Eurostar finansierades inte men flera nya H2020 ansökningar

Konsortiet bakom SolarSimple fick på grund av otillräcklig nationell finansiering inte igenom sin ansökan, trots att projektet klarade tröskelvärdet för att kunna beviljas medel. Men parterna samarbetar även i fler andra ansökningar inom EU:s system för forskningsfinansiering H2020.

Projektet bra nog, men otillräckliga medel från de finansiärerna

Den 2019-06-07 rapporterade Absolicon att bolaget fått besked från EU:s Eureka sekretariat att ansökan SolarSimple klarat kvalitetskraven ”quality threshold” och skulle gå vidare till nationell finansiering och etisk bedömning. Tyvärr har sekretariatet nu meddelat att det inte finns tillräckligt med nationella medel för att ansökan skall kunna finansieras.

Konsortiet bakom ansökan består av solvärmeföretagen Absolicon och Industrial Solar, forskningsorganisationerna TUV, SPF och DTU och bland annat mejerikoncernen Emmi samt det privata konsultbolaget Plan Energi. Tillsammans skulle de skapa ett system av pilotanläggningar för solvärme inom industrier. Finansieringsgraden skulle vara 48%.

Ny ansökan i september

En ny ansökan där vi tagit åt oss förbättringsförslag från de oberoende bedömare som poängsatt ansökan kommer med största sannolikhet att lämnas in för nästa omgång redan i september 2019.

Absolicon deltar i flera andra konsortier också

Samtidigt pågår arbete i inte mindre än six parallella konsortier som arbetar med ansökningar till större Horizon 2020 projekt. Varje konsortium leds av prominenta forskningsorganisationer och projekten söker mellan 3 – 5 miljoner Euro (30-50 miljoner kronor). Absolicons andel ligger kring 10% av de totala budgetarna. I dessa projekt är den offentliga finansieringen generösare eftersom det är mer grundläggande forskning. För Absolicons projektkostnader får bolaget offentlig finansiering med 100% + 25% administrationskostnader.

Stora forskningsmedel till innovation

Inom EU:S program Horizon 2020 fördelas under perioden 2014–2020 med en total budget på nära 71 miljarder euro (700 miljarder kronor) för forskning och innovation. Absolicon har nu en organisation för att systematiskt söka och använda denna typ av forskningsmedel.

Denna information är sådan information som Absolicon Solar Collector AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 juli 2019.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB
E-post: joakim@absolicon.com
tel: 0611-557000

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Absolicon har uppnått banbrytande prestanda och levererat en första produktionslina till den kinesiska provinsen Sichuan och byggt en robotiserad produktionslina i Sverige för demonstration för intresserade kunder och för egen tillverkning av solfångare. Nyligen har Greenline Africa beställt en produktionslina för Sydafrika. Varje produktionslina har kapacitet att producera en solfångare var sjätte minut, 50 MWp(th) årligen. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Om oss

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg samt är den enda solföljande solfångaren i världen med certifieringen SOLAR KEYMARK.Efter att ha uppnått banbrytande prestanda har Absolicon byggt två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina med kapacitet att producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut.Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar