Värmen som förbrukas av spanska industrier utgör mer än hälften av den totala energiförbrukningen i landet. Av värmeenergiförbrukningen i industrier kommer 46 % från naturgas och 15 % från oljeprodukter. Industrierna i Spanien släpper ut cirka 20 miljoner ton CO2* i atmosfären varje år från sin värmeproduktion.

Att ersätta endast 10 % av värmebehovet med Absolicons solfångare T160 för att minska användningen av fossila bränslen i industriella processer ger en uppskattad marknadspotential på nästan 5 miljoner kvm (2,6 GW) solfångare som motsvarar utsläpp av 2 miljoner ton koldioxid per år.

Absolicon och Avantiare har tecknat ett ramavtal för förvärv av en produktionslina för etablering i Spanien för att förse regionen med avancerade solfångare.

Samarbetet bygger på Avantiares erfarenhet inom byggindustri, vattenrening och förnybar energi. De har genomfört flera stora projekt i regionerna Andalusien och Murcia.

Största marknadssegment för Absolicons solfångarteknik i regionen är:

  • Livsmedelsindustrin
  • Bryggeriindustrin
  • Mejeriindustrin
  • Kemikalieindustrin

Nästa steg

Förhandlingarna inför undertecknandet av ramavtalet har i detta fall gått fort och samarbetet är fortfarande i ett tidigt skede. Diskussioner har just inletts om de första pilotinstallationerna av T160 i Spanien. Nu sker mer detaljerad kontraktsskrivning. Betalning sker steg för steg på samma sätt som vid den tidigare försäljningen av produktionslinan till provinsen Sichuan.

* Källa: iea.org.com

** Källa: ine.es

Denna information är sådan som Absolicon är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-20 16:51 CET.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB

E-post: joakim@absolicon.com
tel: 0611-35 08 00

Pressbilder: http://www.absolicon.se/nyheter/pressbilder/ 

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Efter att ha uppnått banbrytande prestanda har Absolicon byggt två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina som kan producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar