• news.cision.com/
  • Absolicon/
  • Företrädesemission om 50 MSEK skall ge Absolicon globalt genombrott och en dominerande ställning i sin bransch

Företrädesemission om 50 MSEK skall ge Absolicon globalt genombrott och en dominerande ställning i sin bransch

Report this content

Tack vare tidigare satsningar på solfångarlösningar, materialteknik, produktionsteknik, visningsanläggning och försäljnings­organisation är Absolicon nu redo att genomföra en större företrädesemission som bedöms leda till globalt genombrott för bolagets solenergiteknik.

FN:s klimatpanel IPCC har visat att koldioxidutsläppen behöver minskas dramatiskt om världen skall kunna begränsa den globala uppvärmningen. Ett viktigt steg i det arbetet är att använda solvärme för att ersätta värmeproduktion från fossila bränslen inom industrisektorn och i fjärrvärmenät.

Absolicons säljer och levererar solfångarsystem för värme och ånga. För att skapa en snabb tillväxt och hög avkastning på kompetens och patentportfölj har Absolicon fokuserat på att sälja robotiserade produktionslinor för massproduktion av bolagets koncentrerande solfångare. Absolicons har redan levererat en produktionslina till Sichuanprovinsen.

Det senaste året har Absolicon startat en försäljningssatsning ”öppna fler marknader” där Bolaget lanserat verktyget ”field simulator”, distribuerat små kortfilmer och utvidgat säljavdelningen med fler anställda och fler externa konsulter. Satsningen har redan resulterat i att bolaget har tecknat tre ramavtal för leverans av robotiserade produktionslinor – en produktionslina planeras i Sydafrika, en i Kenya och en på Cypern.

Användning av likviden

Försäljningssatsningen skall forceras. Nu känner många multinationella företag med stor värmeförbrukning till Absolicons teknik och hur T160 kan minska koldioxidutsläpp och energikostnader. Inga fler marknadssegment behöver öppnas utan nu behövs ett försäljningsarbete för att ta vara på de skapade marknadsmöjligheterna och gå på djupet med kunderna.

En nyckel till framgång är att finansiera mindre anläggningar där kunden köper den producerade värmen, utan att ta någon risk för den tekniska funktionen på solfångarna. Absolicon kan med begränsade insatser få utvalda kunder att prova sådana finansiella lösningar och bereda marken för försäljning av fler produktionslinor.

Forskning och utveckling ska stärka Absolicons produkterbjudande ytterligare. Förhöjd prestanda hos de ingående materialen och solfångaren ökar konkurrenskraften gentemot fossila bränslen. Absolicon har flera lovande delfinansierade forskningsprojekt med olika forskningsfinansiärer.

När Absolicon ska leverera produktionslinorna kommer behovet av rörelsekapital att öka.

Företrädesemissionen kommer vid full teckning tillföra 50,2 MSEK kronor före emissionskostnader som beräknas till 1,5 MSEK. Nettolikviden om 48,7 MSEK skall förväntas fördelas på de olika aktiviteterna:

  • Försäljning och marknadsföringskostnader – 50%
  • Utvalda investeringar i solvärmeanläggningar – 20%
  • Forskning & utveckling – 20%
  • Rörelsekapital – 10%

Tillsammans med lån och forskningsmedel bedöms emissionslikviden vara tillräcklig för att Absolicon skall genomföra försäljning och leverans av flera produktionslinor samt ytterligare förbättra solfångarens prestanda.

Globalt genombrott och dominerande ställning

De planerade aktiviteterna bedöms leda till globalt genombrott för Absolicons solenergiteknik. Absolicon kommer att leverera produktionslinor, installera pilotanläggningar eller teckna ramavtal i ett stort antal länder över hela världen och få en dominerande ställning i sin bransch.

Värdehöjande effekt av företrädesemissionen

De genomförda marknadsaktiviteterna som genomfördes i satsningen ”Öppna nya marknader” under 2019 har inneburit tre tecknade ramavtal. Absolicon förutser att den ökade intensiteten av aktiviteter på marknaden som kapitaltillskottet tillåter ger en värdehöjande effekt eftersom det kommer att leda till ytterligare ett antal tecknade ramavtal samt att leveransen av produktionslinor till de marknader där Absolicon redan tecknat ramavtal säkerställs.

Fortsatt ägarspridning

Absolicon har idag ca 3500 ägare. Styrelsen och huvudägarna har en strategisk ambition att kontinuerligt sprida ägandet för upprätthållande av livaktig aktiehandel och kontinuerligt ökande kunskaper hos allmänheten om Absolicons verksamhet och utveckling.

Emissionsvillkor

För varje innehavd aktie på avstämningsdagen erhålls tre teckningsrätter. 10 teckningsrätter ger rätt att köpa en (1) ny aktie till teckningskursen 110 kr. Teckningsperioden löper från den 19 februari till och med den 12 mars 2020.

Avstämningsdagen infaller den 17 februari 2020. Sista dag för handel med aktien inklusive teckningsrätter är den 13 februari. Första dagen för handel exklusive rätter är den 14 februari 2020.

Emissionen omfattar högst 457 073 aktier, varvid antalet aktier ökar från 1 523 577 aktier till 1 980 650 st. Aktiekapitalet ökar vid full teckning med 1 523 577 kr till 1 980 650 kr.

Övertilldelning

I händelse av överteckning kan styrelsen besluta att emittera ytterligare högst 18 000 aktier till samma kurs och med avsteg från företrädesrätten.

Tilldelningsprinciper

Aktier tilldelas först till de som tecknat aktier med stöd i teckningsrätter. Om inte alla teckningsrätter används för att teckna nya aktier och/eller om styrelsen beslutar om överteckningsoption skall styrelsen besluta om tilldelning av aktier till tecknare som tecknat aktier utan stöd i teckningsrätter.

Först skall då beaktas att så många tecknare som möjligt skall få en aktiepost om 20 aktier för att sprida ägandet.

Därefter tilldelas aktier i förhållande till det antal aktier som innehades på avstämningsdagen, därefter i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och om det inte kan ske, genom lottning.

Utfästelse om ytterligare tilldelning

Skulle såväl företrädesemissionen som övertilldelningsemissionen övertecknas har huvudägaren Joakim Byström, genom sitt bolag Eniara AB, meddelat styrelsen sin avsikt att avyttra högst 18 000 sedan tidigare innehavda aktier, till samma teckningskurs som i nyemissionen, att fördelas i poster om lägst 20 aktier. Utfästelsen sker i syfte att utöka antalet aktieägare i Absolicon.

Betalning av aktier

Betalning av aktier tecknade med företräde skall ske genom samtidig betalning. Betalning av aktier tecknade utan företrädesrätt skall ske enligt utsänd avräkningsnota dock senast fem (5) bankdagar efter sista teckningsdag.

Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga tecknings- och betaltiden.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Till Absolicons
aktieägare

7 februari 2020

Allt är klart för en våldsam expansion

Arbetet att öppna nya marknader har varit mycket framgångsrikt och det är med stor stolthet som jag kan meddela att vi tecknat tre ramavtal för leverans av vår robotiserade produktionslina.

Vi kan också konstatera att vi i vår kategori av solfångare är vi först i världen med kvalitetscertifieringen Solar Keymark och att vi har världens högsta optiska verkningsgrad – över 76% av det direkta solljuset omvandlas till värme.

Det gångna året har varit omskakande för oss som arbetar med klimatfrågan. Skogsbränder i Australien, eskalerande torka i södra Afrika och extremtemperaturer över hela jorden visar tydligt hur sårbara vi är för klimatförändringarna.

Jag tror en vändpunkt kom fredagen den 27 september 2019. När världens ledare samlades i New York till klimatmöte gick 7 miljoner människor ut på gatorna för att visa sitt missnöje med politikernas kraftlösa agerande. Efter toppmötet berättade FN:s generalsekreterare att 77 länder, tio regioner och 102 städer åtagit sig att nå netto noll i utsläpp av koldioxid till år 2050.

De åtagandena är viktiga dörröppnare för vår försäljning. Från att tidigare varit teknikdrivna är det idag försäljningsavdelningen som har ledartröjan på Absolicon. Säljare och marknadsförare är uppbackade av en teknikavdelning för offerter och av en leveransavdelning som ansvarar för installationer och produktionslinor. Vi rullar nu ut våra globala marknadsföringskampanjer i bransch efter bransch.

Ni som följt Absolicon sedan noteringen 2016 har sett hur vi arbetat resurssnålt, tagit in begränsat med kapital och steg för steg ställt alla pjäserna på plats. Men nu med tre tecknade ramavtal (sammanlagt värde 120 MSEK), organisationen omställd och solfångarna hetare än någonsin är tiden inne för expansion!

Denna information är sådan information som Absolicon Solar Collector AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 februari 2020.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB

E-post: joakim@absolicon.com
tel: 0611-557000

Pressbilder: http://www.absolicon.se/nyheter/pressbilder/ 

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Absolicon har uppnått banbrytande prestanda och levererat en första produktionslina till den kinesiska provinsen Sichuan och byggt en robotiserad produktionslina i Sverige för demonstration för intresserade kunder och för egen tillverkning av solfångare. Tre ramavtal har tecknats för leverans av produktionslina till Sydafrika, Kenya respektive Cypern. Varje produktionslina har kapacitet att producera en solfångare var sjätte minut, 50 MWp(th) årligen. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Taggar: